Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2001 z dne 29. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2001 z dne 29. 12. 2001

Kazalo

5515. Pravilnik o načinu opravljanja strokovnega izpita in vpisu v ustrezni register zastopnikov pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino, stran 13313.

Na podlagi šestega odstavka 132. člena in tretjega odstavka 133. člena zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 45/01) izdaja ministrica za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o načinu opravljanja strokovnega izpita in vpisu v ustrezni register zastopnikov pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik ureja vsebino in način opravljanja strokovnega izpita iz drugega in tretjega odstavka 131. člena zakona o industrijski lastnini (v nadaljnjem besedilu: zakon), vsebino zahteve za vpis v register patentnih zastopnikov in register zastopnikov za modele in znamke (v nadaljnjem besedilu: register zastopnikov) pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljnjem besedilu: urad) in podatke, ki se vpisujejo v register zastopnikov.
I. STROKOVNI IZPIT ZA PATENTNEGA ZASTOPNIKA OZIROMA ZASTOPNIKA ZA MODELE IN ZNAMKE
2. člen
(strokovni izpit)
(1) S strokovnim izpitom se preverja, ali ima kandidat vsa potrebna znanja za samostojno zastopanje strank v postopkih pridobitve pravic industrijske lastnine pred uradom.
(2) S strokovnim izpitom za patentnega zastopnika se preverja znanje kandidata s celotnega področja prava industrijske lastnine.
(3) S strokovnim izpitom za zastopnika za modele in znamke se preverja znanje kandidata s področja prava industrijske lastnine s poudarkom na pravu modelov, znamk in geografskih označb.
3. člen
(izpitna komisija)
(1) Strokovni izpit se opravlja pri uradu pred tričlansko komisijo. Komisijo in zapisnikarja imenuje direktor urada. Seznam strokovnjakov, ki so lahko člani komisije, določi direktor urada.
(2) Če član komisije iz kateregakoli razloga začasno ne more opravljati svoje funkcije, imenuje direktor urada namestnika člana komisije.
(3) Komisija sestavlja izpitna vprašanja na podlagi tega pravilnika, izvaja pisni in ustni del izpita in odloča o tem, ali je kandidat uspešno opravil strokovni izpit.
(4) Člani komisije in zapisnikar so za delo v komisiji nagrajeni.
4. člen
(pogoj za opravljanje)
Strokovni izpit lahko opravlja vsak, ki ima univerzitetno izobrazbo.
5. člen
(prijava k izpitu)
Kandidat se prijavi k izpitu s pisno vlogo, ki mora vsebovati:
a) podatke o kandidatu: priimek, ime, naslov, telefon;
b) dokazilo o izobrazbi kandidata.
6. člen
(pisno obvestilo)
(1) Komisija ugotovi, ali kandidat izpolnjuje pogoje za opravljanje strokovnega izpita, in nato o tem pisno obvesti kandidata.
(2) V pisnem obvestilu se navedejo datum, čas in kraj opravljanja izpita in poziv za plačilo takse za opravljanje strokovnega izpita.
(3) Če se kandidatu zavrne opravljanje strokovnega izpita, se v pisnem obvestilu navedejo in obrazložijo razlogi za zavrnitev.
7. člen
(sestava strokovnega izpita)
(1) Strokovni izpit je sestavljen iz pisnega in ustnega dela. Pisni in ustni del sta sestavljena iz splošnega in posebnega dela. Splošni del je enak za vse kandidate in zajema sledeča tematska področja:
a) osnove industrijske lastnine;
b) pooblastila upravnih organov v zvezi s kršitvami pravic intelektualne lastnine;
c) osnove o pristojnostih sodišč v Republiki Sloveniji in osnove varstva pravic industrijske lastnine v okviru civilnega prava;
d) osnove varstva pravic industrijske lastnine v okviru kazenskega prava;
e) upravni postopek in upravni spor.
(2) Posebni del je različen glede na to, ali kandidat opravlja izpit za patentnega zastopnika ali za zastopnika za modele in znamke.
(3) Posebni del za kandidate za patentne zastopnike zajema sledeča tematska področja:
a) patentno pravo;
b) pravo modelov;
c) pravo znamk;
d) pravo geografskih označb.
(4) Posebni del za kandidate za zastopnike za modele in znamke zajema sledeča tematska področja:
a) pravo modelov;
b) pravo znamk;
c) pravo geografskih označb.
8. člen
(trajanje strokovnega izpita)
(1) Pisni del izpita za kandidate za patentne zastopnike se opravlja v dveh zaporednih dnevih. Prvi dan kandidat rešuje eno ali več pisnih nalog iz področja patentnega prava, drugi dan pa eno ali več pisnih nalog iz področja prava modelov, znamk in geografskih označb. Reševanje pisne naloge traja vsak dan največ osem ur.
(2) Pisni del izpita za kandidate za zastopnike za modele in znamke se opravlja en dan, in sicer iz področja prava modelov, znamk in geografskih označb. Reševanje pisne naloge traja največ osem ur.
(3) Ustni del izpita traja, kolikor je potrebno za preverjanje kandidatovega znanja, vendar največ tri ure.
9. člen
(postopek opravljanja strokovnega izpita)
(1) Splošni del pisnega dela se opravlja tako, da kandidat pisno odgovarja na vprašanja iz predpisanega tematskega področja. Posebni del pisnega dela izpita se opravlja tako, da kandidat pisno odgovarja na vprašanja in rešuje praktične primere iz predpisanega tematskega področja.
(2) Splošni in posebni del ustnega dela izpita se opravljata tako, da kandidat ustno odgovarja na postavljena vprašanja iz predpisanega tematskega področja.
(3) Pisni in ustni del izpita se opravita po razporedu, ki ga določi direktor urada. Razpored se objavi najkasneje en mesec pred opravljanjem izpita.
(4) Ustni del izpita se opravlja za pisnim delom.
(5) Komisija lahko na prošnjo kandidata iz upravičenih razlogov preloži opravljanje strokovnega izpita.
10. člen
(postopek ocenjevanja strokovnega izpita)
(1) Komisija odloča o oceni z večino svojih članov.
(2) Komisija oceni vsako tematsko področje posebej z oceno “uspešno” ali “neuspešno”. Če kandidat dobi oceno “uspešno” pri vseh tematskih področij pisnega dela oziroma ustnega dela izpita, se šteje, da je uspešno opravil pisni oziroma ustni del izpita.
(3) K ustnemu delu izpita lahko kandidat pristopi le, če je uspešno opravil pisni del izpita.
(4) Kandidat je opravil strokovni izpit, če je uspešno opravil pisni in ustni del.
(5) Popravni izpit lahko opravlja tisti kandidat, ki je dobil oceno “neuspešno” le iz enega tematskega področja ustnega dela izpita. V vseh ostalih primerih mora kandidat ponovno opravljati celoten izpit.
(6) Člani komisije so dolžni varovati kot poslovno skrivnost vse aktivnosti kandidata na izpitu, vključno z njegovimi ocenami.
11. člen
(popravni izpit)
(1) Popravni izpit se opravlja iz tematskega področja, ki ga kandidat ni uspešno opravil.
(2) Popravni izpit je sestavljen le iz ustnega dela in zajema le tisto tematsko področje, ki ga kandidat ni uspešno opravil.
(3) Popravni izpit opravlja kandidat v roku, ki ga določi komisija in ki ni daljši od treh mesecev, šteto od dneva opravljanja izpita.
(4) Neuspešno opravljen popravni izpit se šteje, kot da kandidat ni opravil celotnega izpita.
(5) Kandidat plača takso za popravni izpit.
12. člen
(domneva o neuspešnosti)
Če kandidat na določen dan ne pristopi k opravljanju strokovnega izpita ali če ne odda pisne naloge oziroma če odstopi od začetega ustnega dela izpita, se šteje, da ni opravil strokovnega izpita.
13. člen
(potrdilo)
Kandidat, ki je opravil strokovni izpit, prejme potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu.
II. VPIS V REGISTER PATENTNIH ZASTOPNIKOV OZIROMA V REGISTER ZASTOPNIKOV ZA MODELE IN ZNAMKE
14. člen
(zahteva za vpis)
(1) Zahteva za vpis v register zastopnikov mora vsebovati:
a) podatke o vložniku: priimek, ime, naslov in izobrazba;
b) priložena dokazila o izpolnjevanju pogojev iz drugega oziroma tretjega odstavka 131. člena zakona;
c) potrdilo o plačilu takse.
(2) Pravne osebe priložijo tudi seznam fizičnih oseb, ki izpolnjujejo pogoje iz točke a) drugega oziroma tretjega odstavka 131. člena zakona.
(3) Urad v odločbi o vpisu v register zastopnikov določi zastopniku registrsko številko, ki jo zastopnik navaja v vseh vlogah, ki jih pošilja uradu.
15. člen
(podatki v registru zastopnikov)
(1) V register zastopnikov se vpišejo naslednji podatki:
a) vrsta zastopnika: patentni zastopnik ali zastopnik za modele in znamke;
b) registrska številka;
c) datum vpisa;
d) pri fizični osebi: priimek, ime, naslov in izobrazba;
e) pri pravni osebi: firma, sedež in seznam fizičnih oseb, ki izpolnjujejo pogoje iz točke a) drugega oziroma tretjega odstavka 131. člena zakona, vključno z njihovimi podatki: priimek, ime in izobrazba.
(2) V register zastopnikov se vpišejo tudi vse kasnejše spremembe, kot so sprememba imena ali firme, sprememba naslova ali sedeža in izbris iz registra zastopnikov.
(3) Pravna oseba je dolžna sporočati spremembe v zaposlovanju fizičnih oseb, ki izpolnjujejo pogoje iz točke a) drugega oziroma tretjega odstavka 131. člena zakona.
III. KONČNI DOLOČBI
16. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati pravilnik o načinu opravljanja strokovnega izpita in vpisu v register zastopnikov (Uradni list RS, št. 20/92).
17. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004-10/1
Ljubljana, dne 19. decembra 2001.
Ministrica
za gospodarstvo
dr. Tea Petrin l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti