Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2001 z dne 29. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2001 z dne 29. 12. 2001

Kazalo

5490. Zakon o prevzemu in načinu poravnave obveznosti Slovenskih železarn v zvezi s programom prestrukturiranja (ZPPOSZ), stran 13089.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o prevzemu in načinu poravnave obveznosti Slovenskih železarn v zvezi s programom prestrukturiranja (ZPPOSZ)
Razglašam zakon o prevzemu in načinu poravnave obveznosti Slovenskih železarn v zvezi s programom prestrukturiranja (ZPPOSZ), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 20. decembra 2001.
Št. 001-22-156/01
Ljubljana, dne 28. decembra 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O PREVZEMU IN NAČINU PORAVNAVE OBVEZNOSTI SLOVENSKIH ŽELEZARN V ZVEZI S PROGRAMOM PRESTRUKTURIRANJA (ZPPOSZ)
1. člen
Ta zakon določa vrsto, obseg, datum in način prevzema obveznosti Slovenskih železarn d.d., Ljubljana s strani Republike Slovenije ter način porabe kupnin, pridobljenih s prodajo odvisnih družb v lasti Slovenskih železarn d.d., Ljubljana.
Prevzem obveznosti se izvede zaradi uresničitve programa prestrukturiranja jeklarstva v Republiki Sloveniji v povezavi s privatizacijo družb v okviru sistema Slovenske železarne d.d., Ljubljana.
2. člen
Republika Slovenija z 31. decembrom 2001 prevzame, po stanju na dan 31. 12. 2001, obveznosti, ki jih imajo Slovenske železarne d.d., Ljubljana, kot izdajatelj obveznic za sanacijo Slovenskih železarn v višini 248,716.000 DEM, za katere je dala Republika Slovenija jamstvo z zakonom o jamstvu Republike Slovenije za obveznice, izdane zaradi sanacije Slovenskih železarn (Uradni list RS, št. 55/92, 87/97 in 17/00).
Republika Slovenija z 31. decembrom 2001 prevzame, po stanju na dan 31. decembra 2001, obveznost, ki jo imajo Slovenske železarne d.d., Ljubljana, iz naslova dne 9. maja 1995 najetega posojila pri LBS Bank New York v višini 7,625.000 DEM, po zakonu o zagotavljanju sredstev za odplačilo kreditov za trajna obratna sredstva in kreditov za izvedbo nujnih investicijskih del Slovenskih železarn (Uradni list RS, št. 70/94 in 13/95).
Republika Slovenija prevzame obveznosti iz prvega odstavka tega člena z zamenjavo obveznic Slovenskih železarn za obveznice Republike Slovenije. Obveznosti iz naslova izdanih obveznic lahko Republika Slovenija izpolni tudi predčasno, v skladu s splošnimi pravili obligacijskih razmerij.
3. člen
Z dnem prevzema obveznosti iz prejšnjega člena tega zakona, pridobi Republika Slovenija v enakem znesku terjatev do Slovenskih železarn d.d., Ljubljana.
Terjatve iz prvega in drugega odstavka prejšnjega člena Republika Slovenija spremeni v kapitalski delež v Slovenskih železarnah d.d., Ljubljana po stanju na dan 31. 12. 2001.
Republika Slovenija spremeni po stanju na dan 31. 12. 2001 v kapitalski delež tudi terjatve, ki izvirajo iz naslova neplačanih davkov, prispevkov in drugih dajatev podjetja Jeklo Štore, d.o.o., ki so bili prenešeni na SŽ Metal Ravne d.o.o. in na dan 14. 11. 2001 znašajo 890,292.263,12 tolarjev.
4. člen
Slovenske železarne d.d., Ljubljana morajo obveznosti iz kreditov, najetih na podlagi zakona o jamstvu Republike Slovenije za kredite za trajna obratna sredstva Slovenskih železarn (Uradni list RS, št. 55/92 in 50/97) od dneva uveljavitve tega zakona poravnavati iz kupnin, ki jih bodo pridobile s prodajo odvisnih družb.
Za namen iz prejšnjega odstavka Slovenske železarne d.d., Ljubljana uporabijo tudi kupnino, ki jo dosežejo s prodajo odvisnih družb: Meting-Železarna Jesenice, inženiring, svetovanje, poslovne storitve d.o.o., Stanovanjsko podjetje Ravne, Podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o., Železarna Štore - Prostand Štore, Podjetje za projektno svetovanje in stanovanjsko dejavnost d.o.o., Stanovanjskemu Skladu Republike Slovenije, javni sklad. Slovenske železarne d.d., Ljubljana in Stanovanjski sklad Republike Slovenije uredita prodajo stanovanjskih podjetij s pogodbo, ki jo skleneta po predhodnem soglasju Vlade Republike Slovenije. Vrednost stanovanjskih podjetij po tem členu se ugotovi na podlagi cenitve pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij iz prvega odstavka 63. člena zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 11/01), vrednost stanovanj, ki so last stanovanjskih podjetij pa po stanovanjskem zakonu (Uradni list RS, št. 18/91-I, 19/91-I - popravek; 9/94 - odločba US, 21/94, 23/96, 24/96 - odločba US, 44/96 - odločba US, 1/00, 1/00 - odločba US).
Upravičenja, ki izhajajo iz drugega odstavka 5. člena zakona o privatizaciji Slovenskih železarn, d.d. (Uradni list RS, št. 13/98) ne veljajo za poslovne deleže v družbah Meting - Železarna Jesenice, inženiring, svetovanje, poslovne storitve d.o.o., Stanovanjsko podjetje Ravne - Podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o. in Železarna Štore - Prostand Štore, Podjetje za projektno svetovanje in stanovanjsko dejavnost d.o.o..
V primeru, da bodo poroštva Republike Slovenije, izdana na podlagi zakona iz prvega odstavka tega člena unovčena, terjatev upnika do Slovenskih Železarn d.d. z vsemi stranskimi pravicami preide na Republiko Slovenijo. V tem primeru se lahko kupnina, pridobljena s prodajo odvisnih družb Slovenskih železarn d.d., takoj ko zapade v plačilo, do višine do tedaj unovčenih poroštev, vplača v državni proračun Republike Slovenije na podlagi sklenjenih asignacijskih pogodb.
Asignacijske pogodbe iz prejšnjega odstavka sklenejo Republika Slovenija, Slovenske železarne d.d., Ljubljana in kupci odvisnih družb oziroma banke, preko katerih bodo nakazane kupnine iz prodaje odvisnih družb, najkasneje ob sklenitvi posamezne pogodbe o prodaji odvisne družbe.
5. člen
Republika Slovenija daje Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije poroštvo za kredite, ki jih bo Stanovanjski sklad Republike Slovenije najel za financiranje obveznosti iz drugega odstavka prejšnjega člena. Poroštvo za te kredite izda Republika Slovenija pod naslednjimi pogoji:
– skupna višina kreditov ne sme presegati 5.000,000.000 tolarjev,
– ročnost kreditov ne sme biti daljša od 7 let z najmanj enoletnim moratorijem na odplačilo glavnice,
– obrestna mera ne sme biti višja od obrestne mere primerljivih kreditov, za katere daje poroštvo Republika Slovenija.
6. člen
Notranji upravičenci, ki jih zastopajo družbe pooblaščenke iz 6. člena zakona o privatizaciji Slovenskih železarn, d.d. (Uradni list RS, št. 13/98) v primeru prodaje posamezne odvisne družbe zamenjajo delnice SŽ d.d. za poslovne deleže do največ 20% osnovnega kapitala po nominalni vrednosti delnic v višini 100.000 tolarjev za delnico.
7. člen
Republika Slovenija bo namenila sredstva v višini 390,000.000 tolarjev Jamstvenemu in preživninskemu sklada Republike Slovenije za izplačilo odpravnin invalidom in delavcem, ki so se v integracijska in invalidska podjetja sistema Slovenskih železarn zaposlili s prehodom iz drugih družb tega sistema (v nadaljnjem besedilu: upravičenci).
Upravičencem pripada odpravnina v višini določeni s predpisi o delovnih razmerjih za delavce, ki jim preneha delovno razmerje zaradi nujnih operativnih razlogov.
Upravičenci vlagajo zahtevo na obrazcih, ki jih predpiše minister, pristojen za delo.
Republika Slovenija bo namenila sredstva v višini 500,000.000 tolarjev za izvedbo programa namenjenega invalidom in osebam z invalidnostjo, kateri so postali brezposelni zaradi stečaja invalidskih in integracijskih podjetij, kot posledica prestrukturiranja Slovenskih železarn. Program sprejme Vlada Republike Slovenije v roku šestih mesecev po sprejetju tega zakona.
Sredstva iz prvega in četrtega odstavka tega člena v višini 890,000.000 tolarjev se prednostno zagotavljajo iz sredstev kupnin iz naslova privatizacije Slovenskih železarn.
8. člen
Z 31. decembrom 2001 prenehajo veljati:
– zakon o jamstvu Republike Slovenije za obveznice, izdane zaradi sanacije Slovenskih železarn (Uradni list RS, št. 55/92, 87/97 in 17/00),
– zakon o zagotavljanju sredstev za odplačilo kreditov za trajna obratna sredstva in kreditov za izvedbo nujnih investicijskih del Slovenskih železarn (Uradni list RS, št. 70/94 in 13/95), zakon o jamstvu Republike Slovenije za kredite za trajna obratna sredstva Slovenskih železarn (Uradni list RS, št. 55/92 in 50/97) in
– 16. člen zakona o privatizaciji Slovenskih železarn (Uradni list RS, št. 13/98).
9. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-05/01-20/1
Ljubljana, dne 20. decembra 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti