Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2001 z dne 26. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2001 z dne 26. 1. 2001

Kazalo

7. Uredba o ratifikaciji Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske k Sporazumu med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko o mejni kontroli cestnega in železniškega prometa za izvajanje mejne kontrole v železniškem prometu, stran 271.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI DOGOVORA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE MADŽARSKE K SPORAZUMU MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO MADŽARSKO O MEJNI KONTROLI CESTNEGA IN ŽELEZNIŠKEGA PROMETA ZA IZVAJANJE MEJNE KONTROLE V ŽELEZNIŠKEM PROMETU
1. člen
Ratificira se Dogovor med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske k Sporazumu med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko o mejni kontroli cestnega in železniškega prometa za izvajanje mejne kontrole v železniškem prometu, podpisan v Budimpešti dne 12. oktobra 2000.
2. člen
Dogovor se v izvirniku v slovenskem in madžarskem jeziku glasi:
DOGOVOR
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske k Sporazumu med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko o mejni kontroli cestnega in železniškega prometa za izvajanje mejne kontrole v železniškem prometu
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Madžarske (v nadaljevanju “pogodbenici“) sta se v skladu s četrtim odstavkom 2. člena Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko o mejni kontroli cestnega in železniškega prometa (v nadaljevanju “sporazum“), podpisanega v Budimpešti dne 12. oktobra 2000, sporazumeli o naslednjem:
1. člen
(1) Na skupni mejni železniški postaji Hodoš na ozemlju Republike Slovenije se postavi madžarsko službeno mesto za opravljanje mejne kontrole.
(2) Obratovalni čas se določi od 00.00 ure do 24.00 ure.
(3) O začasni omejitvi obratovalnega časa skupne železniške mejne postaje se dogovorijo vodje organov pogodbenic, pristojnih za opravljanje mejne kontrole.
2. člen
(1) Pogodbenici bosta madžarsko in slovensko vstopno in izstopno kontrolo v mednarodnem potniškem in tovornem prometu izvajali na skupni železniški mejni postaji Hodoš, oziroma kontrolo potniškega prometa v skladu s potrebo in smotrnostjo med postajama Zalalövö in Murska Sobota na potniških vlakih med vožnjo.
(2) Mejna kontrola med vožnjo na vlakih v skladu z notranjepravnimi predpisi pogodbenic zajema osebe, osebno prtljago in druge stvari, ki jih nosijo s seboj.
(3) Zaradi hitrejše mejne kontrole organi za mejno kontrolo upoštevaje določbe 6. in 7. člena sporazuma uskladijo svoje ukrepe in se o tem, upoštevaje tudi določbo petega odstavka 8. člena sporazuma, dogovorijo neposredno ob medsebojnem soglasju.
3. člen
(1) Cona madžarskih uslužbencev, upoštevaje določbe drugega odstavka 3. člena sporazuma, na skupni mejni postaji Hodoš zajema:
– skladišče carinske službe v kleti zgradbe mejne postaje;
– 3 službene prostore v pritličju zgradbe mejne postaje v smeri Republike Slovenije in 4 službene prostore v smeri Republike Madžarske;
– po 4 pomožne prostore v nadstropju zgradbe mejne postaje za carinske organe in mejno policijo; 6 prostorov za dejavnost fitosanitarne in veterinarske službe;
– železniške tire s pripadajočimi peroni za izvajanje mednarodnega potniškega in tovornega prometa na postaji in čakalnica.
(2) V ostalem se pri mejni kontroli na postaji in med vožnjo štejejo za cono za uslužbence sosednje države potniški vlaki na železniških progah v območni državi na odseku, ki ga določa 2. člen tega dogovora.
(3) Za potrebe uslužbencev organov, ki izvajajo madžarsko mejno kontrolo, zagotavlja slovenska stran naslednje prostore na železniški postaji za potniški promet v Murski Soboti:
– en službeni prostor, ki ga v postajni zgradbi določi železnica slovenske pogodbenice.
(4) Za potrebe uslužbencev organov, ki izvajajo slovensko mejno kontrolo, zagotavlja madžarska stran naslednje prostore na železniški postaji za potniški promet v Zalalövö:
– en službeni prostor, ki ga v postajni zgradbi določi železnica madžarske pogodbenice.
(5) Cona na železniških postajah, ki izvajajo potniški promet iz tretjega in četrtega odstavka, zajema vlake, kjer uslužbenci izvajajo kontrolo mednarodnega potniškega prometa, in perone.
4. člen
Pri kontroli med vožnjo lahko opravljajo uslužbenci pogodbenic pregled predvidenih skrivnih mest tudi skupaj. O uvedbi konkretnih kontrol in njihovih načinih se dogovorijo vodje krajevno pristojnih organov za mejno kontrolo.
5. člen
Pravila o redu na skupnem železniškem mejnem prehodu in na železniški postaji v Murski Soboti določi za to pooblaščeni organ slovenske strani v dogovoru s pooblaščenimi madžarskimi organi za opravljanje mejne kontrole, pravila o redu na železniški postaji Zalalövö pa pooblaščeni organ madžarske strani v dogovoru s pooblaščenimi slovenskimi organi za opravljanje mejne kontrole.
6. člen
(1) Potniške vlake iz 2. člena tega dogovora, na katerih se izvaja mejna kontrola med vožnjo, določijo organi pogodbenic za mejno kontrolo in organi železnic v okviru Mešane komisije za mejni železniški promet iz 24. člena Sporazuma med Vlado Republike Madžarske in Vlado Republike Slovenije o mejnem železniškem prometu, podpisanega v Lentiju dne 16. novembra 2000.
(2) Mešana komisija sprejme sklep iz prvega odstavka vsako leto vsaj 60 dni pred začetkom veljavnosti železniškega voznega reda.
(3) Organi za mejno kontrolo morajo vsako leto vsaj 15 dni, preden se sestavi železniški vozni red, določiti vlake, na katerih bodo izvajali mejno kontrolo med vožnjo.
7. člen
Uslužbenci pri izvajanju tega dogovora komunicirajo med seboj v madžarskem in slovenskem jeziku.
8. člen
Izvajanje tega dogovora lahko vsaka pogodbenica v celoti ali delno začasno razveljavi zaradi obveznosti, ki jih je sprejela z mednarodno pogodbo, ali zaradi izvajanja drugih mednarodnopravnih obveznosti ter iz razlogov javnega reda, varnosti in zdravstva. O uvedbi in preklicu takšnega ukrepa je treba po diplomatski poti nemudoma obvestiti drugo pogodbenico. Uvedba oziroma preklic razveljavitve začne v primeru, ki zahteva neodložljive ukrepe, učinkovati s prejemom diplomatske note, v ostalih primerih pa petnajsti dan po prejemu diplomatske note.
9. člen
(1) Ta dogovor je treba potrditi in pogodbenici se bosta o potrditvi obvestili po diplomatski poti.
(2) Ta dogovor začne veljati hkrati s sporazumom.
(3) Pogodbenici skleneta ta dogovor za nedoločen čas. Vsaka pogodbenica lahko dogovor kadar koli pisno odpove po diplomatski poti. Dogovor preneha veljati šestdeseti dan po datumu obvestila o odpovedi.
(4) Ne glede na določbe tretjega odstavka preneha ta dogovor veljati, ko preneha veljati sporazum.
Sestavljeno v Budimpešti, dne 12. oktobra 2000 v dveh izvirnikih v slovenskem in madžarskem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni.
Za Vlado
Republike Slovenije
mag. Vinko Gorenak l. r.
Za Vlado
Republike Madžarske
dr. Karoly Kontrat l.r.
3. člen
Za izvajanje dogovora skrbijo Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za finance in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 287-01/2000-4
Ljubljana, dne 18. januarja 2001
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost