Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2001 z dne 26. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2001 z dne 26. 10. 2001

Kazalo

62. Uredba o ratifikaciji sklepa št. 5/2001 Pridružitvenega sveta EU-Slovenija o izboljšavah trgovinskih dogovorov, predvidenih za predelane kmetijske izdelke v Protokolu 3 Evropskega sporazuma, stran 1417.

Na podlagi petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI SKLEPA ŠT. 5/2001 PRIDRUŽITVENEGA SVETA EU–SLOVENIJA O IZBOLJŠAVAH TRGOVINSKIH DOGOVOROV, PREDVIDENIH ZA PREDELANE KMETIJSKE IZDELKE V PROTOKOLU 3 EVROPSKEGA SPORAZUMA
1. člen
Ratificira se sklep št. 5/2001 Pridružitvenega sveta EU-Slovenija o izboljšavah trgovinskih dogovorov, predvidenih za predelane kmetijske izdelke v Protokolu 3 Evropskega sporazuma, sprejet v Bruslju 6. septembra 2001.
2. člen
Sklep se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:
SKLEP ŠT. 5/2001 PRIDRUŽITVENEGA SVETA EU–SLOVENIJA
z dne 06/09/2001
o izboljšavah trgovinskih dogovorov, predvidenih za predelane kmetijske izdelke v Protokolu 3 Evropskega sporazuma
PRIDRUŽITVENI SVET JE
ob upoštevanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani1 ter zlasti 1. in 2. člena Protokola 3 o trgovini s predelanimi kmetijskimi izdelki med Slovenijo in Skupnostjo
ker
1) Protokol 3 določa dogovore o trgovini s predelanimi kmetijskimi izdelki med Slovenijo in Skupnostjo,
2) Pridružitveni svet na podlagi 2. odstavka 1. člena Protokola 3 odloča še zlasti o kakršnikoli spremembi carin, omenjenih v prilogah Protokola 3, in o povečanju ali odpravi carinskih kvot,
3) Pridružitveni svet na podlagi druge alineje člena 2 Protokola 3 odloča tudi o tem, ali se veljavne carine lahko zmanjšajo v odgovor na zmanjšanja, ki izhajajo iz medsebojnih koncesij v zvezi s predelanimi kmetijskimi izdelki,
4) je potrebno za leto 2001 odpreti letne kvote kot je določeno v Prilogah I in II tega sklepa. Glede na to, da je te letne kvote mogoče odpreti šele po 1. januarju 2001, na datum, ki bo še določen, jih je potrebno zmanjšati sorazmerno glede na že pretečeno obdobje,
SKLENIL KOT SLEDI:
1. člen
Prilogi I in II Protokola 3 o trgovini med Slovenijo in Skupnostjo s predelanimi kmetijskimi izdelki se dopolnita s Prilogama I in II tega sklepa.
2. člen
Letne kvote za leto 2001 iz Prilog I in II tega sklepa, se zmanjšajo sorazmerno, upoštevajoč že pretečeno obdobje, ki temelji na celih mesecih.
3. člen
Ta sklep začne veljati prvi dan drugega meseca, ki sledi njegovemu sprejemu.
Podpisano v Bruslju, 6. septembra 2001
Za Pridružitveni svet
Predsednik
L. Michel l. r.
Sekretarja
G. Scaramucci l. r.
M. Koprol l. r.
1UL L 51, 26. 2. 1999, str. 3.
DECISION No 5/2001 OF THE EU–SLOVENIA ASSOCIATION COUNCIL
of 06/09/2002
on improvements to the trade arrangements provided for processed agricultural products in Protocol 3 to the Europe Agreement
THE ASSOCIATION COUNCIL,
Having regard to the Europe Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, acting within the framework of the European Union, of the one part, and the Republic of Slovenia, of the other part1, and in particular Articles 1 and 2 of Protocol 3 on trade between Slovenia and the Community in processed agricultural products,
Whereas:
(1) Protocol 3 lays down the trade arrangements in processed agricultural products between Slovenia and the Community.
(2) Under Article 1(2) of Protocol 3, the Association Council is to decide, in particular, on any amendment of the duties mentioned in the Annexes to Protocol 3 and on the increase or abolition of tariff quotas.
(3) Under Article 2, second indent, of Protocol 3 the Association Council is also to decide whether the duties applied may be reduced in response to reductions resulting from mutual concessions relating to processed agricultural products.
(4) The annual quotas provided for in Annexes I and II of this Decision should be opened for the year 2001. In view of the fact that these annual quotas may only be opened after 1 January 2001, on a date to be fixed, they should be reduced on a pro rata basis according to the period already elapsed,
HAS DECIDED AS FOLLOWS:
Article 1
Annexes I and II to Protocol 3 on trade between Slovenia and the Community in processed agricultural products shall be completed by Annexes I and II to this Decision.
Article 2
The annual quotas for the year 2001 provided for in Annexes I and II to this Decision shall be reduced on a pro rata basis taking into account the period, based on whole months, already elapsed.
Article 3
This Decision shall enter into force on the first day of the second month following its adoption.
Done at Brussels, 6 September 2001
For the Association Council
The President
L Michel, (s)
The Secretaries
G. Scaramucci, (s)
M. Koprol, (s)
1 OJ L 51, 26.2.1999, p. 3.
3. člen
Za izvajanje sklepa skrbi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Številka: 900-15/2001-6
Ljubljana, dne 25. oktobra 2001
Vlada Republike Slovenije
Igor Bavčar l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina