Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2001 z dne 29. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2001 z dne 29. 12. 2001

Kazalo

5441. Uredba o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg v prvem trimesečju leta 2002, stran 13010.

Na podlagi 5. člena in v zvezi z 19. ter 126. členom zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg v prvem trimesečju leta 2002
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina uredbe)
Za uresničevanje ciljev kmetijske tržno-cenovne politike se v prvem trimesečju leta 2002 uvedejo podpore za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg (v nadaljevanju: podpore) kot ukrep za pospeševanje prodaje in porabe kmetijskih pridelkov in živil.
Sredstva za podpore iz te uredbe se zagotovijo v okviru proračunske postavke 6636 Ukrepi za stabilizacijo trga (notranji in zunanji trg).
II. PODPORE
2. člen
(namen)
Namen podpor je nadomestitev uvoznih dajatev v proizvodnji uporabljenega blaga (inputov) ali enakovrednega nadomestnega blaga.
3. člen
(upravičenci)
Upravičenci do podpor so fizične in pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko, ribiško, živilsko ali trgovinsko dejavnost oziroma storitve za kmetijstvo in imajo sedež oziroma stalno bivališče v Republiki Sloveniji.
Ne glede na prejšnji odstavek osebe iz prejšnjega odstavka niso upravičene do podpor, če:
– vlagajo zahtevke za pridobljene proizvode ali uvozno blago v nespremenjenem stanju, ki se v okviru postopka uvoza zaradi izvoza izvaža oziroma ponovno izvaža, v skladu z zakonom, ki ureja carine, in je to razvidno iz carinskih dokumentov, ki so priloženi zahtevku,
– je izvoženo blago predmet humanitarne pomoči.
4. člen
(višina podpor)
Višina podpor za posamezne kmetijske pridelke in živila je določena v Prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
III. POSTOPEK
5. člen
(zahtevek)
Sredstva podpor pridobijo upravičenci neposredno na podlagi pisnih zahtevkov.
Zahtevke iz prejšnjega odstavka vlagajo upravičenci v svojem imenu in za svoj račun oziroma njihovi pooblaščenci v njihovem imenu in za njihov račun, in sicer na obrazcu iz Priloge 2, ki je sestavni del te uredbe in je dosegljiv na Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana. Obrazcu iz Priloge 2 morajo upravičenci oziroma pooblaščenci priložiti dokazila o izvršenem izvozu kmetijskih pridelkov oziroma živil, za katera uveljavljajo sredstva podpor.
Pooblaščenci, ki uveljavljajo sredstva podpor v imenu in za račun upravičencev (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni vlagatelji), morajo zahtevkom priložiti pooblastilo upravičencev. Upravičenci s svojim podpisom na pooblastilu jamčijo za pravilnost podatkov, navedenih v zahtevku.
Pooblaščeni vlagatelji, ki sredstva podpor pridobijo za upravičence, morajo ta sredstva nakazati upravičencem najpozneje v petih delovnih dneh po njihovem prejemu.
Pooblaščeni vlagatelji ne smejo pogojevati uveljavljenja ali izplačila sredstev podpor upravičencu z obsegom proizvodnega oziroma pogodbenega sodelovanja ali nakupom katerega koli blaga iz svoje trgovinske mreže.
Za uveljavljanje sredstev podpor sme pooblaščeni vlagatelj, ki sredstva podpor pridobiva za druge, upravičencu zaračunati stroške v zvezi z zahtevki do višine 1% pridobljenih sredstev, vendar največ 1.000 SIT na posamezen odobren zahtevek.
6. člen
(rok za vložitev zahtevka)
Zahtevke za izplačilo sredstev podpor vlagajo upravičenci ali pooblaščeni vlagatelji priporočeno po pošti do 20. v mesecu za pretekli mesec na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana.
Kopije zahtevkov morajo upravičenci hraniti še najmanj pet let po njihovi odobritvi.
7. člen
(odločanje o zahtevku)
O dodelitvi sredstev podpor odloča direktor Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja z odločbo.
Če zahtevek ni popoln, se upravičenca oziroma pooblaščenega vlagatelja pozove na odpravo nepravilnosti. Če upravičenec oziroma pooblaščeni vlagatelj v določenem roku ne odpravi nepravilnosti, se zahtevek s sklepom zavrže. Prepozno prispeli zahtevki se s sklepom zavržejo.
Zoper odločbo oziroma sklep iz prvega in drugega odstavka tega člena lahko upravičenec vloži pritožbo v roku 15 dni od vročitve sklepa oziroma odločbe. Pritožba se vloži na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana, in sicer priporočeno po pošti. O pritožbi odloča Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
8. člen
(vrnitev sredstev)
Upravičenec mora vrniti sredstva podpor, če se blago, za katerega je pridobil sredstva, ponovno uvozi v primerih in pod pogoji, ki jih določa predpis o izvajanju zakona, ki ureja carine.
9. člen
(sorazmerno zmanjšanje sredstev podpor)
V primeru, da višina zahtevkov za posamezen pridelek oziroma živilo preseže obseg sredstev podpor, se višina sredstev podpor na enoto tega pridelka oziroma živila sorazmerno zmanjša.
IV. PREHODNA DOLOČBA
10. člen
(obračun)
Za obračun odobrenih zahtevkov, ki so bili vloženi za obdobje od 1. julija 2001 do 31. decembra 2001, na podlagi uredbe o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg v drugi polovici leta 2001 (Uradni list RS, št. 62/01, 78/01 in 109/01), se uporablja uredba o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg v drugi polovici leta 2001 (Uradni list RS, št. 62/01, 78/01 in 109/01).
Obračun odobrenih in neplačanih zahtevkov iz prejšnjega odstavka se izplača v breme proračuna za leto 2002.
V. KONČNA DOLOČBA
11. člen
(veljavnost)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg v drugi polovici leta 2001 (Uradni list RS, št. 62/01, 78/01 in 109/01).
12. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se začne uporabljati 1. januarja 2002.
Št. 403-22/2000-11
Ljubljana, dne 19. decembra 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost