Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2001 z dne 29. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2001 z dne 29. 12. 2001

Kazalo

5491. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Skladu za poplačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (ZSPOZ-A), stran 13090.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Skladu za poplačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (ZSPOZ-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Skladu za poplačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (ZSPOZ-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 20. decembra 2001.
Št. 001-22-157/01
Ljubljana, dne 28. decembra 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SKLADU ZA POPLAČILO ODŠKODNINE ŽRTVAM VOJNEGA IN POVOJNEGA NASILJA (ZSPOZ-A)
1. člen
V zakonu o Skladu za poplačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (Uradni list RS, št. 18/01) se naslov zakona spremeni tako, da se glasi:
“Zakon o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja”.
2. člen
1. člen se spremeni tako, da se glasi:
“S tem zakonom se določa način zagotavljanja sredstev za plačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja za negmotno škodo, ter vrste in višina odškodnin, ki se izplačujejo po tem zakonu.”
3. člen
2. člen se črta.
4. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Odškodnine, ki se izplačujejo po tem zakonu, se zagotavljajo iz sredstev:
1. pridobljenih na podlagi zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99 - ZSRR, 22/00 - ZJS in 67/01 - v nadaljnjem besedilu: ZUKLPP);
2. pridobljenih na podlagi meddržavnih sporazumov in sredstva iz tujih virov, katerih namen je poravnava obveznosti v smislu tega zakona;
3. Slovenske odškodninske družbe in
4. državnega proračuna.
Viri sredstev za plačilo:
1. denarnega dela odškodnin so določeni v 1., 2., in 3. točki prejšnjega odstavka in
2. obveznic, izdanih po tem zakonu, so določeni v 4. točki prejšnjega odstavka.
Denarna sredstva iz 1. točke prvega odstavka nakaže ministrstvo, pristojno za finance, na Slovensko odškodninsko družbo v skladu z določbami tega zakona in ZUKLPP ter na podlagi pogodbe, sklenjene med ministrstvom, pristojnim za finance in Slovensko odškodninsko družbo in pred izplačili odškodnin upravičencem kot jih predvideva drugi odstavek 13. člena tega zakona.
Denarna sredstva iz 3. točke prvega odstavka tega člena se zagotavljajo s:
1. premoženjem Slovenske odškodninske družbe in
2. finančnim in stvarnim premoženjem države, ki ga Vlada Republike Slovenije po tem zakonu s posebno pogodbo prenese na Slovensko odškodninsko družbo. Vlada Republike Slovenije lahko za plačilo obveznosti po tem zakonu in upoštevaje veljavno zakonodajo prenese na Slovensko odškodninsko družbo tudi del finančnega premoženja Slovenske razvojne družbe ali drugo premoženje države, ki je v upravljanju javnega zavoda ali javnega sklada, katerega ustanovitelj je država.”
5. člen
4. člen se črta.
6. člen
V 5. členu se besedilo “Iz sklada se izplačujejo:” nadomesti z besedilom: “S tem zakonom se zagotavljajo sredstva za izplačilo:”.
7. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
“SOD v imenu Republike Slovenije vodi postopke kot javno pooblastilo in opravlja administrativne in tehnične posle pri izplačevanju odškodnin po tem zakonu. Te posle za državo opravlja neodplačno.
SOD mora voditi ločene evidence o virih sredstev za poplačilo odškodnin in o izplačilih odškodnin po tem zakonu.”
8. člen
17. člen se črta.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona se ukine sklad za poplačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja. Preostala sredstva sklada se na podlagi pogodbe iz tretjega odstavka 3. člena zakona nakažejo Slovenski odškodninski družbi.
10. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 3. točka prvega odstavka 21. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2002 in 2003 (Uradni list RS, št. 103/01).
11. člen
Prvo pogodbo iz 2. točke četrtega odstavka 3. člena zakona morata Vlada Republike Slovenije na predlog ministrstva, pristojnega za finance, in Slovenska odškodninska družba skleniti v roku 90 dni od uveljavitve tega zakona.
12. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 412-01/95-17/22
Ljubljana, dne 20. decembra 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti