Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2001 z dne 29. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2001 z dne 29. 12. 2001

Kazalo

5494. Zakon o o spremembah in dopolnitvah zakona o jamstvu Republike Slovenije za obveznosti domačega letalskega prevoznika za kritje škod, nastalih kot posledica vojne oziroma terorizma in o pogojih jamstva za tuje letalske prevoznike (ZJODLPKŠ-A), stran 13095.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o jamstvu Republike Slovenije za obveznosti domačega letalskega prevoznika za kritje škod, nastalih kot posledica vojne oziroma terorizma in o pogojih jamstva za tuje letalske prevoznike (ZJODLPKŠ-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o jamstvu Republike Slovenije za obveznosti domačega letalskega prevoznika za kritje škod, nastalih kot posledica vojne ziroma terorizma in o pogojih jamstva za tuje letalske prevoznike (ZJODLPKŠ-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 20. decembra 2001.
Št. 001-22-160/01
Ljubljana, dne 29. decembra 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O JAMSTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI DOMAČEGA LETALSKEGA PREVOZNIKA ZA KRITJE ŠKOD, NASTALIH KOT POSLEDICA VOJNE OZIROMA TERORIZMA IN O POGOJIH JAMSTVA ZA TUJE LETALSKE PREVOZNIKE (ZJODLPKŠ-A)
1. člen
V zakonu o jamstvu Republike Slovenije za obveznosti domačega letalskega prevoznika za kritje škod, nastalih kot posledica vojne oziroma terorizma in o pogojih jamstva za tuje letalske prevoznike (Uradni list RS, št. 79/01) se v tretjem odstavku 2. člena besedilo: “največ za obdobje treh mesecev od uveljavitve tega zakona” nadomesti z besedilom: “najdlje do 31. marca 2002.”
2. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Do sistemske ureditve po predpisih o obveznih zavarovanjih v prometu tujim letalskim prevoznikom Republika Slovenija ne dovoljuje vstopa zrakoplovov v slovenski zračni prostor, če niso zavarovani oziroma nimajo drugega ustreznega jamstva za kritje škode povzročene tretjim osebam na zemlji najmanj za naslednje zneske glede na največjo vzletno maso zrakoplova (v nadaljnjem besedilu: MTOM - Maximum Take Off Mass):
– za zrakoplove z MTOM do 2000 kg - 1.500.000 SDR v tolarski protivrednosti,
– za zrakoplove z MTOM do 6.000 kg - 4.500.000 SDR v tolarski protivrednosti,
– za zrakoplove z MTOM do 25.000 kg - 12.000.000 SDR v tolarski protivrednosti,
– za zrakoplove z MTOM do 100.000 kg - 50.000.000 SDR v tolarski protivrednosti,
– za zrakoplove z MTOM nad 100.000 kg - 90.000.000 SDR v tolarski protivrednosti.
(2) SDR (Special Drawing Rights) iz prejšnjega odstavka predstavljajo posebne pravice črpanja (obračunska enota), kot jih določa Mednarodni denarni sklad, razmerje do slovenske valute oziroma vrednosti pa objavlja Banka Slovenije.
(3) MTOM (Maximum Take Off Mass) iz prvega odstavka tega člena pomeni največjo vzletno maso zrakoplova določeno v certifikatu tipa tega zrakoplova.
(4) Izpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka tega člena preverja Uprava Republike Slovenije za civilno letalstvo v skladu z navodilom, ki ga izda minister, pristojen za promet.
(5) Uprava Republike Slovenije za civilno letalstvo objavi pogoje glede zavarovanj oziroma jamstev iz tega člena na način, ki je običajen v zračnem prometu (NOTAM).”
3. člen
Ministrstvo, pristojno za finance, uskladi pogodbo iz četrtega odstavka 2. člena zakona z določbo 1. člena tega zakona najkasneje do 11. 1. 2002.
Uprava Republike Slovenije za civilno letalstvo objavi pogoje iz petega odstavka 3. člena zakona, z dnem uveljavitve tega zakona.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-03/01-109/2
Ljubljana, dne 21. decembra 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti