Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2001 z dne 19. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2001 z dne 19. 10. 2001

Kazalo

56. Zakon o ratifikaciji Dogovora med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost in Državnim uradom za jedrsko varnost Češke republike za izmenjavo informacij (BCZJVI), stran 1317.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI DOGOVORA MED UPRAVO REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JEDRSKO VARNOST IN DRŽAVNIM URADOM ZA JEDRSKO VARNOST ČEŠKE REPUBLIKE ZA IZMENJAVO INFORMACIJ (BCZJVI)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Dogovora med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost in Državnim uradom za jedrsko varnost Češke republike za izmenjavo informacij (BCZJVI), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 3. oktobra 2001.
Št. 001-22-115/01
Ljubljana, 11. oktobra 2001
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI DOGOVORA MED UPRAVO REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JEDRSKO VARNOST IN DRŽAVNIM URADOM ZA JEDRSKO VARNOST ČEŠKE REPUBLIKE ZA IZMENJAVO INFORMACIJ (BCZJVI)
1. člen
Ratificira se Dogovor med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost in Državnim uradom za jedrsko varnost Češke republike za izmenjavo informacij, podpisan v Pragi 18. decembra 2000.
2. člen
Dogovor se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi: *
D O G O V O R
med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost in Državnim uradom za jedrsko varnost Češke republike za izmenjavo informacij
Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost in Državni urad za jedrsko varnost Češke republike (v nadaljevanju pogodbenici) sta se v obojestranski želji po izmenjavi informacij, ki se nanašajo na jedrsko varnost in varstvo pred sevanji, dogovorila o naslednjem:
1. člen
1) Pogodbenici bosta skladno s svojimi ustreznimi pravnimi predpisi izmenjavali informacije, ki se nanašajo na vprašanja varnosti in so povezane z:
a) nadzorom nad jedrsko varnostjo, varovanjem jedrskega materiala in ravnanjem z odpadki;
b) izbiro lokacije jedrskih naprav;
c) gradnjo jedrskih naprav;
d) obratovanjem jedrskih naprav;
e) prevzemanjem jedrskih naprav;
f) razgradnjo jedrskih naprav.
2) Zadeve, navedene v prejšnjem odstavku, vključujejo zlasti:
a) pravne predpise, pravilnike, standarde, merila in smernice;
b) informacije s področja izdaje dovoljenj, nadzora, izvršbe;
c) informacije s področja načrtovanja in pripravljenosti ob izrednih razmerah;
d) tehnična poročila in varnostne ocene, ki jih pripravi ena od pogodbenic;
e) poročila o nezgodah, nesrečah in prekinitvah obratovanja ter o ukrepih, ki iz tega izhajajo;
f) informacije, ki se nanašajo na stike z javnostjo;
g) ustrezne izkušnje pri varovanju jedrskih elektrarn ob upoštevanju potrebnih omejitev, ki so v nacionalnem interesu ene ali druge pogodbenice;
h) informacije, ki se nanašajo na skladiščenje in izpust radioaktivnih odpadkov ter ravnanje z njimi;
i) izobraževanje in preverjanje posebne poklicne usposobljenosti izbranega osebja.
2. člen
1) Vsaka pogodbenica si bo na primeren način, kadar bo možno in izvedljivo, prizadevala pomagati drugi pogodbenici, da bo pridobila informacije, ki se nanašajo na vprašanja varnosti, povezana z zadevami, navedenimi v 1. členu, iz virov v Republiki Sloveniji ali v Češki republiki.
2) Vsaka pogodbenica bo zagotovila, kolikor bo le mogoče, da bodo informacije, poslane drugi pogodbenici, popolne in točne, vendar pa pogodbenica pošiljateljica nikakor ni odgovorna za škodo, ki bi jo povzročila pogodbenica prejemnica z uporabo teh informacij.
3) Pogodbenici bosta po tem dogovoru informacije zagotavljali brezplačno.
3. člen
Informacije, ki jih po tem dogovoru prejme ena ali druga pogodbenica, se lahko prosto razširjajo brez dodatnega dovoljenja druge pogodbenice, razen informacij, za katere se bosta pogodbenici drugače dogovorili. V tem primeru se brez pisnega soglasja s pogodbenico pošiljateljico informacije ne smejo posredovati tretji strani.
4. člen
1) Sestanki, na katerih se bodo izmenjavale informacije, se bodo organizirali po potrebi, vendar najmanj enkrat na dve leti; dnevni red, na katerega bo uvrščen tudi pregled izmenjanih informacij, bo dogovorjen vnaprej.
2) Vsaka pogodbenica bo določila koordinatorja, ki bo usklajeval zadeve, povezane z izmenjavo informacij.
3) Koordinatorja:
a) bosta prejemala vse dokumente, ki se pošiljajo v okviru izmenjave, vključno s poročili, uradnimi pismi itd.;
b) bosta odgovorna za razvijanje sodelovanja, vključno z določitvijo odgovornih oseb, specifikacijo naprav, dokumentov, standardov in dvostranskih obveznosti;
c) si bosta prizadevala za vzpostavitev in ohranitev primerno uravnotežene izmenjave informacij;
d) bosta vzdrževala seznam vseh dokumentov, izmenjanih po tem dogovoru;
e) bosta določila število kopij dokumentov, ki bodo posredovani;
f) bosta načrtovala informativne sestanke, pripravljala dnevni red, izmenjavala zapise o sestankih in spremljala vse druge s tem povezane dogovore.
5. člen
Sodelovanje po tem dogovoru bo potekalo v skladu s pravnimi predpisi obeh držav. Vsak spor glede razlage ali izvajanja tega dogovora bosta pogodbenici reševali sporazumno.
6. člen
1) Ta dogovor bo začel veljati prvi dan drugega meseca, ki sledi mesecu prejema kasnejše diplomatske note o izpolnitvi zahtev za začetek njegove veljavnosti v skladu z ustavnimi postopki. Veljal bo pet let, razen če bo po diplomatski poti podaljšan za naslednje časovno obdobje.
2) Ta dogovor lahko pogodbenici s pisnim soglasjem spremenita ali dopolnita. Spremembe in dopolnitve bodo začele veljati v skladu s prvim odstavkom tega člena.
3) Dogovor preneha veljati na določen dan, če je diplomatska nota prejeta vsaj šestdeset dni pred tem datumom.
Sestavljeno v Pragi dne 18. decembra 2000 v dveh izvirnikih v slovenskem, češkem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Ob različni razlagi prevlada angleško besedilo.
Za
Upravo Republike Slovenije
za jedrsko varnost
Miroslav Gregorič l. r.
Za
Državni urad
za jedrsko varnost
Češke republike
Dana Drabova l. r.
A R R A N G E M E N T
between the Slovenian Nuclear Safety Administration and the State Office for Nuclear Safety of the Czech Republic for the Exchange of Information
The Slovenian Nuclear Safety Administration and the State Office for Nuclear Safety of the Czech Republic (hereinafter “the Parties”), having a mutual interest in exchange of information pertaining to nuclear safety and radiation protection, have agreed as follows:
Article 1
1. The Parties, in accordance with their relevant legal regulations, will exchange safety – related information, relating to:
a) supervision of nuclear safety, safeguards and waste management;
b) siting nuclear installations;
c) construction of nuclear installations;
d) operation of nuclear installations;
e) commissioning nuclear installations;
f) decommissioning nuclear installations.
2. The matters referred to in the preceding paragraph include in particular:
a) legal regulations, codes, standards, criteria and guides;
b) information in the field of licensing, inspection, enforcement;
c) information in the field of emergency planning and preparedness;
d) technical reports and safety assessments carried out by one of the Parties;
e) reports on incidents, accidents, shutdowns and on actions arising out of them;
f) information concerning public relations;
g) relevant experiences in nuclear power plants security, subject to the necessary constraints in the national interest of either Party;
h) information concerning storage, discharge and treatment of radioactive wastes;
i) training and verification of special professional qualification of selected personnel.
Article 2
1. Each Party will endeavour to assist the other, where possible and practicable, to obtain safety related information relevant to the matters stated in the Article 1 above as appropriate, from the sources in the Republic of Slovenia or in the Czech Republic.
2. Each Party will ensure, as far as possible, the completeness and accuracy of the information supplied to the other Party; but the transmitting Party shall not be liable in any way for damages caused by using the information by the receiving Party.
3. Under this Arrangement the Parties will supply information free of charge.
Article 3
The information received by either Party under this Arrangement may be disseminated freely without further permission of the other Party, except for the information to which the Parties will agree otherwise. In this case the information shall not be conveyed to the third Party without written agreement of the transmitting Party.
Article 4
1. The information exchange meetings will be arranged as necessary, but at least once every second year with an agenda agreed in advance, which will include a review of the information exchanged.
2. An administrator will be designated by each Party to co-ordinate the matters connected with the information exchange.
3. The administrators will:
a) be recipients of all documents transmitted within the scope of exchange including reports, formal letters, etc.;
b) be responsible for developing the scope of co-operation including designation of responsible persons, specification of installations, documents, standards, and bilateral undertakings;
c) strive that a reasonably balanced exchange of information is achieved and maintained;
d) maintain up-to-date inventory of all documents exchanged under this Arrangement;
e) determine the number of copies of documents to be provided;
f) schedule information meetings, prepare the agenda, exchange of meeting notes and oversee other related arrangements.
Article 5
Co-operation under this Arrangement will be carried out in accordance with the legal regulations of the respective countries. Any dispute between the Parties concerning the interpretation or implementation of this Arrangement will be solved by mutual agreement of both Parties.
Article 6
1. This Arrangement will enter into force on the first day of the second month following the date on which the later diplomatic note on the fulfilment of the requirements for its entry into force under respective constitutional procedures has been received. It will remain in force for a period of five years unless extended for a further period of time through diplomatic channels.
2. This Arrangement may be changed or amended by a written agreement of the Parties. The changes and amendments will enter into force according to the paragraph 1 of this Article.
3. The Arrangement may be terminated on a particular date provided that the diplomatic note is received at least 60 days prior to that date.
Done at Praha on the 18th day of December 2000 in two originals in the Slovenian, Czech and English languages, all texts being equally authentic. In the case of divergence in the interpretation the English text will prevail.
For
The Slovenian Nuclear Safety
Administration
Miroslav Gregorič, (s)
For
The State Office
for Nuclear Safety,
the Czech Republic
Dana Drabova, (s)
3. člen
Za izvajanje dogovora skrbi Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije – Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 801-10/01-22/1
Ljubljana, dne 3. oktobra 2001
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.
* Besedilo v češkem jeziku se nahaja v Sektorju za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost