Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2001 z dne 29. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2001 z dne 29. 12. 2001

Kazalo

5493. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, za obdobje 1994 2003 (ZIJZ-B), stran 13094.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, za obdobje 1994-2003 (ZIJZ-B)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, za obdobje 1994-2003 (ZIJZ-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 20. decembra 2001.
Št. 001-22-159/01
Ljubljana, dne 29. decembra 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O INVESTICIJAH V JAVNE ZDRAVSTVENE ZAVODE, KATERIH USTANOVITELJ JE REPUBLIKA SLOVENIJA, ZA OBDOBJE 1994-2003 (ZIJZ-B)
1. člen
V zakonu o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, za obdobje 1994 - 2003 (Uradni list RS, št. 19/94 in 28/00), se v naslovu zakona, v 1. členu, v drugem odstavku 4. člena in v drugem odstavku 5. člena letnica “2003” nadomesti z letnico “2008”.
2. člen
V drugem odstavku 4. člena se številka “60.504,064.000” nadomesti s številko “76.873,969.000”, datum “december 1998” pa z datumom “oktober 2001”.
3. člen
V 5. členu se v prvem odstavku za četrto alineo doda nova peta alinea, ki se glasi:
“– prejemki od sredstev, ki jih osebe zasebnega prava namenijo za investicije v opremo in objekte javnih zdravstvenih zavodov.”
V drugem odstavku se številka “43.559,335.000” nadomesti s številko “54.308,419.000”.
Za drugim odstavkom se dodajo novi tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
“Ne glede na določbo drugega odstavka 7. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 13/93, 9/96, 29/98, 77/98, 6/99, 56/99 - ZVZD in 99/01) je lahko soinvestitor ali investitor (v nadaljnjem besedilu: zasebni investitor) v objekte in opremo javnih zdravstvenih zavodov tudi fizična oseba ali pravna oseba zasebnega prava.
Razmerja med Republiko Slovenijo, javnim zdravstvenim zavodom in zasebnim investitorjem se podrobneje uredijo v pogodbi. Predmet pogodbe je lahko najem, nakup na obroke, zakup z možnostjo nakupa ali postopni odkup objektov ali opreme (leasing), ki je lahko vezan tudi na podelitev koncesije za opravljanje javne službe.
Zasebnega investitorja ministrstvo, pristojno za zdravje, izbere v skladu s področnimi predpisi.”
4. člen
Za 11. členom se doda nov 11.a člen, ki se glasi:
“11.a člen
Z dnem, ko preneha veljati zakon o zagotovitvi sredstev za izgradnjo nove Pediatrične klinike v Ljubljani (Uradni list RS, št. 54/96) se investicija v novo Pediatrično kliniko vključi med investicije v javne zdravstvene zavode po tem zakonu.”
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-07/94-5/8
Ljubljana, dne 21. decembra 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti