Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2001 z dne 29. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2001 z dne 29. 12. 2001

Kazalo

5503. Uredba o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga, stran 13208.

Na podlagi 8. člena zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju (Uradni list RS, št. 13/93, 66/93, 7/94 in 58/95), 13., 18. in 31. člena zakona o ukrepih v živinoreji (Uradni list SRS, št. 17/78 in 29/86), 8., 9., 25. in 36. člena zakona o semenu in sadikah (Uradni list SRS, št. 42/73 in 29/86), 4. člena Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o neodvisnosti in samostojnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I), drugega odstavka 3. člena Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (Uradni list SFRJ, št. 10/70), točke C.2. Akta o notifikaciji nasledstva glede konvencij Sveta Evrope, Ženevskih konvencij in dodatnih protokolov o zaščiti žrtev vojne in mednarodnih sporazumov s področja kontrole oborožitve, za katere so depozitarji tri glavne jedrske sile (Uradni list RS, št. 14/92), 6. člena Konvencije o prepovedi razvoja, proizvodnje, kopičenja zalog in uporabe kemičnega orožja ter o njegovem uničenju (Uradni list RS, Mednarodne pogodbe, št. 9/97), zakona o ratifikaciji baselske konvencije o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja (Uradni list RS, št. 48/93) in zakona o ratifikaciji Rotterdamske konvencije o postopku soglasja po predhodnem obveščanju za določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini (Uradni list RS, Mednarodne pogodbe, št. 26/99) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga
1. člen
Za določeno blago, ki se izvaža ali uvaža, se določijo naslednji režimi:
– izvoz na podlagi dovoljenja,
– uvoz na podlagi dovoljenja,
– uvoz na podlagi kontingentov,
– uvoz na podlagi soglasja.
Blago iz prejšnjega odstavka je navedeno v prilogah 1, 2 in 3 k tej uredbi, ki so njen sestavni del.
2. člen
Blago, ki se uvaža na podlagi kontingentov, je v prilogah 1, 2 in 3 k tej uredbi označeno s kratico »K«; blago, ki se izvaža oziroma uvaža na podlagi dovoljenja je označeno s kratico »D«; blago, ki se uvaža na podlagi soglasja, je označeno s kratico »S«.
3. člen
Upravni organ oziroma druga pooblaščena organizacija, ki je pristojna za izdajo predpisanega režima izvoza oziroma uvoza blaga, določenega v prilogah 1, 2 in 3 k tej uredbi, je označena z ustrezno številko, in sicer:
1 – Ministrstvo za notranje zadeve,
2 – Ministrstvo za obrambo,
3 – Ministrstvo za zdravje,
4 – Ministrstvo za gospodarstvo,
5 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
6 – Ministrstvo za okolje in prostor – Agencija Republike Slovenije za okolje,
7 – Ministrstvo za kulturo,
8 – Ministrstvo za okolje in prostor – Uprava za jedrsko varnost,
9 – Gospodarska zbornica Slovenije oziroma Obrtna zbornica Slovenije.
4. člen
Pri uvozu kemikalij, ki so na režimu »D« se ne more koristiti ugodnosti iz tretjega odstavka 4. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 66/00).
5. člen
Na podlagi sklenjenih dvostranskih trgovinskih sporazumov s posameznimi državami se režim uvoza na podlagi kontingentov ne uporablja pri uvozu blaga, za katerega se uveljavlja preferencialno poreklo, iz naslednjih držav:
– Republike Makedonije;
– Republike Poljske;
– Češke Republike;
– Slovaške Republike;
– Republike Madžarske;
– držav članic EFTA (Švicarska konfederacija, Lichtenstein, Norveška in Islandija);
– držav članic Evropske unije;
– Republike Bolgarije;
– Republike Estonije;
– Republike Latvije;
– Republike Litve;
– Romunije;
– Republike Hrvaške;
– Države Izrael;
– Republike Turčije;
– Bosne in Hercegovine.
6. člen
Blago, za katero je s to uredbo določen režim izvoza ali uvoza na podlagi dovoljenja in je v prilogah 1, 2 in 3 označeno z oznakami D1, D2, D3 in D8, lahko uvaža ali izvaža le pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik oziroma zasebnik s sedežem ali stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko za svoje potrebe uvažajo in izvažajo blago iz 93. poglavja kombinirane nomenklature, za katerega je s to uredbo določen režim izvoza ali uvoza na podlagi dovoljenj in je označeno z oznako D1, tudi fizične osebe s sedežem v Republiki Sloveniji.
Zahtevek za pridobitev režima soglasja za blago, označeno z oznako S5, lahko vloži le uvoznik zadevnega blaga.
7. člen
Zahtevek za pridobitev dovoljenja ali soglasja iz 1. člena te uredbe vloži koristnik oziroma uporabnik blaga, lastnik blaga, komisionar ali drug s strani uporabnika oziroma koristnika ali lastnika blaga pooblaščen vlagatelj pri upravnem organu, pristojnem za izdajo dovoljenja ali soglasja z naslednjimi podatki:
1. firma, matična številka in poln naslov koristnika oziroma uporabnika blaga pri uvozu, oziroma lastnika blaga pri izvozu;
2. tarifna oznaka na osemmestnem ali desetmestnem nivoju;
3. opis blaga po kombinirani nomenklaturi;
4. trgovsko ime blaga ali kemijsko ime blaga oziroma koncentracijo – vsebnost posamezne substance, ki je na režimu in je vsebovano v drugem blagu;
5. količina blaga, za katero se vlaga zahtevek, izraženo v enoti mere;
6. firma in poln naslov tujega izvoznika oziroma uvoznika;
7. rok, v katerem bo opravljen izvoz ali uvoz;
8. izjava o namenu uporabe uvoženega blaga;
9. v primeru izvoza, dovoljenje za uvoz v državi uvoznici, če je v tej državi predpisano;
10. drugi podatki, določeni s posebnimi predpisi.
8. člen
Dovoljenje oziroma soglasje iz 1. člena te uredbe izda upravni organ iz 3. člena te uredbe, če so izpolnjeni predpisani pogoji za promet z zadevnim blagom.
Izdano dovoljenje oziroma soglasje mora vsebovati vse bistvene elemente, navedene v 7. členu te uredbe. Predstojnik upravnega organa iz 3. člena te uredbe lahko predpiše obrazec zahtevka in dovoljenja oziroma soglasja.
9. člen
Z dnem, ko začne veljati ta uredba, preneha veljati Uredba o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga (Uradni list RS, št. 17/99, 1/00, 45/00, 69/00, 121/00, 4/01, 15/01 in 47/01).
10. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2002.
Št. 332-01/2000-5
Ljubljana, dne 21. decembra 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti