Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2001 z dne 28. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2001 z dne 28. 12. 2001

Kazalo

5420. Uredba o oblikovanju povprečne prodajne cene zemeljskega plina iz transportnega omrežja, stran 12140.

Na podlagi pete točke 9. člena zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 63/99) in v zvezi z 2. členom uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o oblikovanju povprečne prodajne cene zemeljskega plina iz transportnega omrežja
1. člen
S to uredbo se določa model oblikovanja povprečne skupne prodajne cene zemeljskega plina iz transportnega plinovodnega omrežja brez davčnih obremenitev (v nadaljnjem besedilu: prodajna cena), sestavine, ki jih podjetje, ki se ukvarja s prodajo zemeljskega plina iz transportnega omrežja (v nadaljnjem besedilu: dobavitelj) upošteva, in merila, po katerih se prodajna cena ali njena sestavina oblikuje.
2. člen
Prodajna cena iz prejšnjega člena se oblikuje na enoto proizvoda, ki znaša 1 Sm3 in se računa na spodnjo kalorično vrednost 34.076 kJ/Sm3.
3. člen
Prodajna cena C izražena v SIT/Sm3 se določi po naslednji enačbi:
kjer pomeni:
C0 = izhodiščna cena zemeljskega plina v višini 34,66 SIT/Sm3 na dan uveljavitve uredbe pri tečaju TV0;
M1 = aritmetična sredina mesečnih povprečij najvišjih in najnižjih cen srednjega kurilnega olja z 1% vsebnostjo žvepla v USD za metrsko tono za obdobje 9 zaporednih mesecev pred mesecem, kateremu sledi prvi mesec četrtletja, ki se začne 1. januarja, 1. aprila, 1. julija in 1. oktobra;
M10 = aritmetična sredina mesečnih povprečij najvišjih in najnižjih cen srednjega kurilnega olja z 1% vsebnostjo žvepla v USD za metrsko tono za obdobje od vključno decembra 2000 do vključno avgusta 2001 in znaša 128,332 USD/t;
E = aritmetična sredina mesečnih povprečij najvišjih in najnižjih cen ekstra lahkega kurilnega olja z 0,2% vsebnostjo žvepla v USD za metrsko tono za obdobje 9 zaporednih mesecev pred mesecem, kateremu sledi prvi mesec četrtletja, ki se začne 1. januarja, 1. aprila, 1. julija in 1. oktobra;
E0 = aritmetična sredina mesečnih povprečij najvišjih in najnižjih cen ekstra lahkega kurilnega olja z 0,2% vsebnostjo žvepla v USD za metrsko tono za obdobje od vključno decembra 2000 do vključno avgusta 2001 in znaša 217,367 USD/t;
B = aritmetična sredina mesečnih povprečij najvišjih in najnižjih cen nafte Brent Blend v USD za sodček za obdobje 6 zaporednih mesecev pred mesecem, kateremu sledi prvi mesec četrtletja, ki se začne 1. januarja, 1. aprila, 1. julija in 1. oktobra;
B0 = aritmetična sredina mesečnih povprečij najvišjih in najnižjih cen nafte Brent Blend v USD za sodček za obdobje od vključno marca 2001 do vključno avgusta 2001 in znaša 27,762 USD/sodček;
TV = zmesna vrednost tečajev ameriškega dolarja in evra do slovenskega tolarja v razmerju 0,816 T$ + 0,184 T€. Pri tem sta T$ in T€ aritmetična sredina desetih zaporednih objav dnevnega tečaja USD oziroma EUR v obdobju do vključno dneva izračuna prodajne cene;
TV0 = zmesna vrednost izhodiščnih tečajev 1 USD = 249,5798 SIT in 1 EUR = 220,4151 SIT v razmerju 0,816 $ + 0,184 €;
A = pribitek v višini 5,58 SIT/Sm3.
4. člen
Pri izračunu prodajne cene se uporablja naslednje število decimalnih mest in zaokroževanje:
– elementi M1, E, B           3 decimalna mesta
                    (vhodni podatki);
– elementi T$, T€, TV          4 decimalna mesta
                    (vhodni podatki);
– vmesni zmnožki in deljenja      zaokrožitev
                    na 3 decimalna mesta;
– prodajna cena C            zaokrožitev
                    na 2 decimalni mesti.
Kadar v enačbah upoštevani elementi na dan izračuna niso v celoti na razpolago, se za izračun prodajne cene za manjkajoče obdobje upoštevajo ustrezni zadnji objavljeni podatki. Če po objavi podatkov nastopi obveznost poračuna, se le-ta ustrezno upošteva pri izračunu prodajne cene za naslednje obdobje.
5. člen
Viri za izračun prodajne cene so:
– cene kurilnega olja (1 pct) z 1% in ekstra lahkega kurilnega olja (Gasoil 0,2) z 0,2% vsebnostjo žvepla v USD za metrsko tono objavljene v Plattžs Oilgram Price Report v mesečni tabeli European Monthly Averages v rubriki Cargoes FOB Med Basis Italy v vrstici za posamezno navedeno olje,
– cene za surovo nafto Brent Blend v USD za barel (sodček) objavljene v Plattžs Oilgram Price Report v mesečni tabeli World Crude Table v rubriki FOB Breakeven Price,
– tečaj za USD in EUR je dnevni srednji tečaj Banke Slovenije.
V primeru, da se kateri od elementov ne objavlja več ali se preneha uporabljati, se začasno, do izdaje dopolnitve uredbe uporablja drug istovrsten podatek.
6. člen
Prodajna cena se izračuna po modelu 25. dne v mesecu. Kadar je navedeni dan sobota ali dela prost dan, se cena izračuna na zadnji delovni dan pred tem dnem.
Prodajna cena, izračunana na osnovi modela, je najvišja prodajna cena iz 1. člena te uredbe in se uveljavi s prvim dnem naslednjega meseca.
Sprememba prodajne cene se uveljavi, kadar je absolutna razlika med novo izračunano in do tedaj veljavno prodajno ceno večja od 0,40 SIT/Sm3.
O spremembi prodajne cene in pričetku njenega uveljavljanja se v roku največ treh delovnih dni od dneva izračuna prodajne cene obvestijo pristojni državni organi in kupci.
Obvestilo ministrstvu, pristojnemu za cene, mora vsebovati staro in novo ceno z razgrajenimi elementi (po formuli), ki so vplivali na spremembo cene.
7. člen
Izhodiščna cena, pribitek in prodajna cena, izračunana na osnovi modela, se uveljavijo na dan uveljavitve uredbe. Prvi preračun prodajne cene po mehanizmu iz 3. člena te uredbe se izračuna na dan 24. decembra 2001.
8. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o oblikovanju povprečne prodajne cene zemeljskega plina iz transportnega omrežja (Uradni list RS, št. 2/01, 8/01 in 85/01).
9. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2002.
Št. 382-16/2001-4
Ljubljana, dne 20. decembra 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost