Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2001 z dne 19. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2001 z dne 19. 10. 2001

Kazalo

52. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Zvezne republike Jugoslavije (BYUGS), stran 1293.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O TRGOVINSKEM IN GOSPODARSKEM SODELOVANJU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN ZVEZNO VLADO ZVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE (BYUGS)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Zvezne republike Jugoslavije (BYUGS), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 3. oktobra 2001.
Št. 001-22-111/01
Ljubljana, 11. oktobra 2001
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O TRGOVINSKEM IN GOSPODARSKEM SODELOVANJU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN ZVEZNO VLADO ZVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE (BYUGS)
1. člen
Ratificira se Sporazum o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Zvezne republike Jugoslavije, podpisan v Beogradu 23. marca 2001.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:*
S P O R A Z U M
O TRGOVINSKEM IN GOSPODARSKEM SODELOVANJU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN ZVEZNO VLADO ZVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE
Vlada Republike Slovenije in Zvezna vlada Zvezne republike Jugoslavije (v nadaljevanju pogodbenici) sta se
– v želji, da bi razvijali in krepili dolgoročno trgovinsko in gospodarsko sodelovanje na podlagi enakosti in vzajemne koristi,
– v prepričanju, da je ta sporazum primeren in trden temelj za trajen in učinkovit razvoj in razvejanost trgovinskega in gospodarskega sodelovanja med državama,
– v skladu z zakoni in predpisi, ki se uporabljajo v obeh državah, in mednarodnimi sporazumi, katerih pogodbenici sta, ob upoštevanju prakse in standardov svetovnega trga in določb sporazumov, sklenjenih pod pokroviteljstvom Svetovne trgovinske organizacije (v nadaljevanju STO),
sporazumeli, kot sledi:
1. člen
Pogodbenici spodbujata, podpirata in omogočata nadaljnji razvoj trgovinskega in gospodarskega sodelovanja med državama v skladu z določbami tega sporazuma ter zakoni in predpisi, ki se uporabljajo v obeh državah.
2. člen
1. Vsaka pogodbenica v skladu z načeli, določenimi v GATT-94, priznava drugi pogodbenici obravnavo po načelu države z največjimi ugodnostmi za izdelke s poreklom z ozemlja druge pogodbenice.
2. Določbe prvega odstavka tega člena pa se ne uporabljajo za:
a) ugodnosti, ki jih je ena ali druga pogodbenica priznala ali jih utegne priznati kateri koli sosednji državi, zato da bi olajšala obmejni promet,
b) ugodnosti, ki jih je pogodbenica priznala ali jih utegne priznati tretjim državam na podlagi sodelovanja v okviru carinske unije in/ali prostotrgovinskega območja in/ali sporazumov o regionalnem povezovanju, in
c) ugodnosti, ki jih je ena ali druga pogodbenica priznala ali jih utegne priznati kateri koli državi v razvoju po Sporazumu o ustanovitvi STO in drugih sporazumih.
3. člen
Pogodbenici si v mejah svoje pristojnosti prizadevata zagotoviti stabilne razmere za razvoj trgovinskega in gospodarskega sodelovanja med državama in se osredotočata zlasti na sodelovanje na gospodarskem, bančnem, industrijskem, tehničnem, znanstvenem in tehnološkem področju.
4. člen
Za razvoj trgovinskega in gospodarskega sodelovanja pogodbenici spodbujata vzajemno izmenjavo informacij, zlasti o svoji zakonodaji in gospodarskih programih, kot tudi drugih informacij vzajemnega interesa.
5. člen
1. Vsa plačila za blago, s katerim se trguje med pravnimi in/ali fizičnimi osebami (v nadaljevanju subjekti), se v obeh državah opravljajo v prosto zamenljivi valuti.
2. Da bi lajšali in razvijali trgovinsko in gospodarsko sodelovanje, pogodbenici ne smeta ovirati blagovne menjave med subjekti iz držav pogodbenic na podlagi kompenzacijskih trgovinskih poslov ali pogodb o menjavi blaga za blago in drugih pogodb ter pri tem ravnata v skladu s svojimi pravnimi predpisi.
6. člen
Medsebojna dobava blaga temelji na pogodbah, ki jih sklenejo subjekti obeh držav, v skladu z njunimi zakoni in predpisi in običajno poslovno prakso glede cen, kakovosti, dobave in plačilnih pogojev.
7. člen
Če se izvaža blago iz države ene pogodbenice v drugo po dampinških ali subvencioniranih cenah (in na način, ki neugodno vpliva na domačo proizvodnjo v državi druge pogodbenice), ima prizadeta pogodbenica pravico ukrepati v skladu s splošnimi pravili in načeli Svetovne trgovinske organizacije.
8. člen
1. Pogodbenici si v skladu s svojimi zakoni in predpisi medsebojno pomagata pri organizaciji sejmov, specializiranih razstav in predstavitvenih dejavnosti.
2. Pogodbenici soglašata, da v skladu s svojimi zakoni in predpisi, ki jih uporabljata, oprostita carin in drugih dajatev s podobnim učinkom uvoz:
a) predstavitvenega gradiva, brezplačnih vzorcev s poreklom z ozemlja druge pogodbenice in predmetov, pridobljenih v drugi pogodbenici na tekmovanjih, razstavah in drugih prireditvah, in
b) blaga in opreme za sejme in specializirane razstave, ki nista namenjena prodaji.
9. člen
1. Pogodbenici soglašata, da za uresničevanje ciljev tega sporazuma ustanovita Mešano slovensko-jugoslovansko komisijo, ki jo sestavljajo predstavniki obeh držav.
2. Mešana komisija se sestaja enkrat letno ali po potrebi na zahtevo ene ali druge pogodbenice izmenično v državi ene ali druge pogodbenice.
3. Mešana komisija z namenom spodbujanja in razširitve trgovinskega in gospodarskega sodelovanja med državama še posebej, čeprav ne izključno:
a) proučuje načine in sredstva za spodbujanje in razvijanje trgovinskega in gospodarskega sodelovanja med državama;
b) pregleduje napredek pri izvajanju dvostranskih sporazumov, sklenjenih med državama na področjih trgovinskega in gospodarskega sodelovanja, in priporoča rešitve problemov, ki lahko nastanejo pri izvajanju takšnih sporazumov;
c) opredeljuje področja, ki prispevajo k razvoju trgovinskega in gospodarskega sodelovanja, in daje priporočila pristojnim organom obeh držav;
d) ugotavlja probleme, ki ovirajo dvostransko trgovinsko in gospodarsko sodelovanje, in priporoča ukrepe za njihovo rešitev.
4. Mešana komisija lahko sprejme poslovnik.
10. člen
Ta sporazum ne posega v druge mednarodne sporazume, ki sta jih pogodbenici podpisali in jih izvajata.
11. člen
Spori med pogodbenicama glede razlage ali izvajanja tega sporazuma se rešujejo s posvetovanji ali pogajanji po diplomatski poti.
12. člen
1. Pogodbenici imata pravico, da spremenita katero koli določbo tega sporazuma.
2. Sprememba ali prenehanje sporazuma na noben način ne ovira izpolnjevanja obveznosti, ki izhajajo iz pogodb, sklenjenih med gospodarskimi subjekti obeh držav med njegovo veljavnostjo.
13. člen
1. Ta sporazum začne veljati na datum prejema zadnjega od uradnih obvestil, s katerima se pogodbenici obvestita, da so izpolnjene vse notranjepravne zahteve za začetek njegove veljavnosti.
2. Ta sporazum se sklene za eno leto in se samodejno podaljšuje za nadaljnja enoletna obdobja, razen če ga ena od pogodbenic odpove s pisnim obvestilom drugi pogodbenici. V tem primeru sporazum preneha veljati tri mesece po prejemu takšnega obvestila.
Sestavljeno v Beogradu dne 23. marca 2001 v dveh izvirnikih, v slovenskem, srbskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Ob razlikah v razlagi prevlada angleško besedilo.
Za Vlado
Republike Slovenije
Dimitrij Rupel l. r.
Za Zvezno vlado
Zvezne republike Jugoslavije
Goran Svilanović l. r.
A G R E E M E N T
ON TRADE AND ECONOMIC COOPERATION
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE FEDERAL GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF YUGOSLAVIA
The Government of the Republic of Slovenia and the Federal Government of the Federal Republic of Yugoslavia (hereinafter referred to as: the Contracting Parties),
– desirous to develop and enhance long term trade and economic cooperation based on equality and mutual benefit,
– convinced that the present Agreement provides appropriate and stable basis for lasting and effective development and diversification of trade and economic cooperation between the two States,
– in accordance with the applicable laws and regulations of both States and international agreements to which they are Parties, taking into account the practices and standards of the global market as well as the provisions of the agreements concluded under the auspices of the World Trade Organization (hereinafter: the WTO),
have agreed as follows:
Article 1
The Contracting Parties shall promote, support and facilitate further development of trade and economic cooperation between the two States, in accordance with the provisions of the present Agreement and applicable laws and regulations of both States.
Article 2
1. Either Contracting Party shall, in accordance with the principles laid down by GATT-94, grant the other Contracting Party the most-favored-nation treatment for products originating from the territory of the other Contracting Party.
2. The provisions contained in the first paragraph hereof, however, shall not apply to the following:
a) the preferences granted, or which may be granted, by either Contracting Party to any neighboring state with a view to facilitate border traffic;
b) the preferences granted, or which may be granted, by a Contracting Party to third States, based on cooperation within the framework of a customs union and/or a free trade area and/or agreements on regional integrations; and
c) the preferences granted or which may be granted, by either Contracting Party to any developing country under the Agreement on Establishing the WTO and other agreements.
Article 3
The Contracting Parties shall, within their responsibilities, make efforts to secure stable conditions for the development of trade and economic cooperation between the two States, focusing in particular on cooperation in the economic, banking, industrial, technical, scientific and technological domains.
Article 4
With regard to the development of trade and economic cooperation, the Contracting Parties shall encourage mutual exchange of information, particularly concerning their respective legislation and economic programs, as well as other information of mutual interest.
Article 5
1. All payments for the commodities traded between legal and/or physical persons (hereinafter referred to as: entities) shall, in both States, be affected in freely convertible currencies.
2. With a view to facilitating and developing trade and economic cooperation, neither Contracting Party shall hinder commodity exchange among the entities from the States of the Contracting Parties under compensation trading deals, or barter and other contracts, in accordance with their respective legal regulations.
Article 6
The mutual supply of goods shall be based on contracts concluded between the entities of the two States, in accordance with respective laws and regulations thereof, as well as with the customary commercial practices as regards price, quality, delivery and terms of payment.
Article 7
In case of the commodities exported from the State of either Contracting Party to the other Contracting Party at dumping or subsidized prices (and in such a manner that adversely affects the domestic production in the State of the latter Contracting Party), the affected Contracting Party is entitled to take measures in accordance with the general rules and principles of the World Trade Organization.
Article 8
1. The Contracting Parties shall, in accordance with their respective laws and regulations, provide each other assistance in organizing fairs, specialized exhibitions and promotion activities.
2. The Contracting Parties agree to exempt from customs and other import duties, in accordance with their respective applicable laws and regulations, the imports of the following:
a) promotion material, free samples originating from the territory of the other Contracting Party, as well as items acquired in the other Contracting Party for competitions, exhibitions and other events; and
b) commodities and equipment for fairs and specialized exhibitions, not intended for sale.
Article 9
1. For the purpose of implementing the objectives of the present Agreement, the Contracting Parties agree to establish a Joint Slovene-Yugoslav Commission composed of the representatives of both States.
2. The Joint Commission shall meet annually, or when necessary, upon request by either Contracting Party, in the State of either Contracting Party, alternately.
3. With a view to promote and expand trade and economic cooperation between the two States, the Joint Commission shall primarily focus on the following:
a) considering ways and means to encourage and develop trade and economic cooperation between the two States;
b) monitoring the progress of implementation of bilateral agreements concluded between the two States concerning trade and economic cooperation and recommending solutions to the problems which may arise from the implementation of such agreements;
c) identifying areas contributing to the development of trade and economic cooperation and submit its recommendations to the competent authorities of both States;
d) identifying problems hampering bilateral trade and economic cooperation and recommending measures to solve these problems.
4. Joint Commission may adopt its Rules of Procedure.
Article 10
The present Agreement shall be without prejudice to international agreements signed and implemented by the Contracting Parties.
Article 11
Any disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation or implementation of the present Agreement shall be settled by consultation or negotiation through diplomatic channels.
Article 12
1. The Contracting Parties shall be entitled to amend any provision of the present Agreement.
2. Any amendment or termination of the present Agreement shall in no way interfere with the fulfillment of obligations arising from the contracts concluded between the economic entities of the two States during the period of the validity hereof.
Article 13
1. This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the latter of the notifications exchanged by the Contracting Parties, to the effect that all internal legal requirements for its entry into force have been fulfilled.
2. This Agreement shall be concluded for a one-year period and shall be automatically renewed for successive one-year periods, unless one of the Contracting Parties terminates the Agreement by written notification to the other Contracting Party. In this case the Agreement shall be terminated three months upon the receipt of such notification.
Done at Belgrade on 23 March 2001 in two originals, in the Slovene, Serbian and English languages, all texts being equally authentic. In case of differences in interpretation, the English text shall prevail.
For the Government of
the Republic of Slovenia
Dimitrij Rupel, (s)
For the Federal Government of
the Federal Republic of Yugoslavia
Goran Svilanović, (s)
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za gospodarstvo.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 311-04/01-46/1
Ljubljana, dne 3. oktobra 2001
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.
* Besedilo sporazuma v srbskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost