Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2001 z dne 28. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2001 z dne 28. 12. 2001

Kazalo

5434. Uredba o spremembah uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, stran 12156.

Na podlagi 27. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99 – zakon o ohranjanju narave, 22/00 – zakon o javnih skladih) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja
1. člen
V 6. členu uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 73/94 in 68/96 (spremembe in dopolnitve)) se četrti in peti odstavek črtata.
2. člen
Tabela 3 v prilogi, ki se nanaša na rakotvorne snovi, se nadomesti s tabelo iz priloge, ki je sestavni del te uredbe.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 356-10/2001-1
Ljubljana, dne 19. decembra 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
PRILOGA

Tabela 3: rakotvorne snovi


I. nevarnostna skupina

Azbest (krizotil, krokidolit, amosit, antofilit, aktinolit,
tremolit) v respirabilni obliki

Benzo(a)piren

Berilij in njegove spojine v respirabilni obliki, izražene kot Be

Dibenzo(a,h)antracen

2-naftilamin

Kadmij in spojine kadmija, izražene kot Cd


II. nevarnostna skupina

Arzenov trioksid, arzenov pentoksid, arzenova (V) kislina,
arzenova (III) kislina in njune soli (v respirabilni obliki),
izražene kot As

Spojine kroma (VI) - kalcijev kromat, stroncijev kromat, kromov
(III) kromat, cinkov kromat, izraženi kot Cr

Kobalt v obliki respirabilnega prahu ali aerosola, aerosoli
težkotopnih kobaltovih soli, izraženi kot Co

3,3-diklorbenzidin

Dimetilsulfat

Etilenimin

Nikelj (v obliki respirabilnega prahu ali aerosola, spojine
niklja - nikljev sulfid, nikljev oksid, nikljev karbonat, nikljev
tetrakarbonil) izraženi kot Ni

Policiklični aromatski ogljikovodiki (kot vsota; Benzo(a)piren-a,
Benzo(ghi)perilen-a, Benzo(k)fluoranten-a, Fluoranten-a,
Indeno(1,2,3-cd)piren-a in Benzo(b) fluoranten-a)


III. nevarnostna skupina

Akrilonitril

Benzen

1,3-butadien

1-klor-2,3-epoksipropan (epiklorhidrin)

1,2-dibrometan

1,2-epoksipropan

Etilenoksid

Hidrazin

Vinilklorid


AAA Zlata odličnost