Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2001 z dne 28. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2001 z dne 28. 12. 2001

Kazalo

5433. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o ureditvi trga z vinskim grozdjem, moštom in vinom, stran 12156.

Na podlagi 5., 6., 19., 20., 74., 101. in 117. člena v zvezi s 126. členom zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o ureditvi trga z vinskim grozdjem, moštom in vinom
1. člen
V uredbi o ureditvi trga z vinskim grozdjem, moštom in vinom (Uradni list RS, št. 34/01 in 60/01) se v 4. členu doda tretji odstavek, ki se glasi:
“Skupna višina sredstev v letu 2002, namenjenih podpori za obnovo vinogradov, obnovljenih jeseni leta 2000 in spomladi leta 2001, znaša 600,000.000 SIT. Sredstva se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije za leto 2002, s proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 5538: programi podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje. Če vloge za obnovo vinogradov, prispele na javni razpis za dodelitev podpore za izvedeno obnovo vinogradov (Uradni list RS, št. 63-64/01), presegajo obseg razpoložljivih sredstev, se višina podpor lahko uskladi z razpoložljivimi sredstvi.“.
2. člen
V 6. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Agencija na osnovi pravočasne in popolne vloge dodeli podporo z odločbo. Pritožbe zoper odločbo se vlagajo na ministrstvo, pristojno za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), v roku 15 dni od vročitve odločbe.“.
V petem odstavku se tretji stavek spremeni tako, da se glasi:
“Kadar želi podpisnik pogodbe za skladiščenje vina predčasno prekiniti pogodbo, mora na agencijo poslati pisno izjavo, v kateri navede, s katerim datumom želi predčasno prekiniti pogodbo.“.
V sedmem odstavku se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi:
“O vsaki menjavi posode, v kateri se skladišči vino, je pridelovalec dolžan nemudoma obvestiti agencijo, za vsako menjavo lokacije skladiščenja pa je pridelovalec dolžan pridobiti predhodno soglasje agencije.“.
V osmem odstavku se letnica “2001“ nadomesti z letnico “2002“, za besedo “skladiščenje“ pa se doda besedilo: “za pogodbeno količino vina. Podpora se lahko izplača v enem ali več obrokih, vendar ne pred 270. dnevom skladiščenja.“.
Deveti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Predvidena skupna višina podpor v letu 2002 znaša 160,000.000 SIT.“.
Na koncu enajstega odstavka se doda nov stavek, ki se glasi: “V primeru izplačila podpore v več obrokih se za izplačilo posameznega obroka smiselno uporabljajo določbe tega odstavka.“
3. člen
V 8. členu se v zadnjem odstavku letnica “2001“ nadomesti z letnico “2002“.
4. člen
V 9. členu se v sedmem odstavku letnica “2001“ nadomesti z letnico “2002“ in beseda “30,000.000 SIT“ z besedo “20,000.000 SIT“.
5. člen
V 10. členu se v tretji alinei sedmega odstavka besedilo “skupna poročila o stroških iz naslova promocije“ nadomesti z besedilom: “skupni stroški iz naslova promocije“.
Deseti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Sredstva za navedene podpore se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije za leto 2002, s proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2242: podpora promociji za sadje in vino, in sicer v skupni višini 500,000.000 SIT.“.
6. člen
V 31. členu se v četrtem odstavku letnica “2001“ nadomesti z letnico “2002“.
V 31. členu se doda stavek: “Podrobnejša navodila o vsebini programov promocije vina in o načinu pridobitve podpore za promocijo vina predpiše minister.“.
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. januarjem 2002.
Št. 331-16/2001-3
Ljubljana, dne 20. decembra 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost