Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2001 z dne 12. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2001 z dne 12. 10. 2001

Kazalo

51. Uredba o ratifikaciji Letnega sporazuma o financiranju med Komisijo Evropskih skupnosti v imenu Evropske skupnosti in Vlado Republike Slovenije, stran 1289.

Na podlagi petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI LETNEGA SPORAZUMA O FINANCIRANJU MED KOMISIJO EVROPSKIH SKUPNOSTI V IMENU EVROPSKE SKUPNOSTI IN VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE
1. člen
Ratificira se Letni sporazum o financiranju med Komisijo Evropskih skupnosti v imenu Evropske skupnosti in Vlado Republike Slovenije, podpisan v Bruslju 5. marca 2001.
2. člen
Letni sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:
POSEBNI PRISTOPNI PROGRAM ZA KMETIJSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA V REPUBLIKI SLOVENIJI
LETNI SPORAZUM O FINANCIRANJU
med
KOMISIJO EVROPSKIH SKUPNOSTI
V IMENU EVROPSKE SKUPNOSTI
in
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE
LETNI SPORAZUM O FINANCIRANJU
Komisija Evropskih skupnosti, v nadaljevanju “Komisija”, ki nastopa za Evropsko skupnost, v nadaljevanju imenovano “Skupnost”, in v njenem imenu,
na eni strani in
Vlada Republike Slovenije, ki nastopa za Republiko Slovenijo, v nadaljevanju imenovano “Republika Slovenija”, in v njenem imenu,
na drugi strani
in skupaj imenovani “pogodbenici”
STA SE
glede na to, da
(1) je bil z Uredbo Sveta (ES) št. 1268/1999 o podpori Skupnosti za predpristopne ukrepe za kmetijstvo in razvoj podeželja v državah prosilkah iz Srednje in Vzhodne Evrope v predpristopnem obdobju1 ustanovljen Posebni predpristopni program za kmetijstvo in razvoj podeželja (v nadaljevanju imenovan “SAPARD”), ki zagotovlja finančni prispevek Skupnosti,
(2) je bil načrt, ki ga je predložila Republika Slovenija, 27. oktobra 2000 odobren kot program za kmetijstvo in razvoj podeželja s sklepom Komisije, sprejetim v skladu s petim odstavkom 4. člena Uredbe (ES) št. 1268/1999,
(3) je že podpisan Večletni sporazum o financiranju med Skupnostjo in Republiko Slovenijo in je v njegovem 2. členu določeno, da se finančna obveznost Skupnosti določi v letnih sporazumih o financiranju. Zato je primerno, da se za leto 2000 določita zgornja meja finančne obveznosti Skupnosti za Republiko Slovenijo in obdobje veljavnosti te obveznosti,
(4) je treba določiti finančno obveznost Skupnosti za izvajanje programa za kmetijstvo in razvoj podeželja (v nadaljevanju imenovanega “program”) ter vseh njegovih sprememb v Republiki Sloveniji,
DOGOVORILI, KOT SLEDI:
1. člen
Cilj
Ta sporazum določa finančno obveznost Skupnosti za Republiko Slovenijo za leto 2000.
2. člen
Obveznost
Finančni prispevek Skupnosti za leto 2000 je omejen na 6.445.460 EUR. Ta obveznost velja le za izvajanje programa v skladu z Večletnim sporazumom o financiranju med Skupnostjo in Republiko Slovenijo.
3. člen
Obdobje obveznosti
Komisija bo samodejno ukinila vsak del obveznosti, ki ne bo poravnan s plačilom na račun ali za katerega ne bo prejela sprejemljivega zahtevka za plačilo najkasneje do 31. decembra 2002.
4. člen
Točke za stike
Dopise v zvezi z vsemi zadevami s področja, ki ga ureja ta sporazum, je treba z navedbo številke in naziva programa, če je taka navedba primerna, poslati:
za Skupnost na naslov:
Commission of the European Communities
Directorate General Agriculture,
SAPARD Unit
Rue de la Loi, 200, B - 1049 Brussels
Tel.: 00 32 2 2967 337
Faks: 00 32 2 29 51746
E-pošta: agri-sapard@cec.eu.int
za Republiko Slovenijo na naslov:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Dunajska 56, 58, SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: 00 386 1 478 9104
Faks: 00 386 1 478 9021
E-pošta: sapard.mkgp@gov.si
in
Ministrstvo za finance, Nacionalni sklad
Beethovnova 11, SI-1502 Ljubljana
Slovenija
Tel.: 00 386 1 478 6305
Faks: 00 386 1 478 6204
E-pošta: mf.nfsapard@mf-rs.si
5. člen
Začetek veljavnosti
Sporazum začne veljati na dan, ko sta se pogodbenici uradno obvestili, da so končane vse potrebne formalnosti za njegovo sklenitev.
6. člen
Podpis
Sporazum je sestavljen v dveh izvodih v angleškem in slovenskem jeziku, verodostojno pa je samo angleško besedilo.
Sestavljeno v Bruslju na peti dan meseca marca leta dva tisoč ena.
Za Komisijo
Evropskih skupnosti:
Franz Fischler l. r.
član Komisije
Za Vlado
Republike Slovenije:
Franci But l. r.
minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
1 OJ L 161, 26. 6. 1999, str. 87–93.
SPECIAL ACCESSION PROGRAMME FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF SLOVENIA
ANNUAL FINANCING AGREEMENT
between
THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES ON BEHALF OF THE EUROPEAN COMMUNITY
and
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA
ANNUAL FINANCING AGREEMENT
The Commission of the European Communities, hereinafter referred to as “the Commission”, acting for and on behalf of the European Community, hereinafter referred to as “the Community”.
of the one part, and
The Government of the Republic of Slovenia acting for and on behalf of the Republic of Slovenia, hereinafter referred to as “ the Republic of Slovenia”
of the other part,
and together jointly referred to as “the Contracting Parties”,
Whereas
(1) A Special Pre-Accession Programme for Agriculture and Rural Development (hereinafter referred to as “SAPARD”) providing for a Community financial contribution has been established by Council Regulation (EC) No. 1268/1999 on Community support for pre-accession measures for agriculture and rural development in the applicant countries of central and eastern Europe in the pre-accession period1;
(2) The plan submitted by the Republic of Slovenia was approved as an Agriculture and Rural Development Programme by a Decision taken in accordance with Article 4 (5) of Regulation (EC) No. 1268/1999 on 27 October, 2000;
(3) The Multi-Annual Agreement between the Community and the Republic of Slovenia has been signed to-day and provides in Article 2 that the financial commitment of the Community shall be set out in Annual Financing Agreements. It is appropriate to set out for the year 2000, the maximum Community financial commitment for the Republic of Slovenia and the period of validity of that commitment,
(4) It is necessary to set out the Community financial commitment for the execution of the Agriculture and Rural Development Programme, and any amendments thereof, (hereinafter referred to as “the Programme”), in the Republic of Slovenia;
HAVE AGREED AS FOLLOWS:
Article 1
Objective
This Agreement sets out the Community financial commitment for the Republic of Slovenia for the year 2000.
Article 2
Commitment
The financial contribution of the Community for the year 2000 is limited to 6.445.460 EUR. This commitment is valid only for execution of the Programme in conformity with the Multi-annual Financing Agreement between the Community and the Republic of Slovenia.
Article 3
Period of commitment
The Commission shall automatically decommit any part of the commitment which has not been settled by the payment on account or for which it has not received an acceptable payment application, by 31 December 2002 at the latest.
Article 4
Contact Points
Correspondence relating to any matter falling within the scope of this Agreement, where appropriate stating the Programme’s number and title, shall be addressed to the following:
for the Community:
Commission of the European Communities
Directorate General Agriculture,
SAPARD Unit
Rue de la Loi, 200, B - 1049 Brussels
Telephone: 00 32 2 2967 337
Fax: 00 32 2 29 51746
E-MAIL: agri-sapard@cec.eu.int
for the Republic of Slovenia:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
(Ministry of Agriculture, Forestry and Food)
Dunajska 56, 58, SI-1000 Ljubljana
Slovenia
Tel: 00 386 1 478 91 04
Fax: 00 386 1 478 90 21
E-mail: sapard.mkgp@gov.si
and
Ministrstvo za finance, Nacionalni sklad
(Ministry of Finance, National Fund)
Beethovnova 11, SI-1502 Ljubljana
Slovenia
Tel: 00 386 1 478 63 05
Fax: 00 386 1 478 62 04
E-mail: mf.nfsapard@mf-rs.si
Article 5
Entry into Force
This Agreement shall enter into force on the date when both Contracting Parties have notified each other of the completion of all necessary formalities for its conclusion.
Article 6
Signature
This Agreement shall be drawn up in duplicate in English and in Slovene, only the English text being authentic.
Done at Brussels this fifth day of March in the year two thousand and one.
For Commission of the
European Communities:
Franz Fischler, (s)
Member of the Commission
For the Government of
the Republic of Slovenia:
Franci But, (s)
Minister of Agriculture,
Forestry and Food
1 OJ No. L. 161, 26. 6. 1999, p. 87–93.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbita Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja) ter Ministrstvo za finance (Nacionalni sklad).
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 900-14/2001-3
Ljubljana, dne 27. septembra 2001
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina