Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2001 z dne 29. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2001 z dne 29. 12. 2001

Kazalo

5534. Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2002, stran 13324.

Na podlagi 15. člena statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99) in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), ter 28. in 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 72/99) ter v skladu z 83. do 93. členom poslovnika o delu Občinskega sveta občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 23/99) Občinski svet občine Sveta Ana na 23. redni seji dne 15. 12. 2001 sprejme
O D L O K
o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2002
1. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna občine Sveta Ana za leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) in upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter občinskim premoženjem.
2. člen
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakonom in odloki opravlja Občina Sveta Ana.
2. VIŠINA PRORAČUNA
3. člen
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Sveta Ana so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
Proračun Občine Sveta Ana za leto 2002 se določa v višini 344,786.158 SIT.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov
Konto                               Naziv
Znesek v tisoč SIT
I.  Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)             282.915
   Tekoči prihodki (70+71)                  92.716
70  Davčni prihodki                      65.163
   700 Davki na dohodek in dobiček              41.275
   703 Davki na premoženje                  13.131
   704 Domači davki na blago in storitve           10.757
   706 Drugi davki                         –
71  Nedavčni prihodki                     27.553
   710 Udeležba na dobičku
   in dohodki od premoženja                  4.256
   711 Takse in pristojbine                  1.146
   712 Denarne kazni                       51
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev         13.298
   714 Drugi nedavčni prihodki                 8.802
72  Kapitalski prihodki                     1.350
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev          1.350
   721 Prihodki od prodaje zalog                  –
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
   in nematerialnega premoženja
73  Prejete donacije                        –
   730 Prejete donacije iz domačih virov              –
   731 Prejete donacije iz tujine                 –
74  Transferni prihodki                    188.849
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij                 188.849
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)               344.786
40  Tekoči odhodki                       33.203
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim           12.221
   401 Prispevki delodajalcev
   za socialno varnost                     1.503
   402 Izdatki za blago in storitve              16.379
   403 Plačila domačih obresti                  100
   409 Rezerve                         3.000
41  Tekoči transferi                     117.357
   410 Subvencije                       8.075
   411 Transferi posameznikom
   in gospodinjstvom                     19.200
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
   in ustanovam                        8.817
   413 Drugi tekoči domači transferi             81.265
   414 Tekoči transferi v tujino                  –
42  Investicijski odhodki                   174.708
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev          174.708
43  Investicijski transferi                  19.518
   430 Investicijski transferi                19.518
III. Proračunski presežek (I.-II.)               61.870-
   (proračunski primanjkljaj)
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
   kapitalskih deležev (750+751+752)                –
75  Prejeta vračila danih posojil                  –
   750 Prejeta vračila danih posojil                –
   751 Prodaja kapitalskih deležev                 –
   752 Kupnine iz naslova privatizacije              –
V.  Dana posoila in povečanje kapitalskih
   deležev (440+441+442)                      –
44  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
   440 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev       –
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb           –
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije       –
VI.  Prejeta minus dana posojila in spremembe
   kapitalskih deležev (IV.-V.)                  –
C)  Račun financiranja
VII. Zadolževanje (500)                     20.000
50  Zadolževanje
   500 Domače zadolževanje                  20.000
VIII. Ddplačilo dolga (550)                      –
55  Odplačilo dolga
   550 Odplačilo domačega dolga                1.000
IX.  Sprememba stanja sredstev na računu            42.870-
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)
X.  Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.)             61.870
XI.  Neto financiranje (VI.+X.)                 61.870
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
4. člen
Prihodki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun v skladu s predpisi. Prihodki, ki jih občinska uprava ustvari s svojo dejavnostjo, so prihodek proračuna.
5. člen
Namenski prejemki proračuna so: donacije, prihodki iz naslova najemnin, prodaje premoženja, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, požarne takse, prispevki investitorjev, prihodki za izvajanje komunalne dejavnosti ter drugi namensko vplačani prejemki.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika (postavke) v proračunu.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu se prenesejo v proračun tekočega leta.
6. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 50% pravic porabe v sprejetem finančnem računu neposrednega uporabnika, od tega:
– v letu 2003 40% navedenih pravic porabe in
– v ostalih prihodnjih letih 10% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 20% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
7. člen
Neposrednim uporabnikom se za delovanje zagotavljajo sredstva za plače in prispevke, za druge osebne prejemke, za plačila blaga in storitev in za investicijske izdatke.
8. člen
Neposredni uporabniki proračuna morajo izvrševati svoje naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti, do višine sredstev, ki so jim za te namene odobrene v proračunu. Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegala za ta namen določena proračunska sredstva.
9. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev ter smotrnost in namenskost porabe proračunskih sredstev opravlja nadzorni odbor.
10. člen
Od prihodkov proračuna za leto 2002 izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov, se izloči največ 1,5% v rezervo Občine Sveta Ana.
Proračunska rezerva se v letu 2002 se oblikuje v višini 2,000.000 SIT.
11. člen
Rezerva se uporablja:
– za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizadetim pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč; kot so suša, potres, požar, poplave in druge naravne oziroma ekološke nesreče v skladu z zakonom, epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci;
– za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki pritekajo neenakomerno;
– za kritje proračunskega primanjkljaja.
Sredstva za namene iz prve in tretje alinee prejšnjega odstavka se dajejo praviloma brez obveznosti vračanja, sredstva iz druge alinee morajo biti vrnjena v rezerve do konca leta.
O uporabi sredstev iz prve in druge alinee prvega odstavka tega člena odloča župan.
12. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 0,5% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
O uporabi sredstev proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
13. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna.
14. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s tem ne ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih obveznosti, ki dospejo v plačilo ali prerazporedi proračunska sredstva.
O določitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet.
Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.
15. člen
Župan poleg z zakonom dovoljenih prerazporeditvah proračunskih sredstev lahko prerazporedi sredstva proračuna na posameznem področju oziroma pri neposrednem uporabniku med postavkami znotraj kontov skupin 400, 401, 402, 403, 410, 411, 412, 413, 420, 430 s sklepom:
1. če nastanejo za to utemeljeni razlogi, ker planiranih sredstev na določenih postavkah zaradi objektivnih razlogov ne bo mogoče porabiti v proračunskem letu, na drugih postavkah pa so izkazane potrebe po povečanju sredstev,
2. če se na določenih postavkah izkažejo prihranki, na drugih pa nastane potreba po dodatnih sredstvih,
3. če to narekuje dinamika izvajanja investicij in njihova realizacija.
O prerazporeditvah poroča župan občinskemu svetu ob polletnem poročilu izvrševanja proračuna oziroma zaključnem računu.
16. člen
Župan lahko dolžniku do višine 20.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
17. člen
Pristojni občinski organ lahko opravlja nadzor nad materialnim finančnim in računovodskim poslovanjem porabnikov proračuna po namenu, obsegu in dinamiki porabe. Uporabniki proračuna pa so dolžni predložiti vse zahtevane podatke potrebe za analizo porabe sredstev.
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v skladu s 7. členom ter prvim odstavkom tega člena, lahko župan delno ali v celoti začasno ustavi proračunsko financiranje, dokončno pa občinski svet na predlog župana. Župan o tem poroča občinskemu svetu na prvi naslednji seji.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
18. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2002 lahko zadolži do višine 25 mio tolarjev.
5. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-01/2001
Sveta Ana, dne 15. decembra 2001.
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti