Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2001 z dne 28. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2001 z dne 28. 12. 2001

Kazalo

5338. Sklep o načinu vrednotenja knjigovodskih postavk vzajemnega pokojninskega sklada, stran 12062.

Na podlagi osme alinee prvega odstavka 323. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00, 124/00 in 109/01) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev
S K L E P
o načinu vrednotenja knjigovodskih postavk vzajemnega pokojninskega sklada
I. OPREDELITVE POJMOV OZIROMA RAZLAGE IZRAZOV
1. člen
1. Vzajemni pokojninski sklad je ločeno premoženje v lasti članov vzajemnega pokojninskega sklada.
2. Upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada je pravna oseba, ki lahko v skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00, 124/00 in 109/01; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-1) upravlja vzajemni pokojninski sklad.
3. Vplačana čista premija prostovoljnega dodatnega zavarovanja je razlika vplačane premije in premije iz druge alinee osmega odstavka 298. člena ZPIZ-1, zmanjšana za vstopne stroške, ki pripadajo upravljavcu vzajemnega pokojninskega sklada.
4. Zajamčeni donos vzajemnega pokojninskega sklada je donos, za katerega jamči upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada in je opredeljen v pokojninskem načrtu.
5. Čista vrednost sredstev je enaka sredstvom vzajemnega pokojninskega sklada, zmanjšanim za obveznosti. Med obveznosti ne štejejo čisti neiztrženi dobički pri naložbah.
6. Vrednost enote premoženja je enaka čisti vrednosti sredstev, deljeni s številom enot premoženja v obtoku.
7. Vplačane enote premoženja se izračuna iz vplačane čiste premije in vrednosti enote premoženja, na dan konverzije.
8. Odkupna vrednost enot premoženja je enaka številu enot premoženja iz vseh vplačanih čistih premij pomnoženim z vrednostjo enote premoženja na dan izračuna.
9. Kratkoročni vrednostni papirji so vrednostni papirji, ki zapadejo v plačilo v letu dni od dneva izdaje.
10. Dolgoročni vrednostni papirji so vrednostni papirji, ki zapadejo v plačilo po letu dni od dneva izdaje.
11. Dan prenehanja pravice do izplačila dividende je prvi dan, ko kupci delnic niso več upravičeni do izplačila dividend.
12. Dnevni tečaj je enotni tečaj, oblikovan na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.
13. Knjigovodska vrednost delnice je znesek, ki se dobi, če se od celotnega kapitala podjetja odšteje popravek kapitala, izkazan v bilanci stanja, in deli s številom izdanih delnic, zmanjšanim za število ne vplačanih in lastnih delnic.
14. Nakupna cena je cena enote vrednostnega papirja oziroma naložbe, ki jo je plačal vzajemni pokojninski sklad. Vsebuje morebitne davke od prometa, ne pa posredniške provizije.
15. Prodajna cena je cena enote vrednostnega papirja oziroma naložbe, ki jo je vzajemni pokojninski sklad dosegel ob prodaji.
16. Skupno ovrednotenje je ovrednotenje naložbe vzajemnega pokojninskega sklada, ki ga soglasno opravijo pooblaščeni revizor, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij in upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada.
17. Ocenjena čista vrednost nepremičnine je tržna vrednost, zmanjšana za predvidene stroške prodaje oziroma povečana za vrednost naložb, ki povečujejo prihodnje gospodarske koristi nepremičnine.
18. Država članica je država, ki je članica Evropskih skupnosti, ki delujejo v okviru Evropske unije.
19. Država članica OECD je država, ki je članica OECD, ni pa članica Evropskih skupnosti, ki delujejo v okviru Evropske unije.
II. OPREDELITEV POSAMEZNIH POSTAVK BILANCE STANJA
2. člen
1. V bilanci stanja se izkazujejo postavke po nakupni vrednosti. Vrednotijo se po dnevni tržni oziroma unovčljivi vrednosti, razen v primerih skupnega ovrednotenja.
2. Vse postavke sredstev in obveznosti, ki so izražene v tuji valuti, se na dan bilanciranja preračunajo v tolarje po srednjem tečaju Banke Slovenije.
3. Postavka sredstev Denarna sredstva zajema gotovino in druga denarna sredstva vzajemnega pokojninskega sklada.
4. Postavka sredstev Kratkoročni vrednostni papirji zajema vse naložbe v kratkoročne vrednostne papirje, ti so domači in tuji. Izkazovati jih je mogoče enako kot dolgoročne vrednostne papirje.
Postavka državni kratkoročni vrednostni papirji zajema ločeno izkazovanje vrednostnih papirjev, katerih izdajatelj je Republika Slovenija oziroma Banka Slovenije od vrednostnih papirjev, za katere jamči ena od teh oseb. Državni kratkoročni vrednostni papirji tujih izdajateljev so tisti, katerih izdajatelj je država članica in država članica OECD, oziroma tisti, za katere jamči ena od teh oseb.
Obrestovani vrednostni papirji se izkazujejo z obrestmi vred v skladu s pogoji, ki jih določi izdajatelj pri izdaji vrednostnega papirja. Diskontirani kratkoročni vrednostni papirji se obravnavajo enako kot tisti, ki prinašajo obresti. Izkazujejo se po diskontirani nominalni vrednosti z obrestmi vred in v skladu s pogoji, ki jih določi izdajatelj pri izdaji vrednostnega papirja.
5. Postavka sredstev Dolgoročni vrednostni papirji zajema vse naložbe v dolgoročne vrednostne papirje na dan, na katerega se sestavi bilanca stanja.
Navadne delnice, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, se izkazujejo po zadnjem dnevnem tečaju, pri čemer se ohranja podatek o izvirni nakupni vrednosti. Odstopanje dnevne tržne vrednosti od nakupne vrednosti se izkazuje kot neiztrženi dobiček pri naložbi oziroma neiztržena izguba pri naložbi.
Navadne delnice, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, se izkazujejo po knjigovodski vrednosti v zadnjih objavljenih letnih računovodskih izkazih izdajatelja oziroma po nakupni ceni, če je ta nižja.
Najkasneje od 1. 5. tekočega leta se knjigovodska vrednost navadne delnice, s katero se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, ugotavlja iz letnih računovodskih izkazov izdajatelja za preteklo leto.
Takoj po objavi revidiranega letnega poročila izdajatelja se revidirana knjigovodska vrednost navadnih delnic, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, primerja z nakupno vrednostjo. Če je revidirana knjigovodska vrednost nižja, se oblikuje popravek vrednosti, če je višja (od nakupne vrednosti), se popravek vrednosti stornira v ustrezni višini.
Knjigovodska vrednost delnic tujih izdajateljev, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, se letno ugotavlja na osnovi revidiranega letnega poročila izdajatelja, pri čemer mnenje pooblaščenega revizorja ne sme biti starejše od 12 mesecev.
Prednostne delnice z nespremenljivimi dividendami, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, se izkazujejo enako kot delnice, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.
Prednostne delnice z nespremenljivimi dividendami, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, se izkazujejo enako kot obveznice, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.
Udeležbene prednostne delnice se izkazujejo enako kot navadne delnice.
Obveznice, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, se izkazujejo v neodplačani nominalni vrednosti, pomnoženi s tečajem organiziranega trga vrednostnih papirjev, in v skladu s pogoji, ki jih določi izdajatelj pri izdaji obveznic. Tako dobljeni vrednosti se prištejejo tudi obresti, izračunane v skladu s pogoji, ki jih določi izdajatelj pri izdaji obveznic in načina poravnave.
Obveznice, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, se vrednotijo po nominalni vrednosti oziroma po nakupni ceni, če je ta nižja. Prvi ali drugi se prištejejo obresti, izračunane v skladu s pogoji, ki jih določi izdajatelj pri izdaji obveznic.
Brezkuponske obveznice se obravnavajo enako kot obrestovane obveznice. Izkazujejo se po diskontirani nominalni vrednosti, dnevno pa se obrestujejo v skladu s pogoji, ki jih določi izdajatelj pri izdaji obveznic.
Drugi vrednostni papirji se izkazujejo po tečaju organiziranega trga vrednostnih papirjev oziroma po unovčljivi vrednosti. V drugih primerih se izkazujejo po nakupni vrednosti, razen v primerih skupnega ovrednotenja.
6. Če upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada na podlagi ocenitve pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij ugotovi, da je knjigovodsko izkazana vrednost posameznega vrednostnega papirja, s katerim se ne trguje ali se z njim trguje neredno, premajhna ali prevelika, se lahko odloči za skupno ovrednotenje.
V primeru, da se upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada odloči za skupno ovrednotenje, mora o tem pisno obvestiti Agencijo za trg vrednostnih papirjev v osmih dneh od doseženega soglasja pooblaščenega revizorja, pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij in upravljavca o skupnem ovrednotenju.
Pri skupnem ovrednotenju se tak vrednostni papir izkaže po ocenjeni vrednosti. Če je ocenjena vrednost večja od knjigovodske, se razlika izkaže kot neiztrženi dobiček pri naložbi. Če je ocenjena vrednost manjša od knjigovodske, se za razliko oblikuje popravek vrednosti vrednostnega papirja.
7. Postavka sredstev Investicijski kuponi vzajemnih skladov in delnice investicijskih družb obsega naložbe v investicijske kupone vzajemnih skladov (domačih in tujih) ter delnice investicijskih družb (domačih in tujih).
Naložbe v investicijske kupone vzajemnih skladov se izkazujejo po dnevni odkupni vrednosti. Delnice investicijskih družb se izkazujejo enako kot navadne delnice.
8. Postavka sredstev Dana posojila zajemajo naložbe vzajemnega pokojninskega sklada v posojila. Izkazujejo se v višini neodplačane vrednosti, in skladno s pogodbenimi določili. V bilanci stanja se razčlenijo na dolgoročna in kratkoročna dana posojila po preostali zapadlosti v plačilo.
9. Postavka sredstev Depoziti pri bankah zajema naložbe v depozite pri bankah. Naložbe v depozite pri bankah se razčlenijo na dolgoročne in kratkoročne po preostali zapadlosti v plačilo. Zanje se dnevno obračunavajo pripadajoče obresti, skladno s pogodbenimi določili.
10. Postavka sredstev Nepremičnine se izkazuje po ocenjeni čisti tržni vrednosti oziroma po nabavni vrednosti, če je ta nižja. Za potrebe pravilnega izkazovanja vrednosti nepremičnin njihovo tržno vrednost vsake tri leta oceni pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin. Razlika med ocenjeno vrednostjo in knjigovodsko vrednostjo se izkaže enako kot pri skupnem ovrednotenju.
11. Postavke sredstev Terjatev zajema terjatve za prodane vrednostne papirje, za prodane investicijske kupone vzajemnih skladov in delnice investicijskih družb, za obresti in dividende, za prodane nepremičnine, druge terjatve iz poslovanja, terjatve do upravljavca za plačilo razlike do zajamčenega donosa (zajamčene vrednosti sredstev) vzajemnega pokojninskega sklada in zapadle neplačane terjatve. Terjatve se izkazujejo nepobotano z morebitnimi obveznostmi do istih pravnih ali fizičnih oseb, dokler se ne pobotajo. Izkazujejo se v izterljivi vrednosti do dneva, za katerega se sestavi bilanca stanja.
Terjatve do upravljavca za plačilo razlike do zajamčenega donosa vzajemnega pokojninskega sklada nastanejo v primeru, ko je dejanska čista vrednost vzajemnega pokojninskega sklada v obračunskem obdobju nižja od zajamčene vrednosti vzajemnega pokojninskega sklada. Te terjatve se vzpostavijo po objavi minimalnega zajamčenega donosa.
12. Postavka sredstev Zapadle neplačane terjatve zajema terjatve, ki bi do dneva, na katerega se sestavijo mesečni računovodski izkazi, morale biti poravnane, pa so še vedno odprte.
13. Postavka obveznosti Kratkoročne obveznosti zajema kratkoročne obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev, iz nakupa nepremičnin, iz upravljanja s premoženjem vzajemnega pokojninskega sklada, do upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada, za izplačila odkupne vrednosti enot premoženja, za obračunane in neplačane davke, obveznosti iz sklenjenih zavarovalnih polic, ki jih je vzajemni pokojninski sklad sklenil v imenu in za račun članov, in druge kratkoročne obveznosti. Obveznosti se izkazujejo nepobotane z morebitnimi terjatvami do istih pravnih ali fizičnih oseb, dokler se ne pobotajo. Izkazujejo se z obračunanimi obrestmi.
Postavka kratkoročne obveznosti do članov vzajemnega pokojninskega sklada predstavljajo vplačano premijo, ki na dan bilanciranja še ni bila preračunana v enote premoženja.
Kratkoročne obveznosti za izplačilo odkupne vrednosti enot premoženja se delijo na obveznosti, ki nastanejo zaradi rednega prenehanja članstva v vzajemnem pokojninskem skladu, zaradi izrednega prenehanja in zaradi prenosa sredstev člana v drug pokojninski načrt.
Kratkoročne obveznosti iz zavarovalnih polic za dodatno družinsko pokojnino in/ali za dodatno invalidsko pokojnino sklenjenih v imenu in za račun članov vzajemnega pokojninskega sklada, ne vplivajo na izkaz poslovnega izida. Enako velja za obveznosti do upravljavca za vstopne oziroma izstopne stroške.
14. Postavka obveznosti Čisti neiztrženi dobički pri naložbah zajema pozitivno razliko med vsemi neiztrženimi dobički in vsemi neiztrženimi izgubami pri naložbah vzajemnega pokojninskega sklada.
Neiztrženi dobiček pri naložbi je posledica povečanja tržne vrednosti ali povečanja vrednosti naložbe zaradi ocenitve (skupnega ovrednotenja) posamezne dolgoročne oziroma kratkoročne naložbe, ne pa obračunanih obresti ali drugih donosov, in še ni unovčen.
Neiztržena izguba pri naložbi je posledica zmanjšanja tržne vrednosti posamezne dolgoročne oziroma kratkoročne naložbe.
Presežek neiztrženih izgub pri naložbah nad neiztrženimi dobički pri naložbah se izkazuje med odhodki v izkazu poslovnega izida kot čista neiztržena izguba pri naložbah.
Presežek neiztrženih dobičkov pri naložbah nad neiztrženimi izgubami pri naložbah se izkazuje v bilanci stanja kot čisti neiztrženi dobiček pri naložbah.
15. Postavka obveznosti Enote premoženja zajema:
– vplačane enote premoženja, ki zajemajo vplačane enote premoženja po nominalni vrednosti, pomnožene z njihovim številom v obtoku,
– vplačani presežek enot premoženja,
– prevrednotovalni popravek enot premoženja zaradi kumulativnega učinka prevrednotenja netržnih naložb,
– zadržane dobičke ali izgube,
– nerazporejene čiste dobičke ali čiste izgube obračunskega obdobja.
III. OPREDELITEV POSAMEZNIH POSTAVK IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA
3. člen
1. Postavka Prihodki od obresti zajema obračunane obresti od naložb do dneva, na katerega se sestavi izkaz poslovnega izida; ob nakupu naložbe, v katero vrednost so že vračunane obresti, se le-te izkažejo kot prihodek in v isti velikosti tudi kot odhodek.
2. Postavka Prihodki od dividend zajema:
– obračunane nespremenljive dividende na prednostne delnice do dneva, na katerega se sestavi izkaz poslovnega izida. Če so ob nakupu naložbe v njeno vrednost že vračunane nespremenljive dividende, se le-te izkažejo kot prihodek in v isti velikosti tudi kot odhodek;
– obračunane dividende od začetka obračunskega obdobja; dividenda se obračuna na dan prenehanja pravice do njenega izplačila.
3. Postavka Prihodki od najemnin zajema prihodke od najemnin v zvezi oddajanjem nepremičnin, ki predstavljajo naložbo vzajemnega pokojninskega sklada.
4. Postavka Iztrženi dobički pri naložbah zajema vse pozitivne razlike med prodajno ceno prodanih naložb in njihovo nakupno ceno oziroma vrednostjo na zadnji dan obračunskega obdobja. V primeru čiste neiztržene izgube pri naložbah v prejšnjem obračunskem obdobju se kot nakupna cena upoštevajo vrednosti naložb na zadnji dan prejšnjega obračunskega obdobja.
Za vrednost iztrženih dobičkov pri naložbah se zmanjša vrednost neiztrženih dobičkov pri naložbah.
5. V primeru prodaje dela vrednostnih papirjev iste izdaje, ki so bili kupljeni v različnih obdobjih, se neiztrženi dobiček pri naložbi spremeni v iztrženega v deležu, ki je enak deležu prodanih vrednostnih papirjev v vseh kupljenih vrednostnih papirjih iste izdaje (vrednotenje zalog vrednostnih papirjev po povprečnih cenah).
6. Postavka Prihodki iz vplačil upravljavca za razliko do zajamčenega donosa predstavljajo denarni znesek, ki ga je upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada vplačal na denarni račun sklada v višini razlike med zajamčeno vrednostjo sredstev in dejansko čisto vrednostjo sredstev vzajemnega pokojninskega sklada.
7. Postavka Drugi finančni prihodki zajema tudi prihodke od obračunanih tečajnih razlik.
8. Postavka Drugi prihodki zajema druge prihodke vzajemnega pokojninskega sklada, med njimi tudi morebitno odpravo popravkov vrednosti naložb.
9. Postavka Odhodki za provizijo za upravljanje zajema provizijo obračunano upravljavcu za upravljanje vzajemnega pokojninskega sklada za obdobje od začetka obračunskega obdobja do dneva, na katerega se sestavi izkaz poslovnega izida.
10. Postavka Odhodki v zvezi z upravljanjem vzajemnega pokojninskega sklada zajema tiste odhodke, ki nastajajo pri upravljanju posameznih vrst naložb in štejejo za odhodke na podlagi pravil vzajemnega pokojninskega sklada. Izkazujejo se ločeno po posameznih vrstah odhodkov.
11. Postavka Odhodki v zvezi z upravljanjem nepremičninami zajema amortizacijo in druge odhodke, ki nastajajo pri upravljanju naložb v nepremičnine.
12. Postavka Čiste neiztržene izgube pri naložbah zajema presežek neiztrženih izgub pri naložbah nad neiztrženimi dobički pri naložbah v obračunskem obdobju. V primeru čiste neiztržene izgube pri naložbah v prejšnjem obračunskem obdobju se kot nakupne cene upoštevajo vrednosti naložb na zadnji dan prejšnjega obračunskega obdobja.
13. Postavka Iztržene izgube pri naložbah zajema vse negativne razlike med prodajno ceno prodanih naložb in njihovo nakupno ceno oziroma vrednostjo na zadnji dan prejšnjega obračunskega obdobja.
14. Postavka Odhodki za popravke vrednosti naložb zajema razliko med knjigovodsko vrednostjo posamezne naložbe in njeno ocenjeno iztržljivo vrednostjo.
15. Postavka Finančni odhodki zajema obresti za prodane vrednostne papirje, odhodke za obračunane tečajne razlike in druge finančne odhodke.
16. Postavka Drugi odhodki zajema druge odhodke vzajemnega pokojninskega sklada.
IV. POJASNILA
4. člen
1. Pojasnila iz SRS 24 – Oblike bilance stanja za zunanje poslovno poročanje -, SRS 25 – Oblike izkaza poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje -, SRS 31 – Računovodske rešitve v bankah in SRS 38 – Računovodske rešitve v vzajemnih skladih – se uporabljajo tudi v vzajemnih pokojninskih skladih, če v teh pojasnilih ni določeno drugače.
Dnevne obrestne mere se izračunavajo na linearni način z upoštevanjem dejanskega števila dni v letu, razen če pogoji, ki jih določi izdajatelj pri izdaji obveznic, ne določajo drugače.
2. Dnevna vrednost naložbe s stalno donosnostjo se izračuna tako, da se nakupni oziroma tržni nominalni vrednosti naložbe najprej prišteje morebitno pogodbeno prevrednotenje od dneva nakupa, nato pa se ji prištejejo še pogodbeno določene obresti za obdobje od dneva nakupa oziroma zadnjega izplačila obresti do dneva, na katerega se sestavi računovodski izkaz. Pri pogodbeno določenem prevrednotenju z rastjo cen življenjskih potrebščin se za dneve obravnavanega meseca uporablja stopnja, ki je izračunana kot dnevno povprečje rasti cen življenjskih potrebščin zadnjih treh mesecev.
3. Pri ovrednotenju vrednostnega papirja s ceno na organiziranem trgu se upošteva enotni tečaj organiziranega trga. Vrednostni papirji tujih izdajateljev se vrednotijo po najnižjem nakupnem tečaju na organiziranih trgih, na katerih se z njimi trguje.
VI. PREHODNA DOLOČBA
5. člen
Sestavni del tega sklepa je kontni načrt vzajemnega pokojninskega sklada, ki je v prilogi tega sklepa.
VII. KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2002.
Št. 114-5/4-11/2001
Ljubljana, dne 19. decembra 2001.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l. r.
PRILOGA:

          Kontni načrt vzajemnega pokojninskega sklada


RAZRED 0 - NEPREMIČNINE IN DRUGE STVARNE PRAVICE NA NEPREMIČNINAH

00 - Nepremičnine

000 - Zemljišča

0001 - Zemljišča v Republiki Sloveniji

0002 - Zemljišča v tujini

001 - Gradbeni objekti

0010 - Gradbeni objekti v Republiki Sloveniji

0011 - Gradbeni objekti v tujini

002 - Dolgoročne terjatve za predujme za nepremičnine

01 - Popravek vrednosti nepremičnin

010 - Popravek vrednosti zemljišč

020 - Popravek vrednosti gradbenih objektov

02 - Druge stvarne pravice na nepremičninah

020 - Druge stvarne pravice na nepremičninah


RAZRED 1 - DENARNA SREDSTVA IN TERJATVE

10 - Denarna sredstva

100 - Denarna sredstva na žiro računu, posebnem denarnem ali
transakcijskem računu

102 - Denarna sredstva na deviznem računu

105 - Denarna sredstva na drugih računih

11 - Terjatve za prodane vrednostne papirje, investicijske kupone
vzajemnih skladov in nepremičnine

110 - Terjatve za prodane vrednostne papirje (razen konta 111)

1109 - Popravek vrednosti terjatev za prodane vrednostne papirje

111 - Terjatve za prodane investicijske kupone vzajemnih skladov
in delnice investicijskih družb

1119 - Popravek vrednosti terjatev za prodane investicijske
kupone in delnice investicijskih družb

113 - Terjatve za prodane nepremičnine in druge stvarne pravice

1139 - Popravek vrednosti terjatev za prodane nepremičnine

12 - Zapadle neplačane terjatve

120 - Zapadle neplačane terjatve

13 - Terjatve iz financiranja

130 - Terjatve za dividende

131 - Terjatve za obresti od depozitov pri bankah

132 - Terjatve za obresti od naložb v posojila

133 - Terjatve za obresti od prodanih vrednostnih papirjev

134 - Terjatve za obresti od prodanih investicijskih kuponov
vzajemnih skladov

135 - Terjatve za najemnine

138 - Druge terjatve iz financiranja

139 - Popravek vrednosti terjatev iz financiranja

14 - Terjatve za dane predujme in varščine

140 - Dani predujmi za nakup vrednostnih papirjev

141 - Dani predujmi za nakup nepremičnin in drugih stvarnih
pravic

142 - Dane varščine

149 - Popravek vrednosti terjatev za dane predujme in varščine

15 - Druge terjatve

150 - Terjatve do upravljavca

151 - Terjatve do depozitarjev

152 - Terjatve do banke skrbnice

153 - Terjatve do državnih in drugih institucij

154 - Terjatve iz glavnice, zapadle v plačilo, do izdajateljev
vrednostnih papirjev

157 - Terjatve do bank za opravljanje denarnih poslov

158 - Ostale terjatve

159 - Popravek vrednosti drugih terjatev

17 - Terjatve do upravljavca za plačilo razlike do zajamčenega
donosa vzajemnega pokojninskega sklada

170 - Terjatve do upravljavca za plačilo razlike do zajamčenega
donosa vzajemnega pokojninskega sklada

18 - Aktivne časovne razmejitve

180 - Kratkoročno odloženi stroški

181 - Kratkoročno odloženi odhodki

182 - Druge aktivne časovne razmejitve

19 - Neiztržene izgube pri naložbah

190 - Neiztržene izgube pri naložbah, kratkoročni vrednostni
papirji domačih izdajateljev

191 - Neiztržene izgube pri naložbah, kratkoročni vrednostni
papirji tujih izdajateljev

192 - Neiztržene izgube pri naložbah, dolgoročni vrednostni
papirji domačih izdajateljev

193 - Neiztržene izgube pri naložbah, dolgoročni vrednostni
papirji tujih izdajateljev

194 - Neiztržene izgube pri naložbah, delnice investicijskih
družb domačih izdajateljev

195 - Neiztržene izgube pri naložbah, delnice investicijskih
družb tujih izdajateljev

196 - Neiztržene izgube pri naložbah, investicijski kuponi
domačih vzajemnih skladov

197 - Neiztržrne izgube pri naložbah, investicijski kuponi tujih
vzajemnih skladov

199 - Čiste neiztržene izgube pri naložbah


RAZRED 2 - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

200 - Kratkoročne obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev

201 - Kratkoročne obveznosti iz nakupa investicijskih kuponov
vzajemnih skladov in investicijskih družb

202 - Kratkoročne obveznosti iz nakupa nepremičnin

21 - Kratkoročne obveznosti do članov vzajemnega pokojninskega
sklada

210 - Kratkoročne obveznosti za izplačilo odkupne vrednosti
zaradi rednega prenehanja članstva

211 - Kratkoročne obveznosti za izplačilo odkupne vrednosti
zaradi izrednega prenehanja članstva

212- Kratkoročne obveznosti za izplačilo odkupne vrednosti zaradi
prenosa sredstev v drug pokojninski načrt

215 - Kratkoročne obveznosti za vplačano premijo

22 - Kratkoročne obveznosti iz zavarovalnih polic, sklenjenih v
imenu in za račun članov VPS

220 - Kratkoročne obveznosti iz sklenjenih zavarovalnih polic za
dodatno družinsko pokojnino

221 - Kratkoročne obveznosti iz sklenjenih zavarovalnih polic za
dodatno invalidsko pokojnino

23 - Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine

230 - Prejeti predujmi

231 - Prejete varščine

24 - Kratkoročne obveznosti do upravljavca vzajemnega
pokojninskega sklada

240 - Kratkoročne obveznosti vstopne stroške

241 - Kratkoročne obveznosti za izstopne stroške

242 - Kratkoročne obveznosti za provizijo za upravljanje
vzajemnega pokojninskega sklada

243 - Druge kratkoročne obveznosti do upravljavca vzajemnega
pokojninskega sklada

25 - Kratkoročne obveznosti v zvezi z upravljanjem vzajemnega
pokojninskega sklada

250 - kratkoročne obveznosti iz posredovanja pri nakupu in
prodaji vrednostnih papirjev

251 - Kratkoročne obveznosti do KDD

253 - Kratkoročne obveznosti do depozitarjev

254 - Kratkoročne obveznosti do banke skrbnice

255 - Kratkoročne obveznosti za nadomestilo za nadzor

256 - Kratkoročne obveznosti za opravljeno revizijo

259 -Druge kratkoročne obveznosti v zvezi z upravljanjem VPS

26 - Druge kratkoročne obveznosti

260 - Druge kratkoročne obveznosti

27 - Pasivne časovne razmejitve

270 - Vračunani stroški provizije za upravljanje

271 - Vračunani drugi stroški

272 - Prenos čistih neiztrženih dobičkov pri naložbah

28 - Kratkoročne obveznosti za plačilo davkov in drugih davščin

280 - Kratkoročne obveznosti za plačilo davkov in drugih davščin

29 - Neiztrženi dobički pri naložbah

290 - Neiztrženi dobički pri naložbah, kratkoročni vrednostni
papirji domačih izdajateljev

291 - Neiztrženi dobički pri naložbah, kratkoročni vrednostni
papirji tujih izdajateljev

292 - Neiztrženi dobički pri naložbah, dolgoročni vrednostni
papirji domačih izdajateljev

293 - Neiztrženi dobički pri naložbah, dolgoročni vrednostni
papirji tujih izdajateljev

294 - Neiztrženi dobički pri naložbah, delnice investicijskih
družb domačih izdajateljev

295 - Neiztrženi dobički pri naložbah, delnice investicijskih
družb tujih izdajateljev

296 - Neiztrženi dobički pri naložbah, investicijski kuponi
domačih vzajemnih skladov

297 - Neiztrženi dobički pri naložbah, investicijski kuponi tujih
vzajemnih skladov

298 - Neiztrženi dobički pri naložbah, nepremičnine

299 - Čisti neiztrženi dobički pri naložbah


RAZRED 3 - DOLGOROČNI VREDNOSTNI PAPIRJI

300 - Vrednostni papirji domačih izdajateljev, s katerimi se
trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev

309 - Popravek vrednosti vrednostnih papirjev domačih
izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu
vrednostnih papirjev

310 - Vrednostni papirji domačih izdajateljev, s katerimi se ne
trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev

319 - Popravek vrednosti vrednostnih papirjev domačih
izdajateljev, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu
vrednostnih papirjev.

320 - Vrednostni papirji tujih izdajateljev, s katerimi se trguje
na organiziranem trgu vrednostnih papirjev

329 - Popravek vrednosti vrednostnih papirjev tujih izdajateljev,
s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.

330 - Vrednostni papirji tujih izdajateljev, s katerimi se ne
trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev

339 - Popravek vrednosti vrednostnih papirjev tujih izdajateljev,
s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih
papirjev

340 - Delnice investicijskih družb domačih izdajateljev

349 - Popravek vrednosti delnic investicijskih družb domačih
izdajateljev

350 - Delnice investicijskih družb tujih izdajateljev

359 - Popravek vrednosti delnic investicijskih družb tujih
izdajateljev

360 - Investicijski kuponi vzajemnih skladov v Republiki
Sloveniji

369 - Popravek vrednosti investicijskih kuponov vzajemnih skladov
v Republiki Sloveniji

370 - Investicijski kuponi tujih vzajemnih skladov

379 - Popravek vrednosti investicijskih kuponov tujih vzajemnih
skladov


RAZRED 4 - KRATKOROČNI VREDNOSTNI PAPIRJI

400 - Kratkoročni vrednostni papirji domačih izdajateljev, s
katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev

409 - Popravek vrednosti kratkoročnih vrednostnih papirjev
domačih izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu
vrednostnih papirjev

410 - Kratkoročni vrednostni papirji domačih izdajateljev, s
katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev

419 - Popravek vrednosti kratkoročnih vrednostnih papirjev
domačih izdajateljev, s katerimi se ne trguje na organiziranem
trgu vrednostnih papirjev

420 - Kratkoročni vrednostni papirji tujih izdajateljev, s
katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev

429 - Popravek vrednosti kratkoročnih vrednostnih papirjev tujih
izdajateljev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu
vrednostnih papirjev

430 - Kratkoročni vrednostni papirji tujih izdajateljev, s
katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev

439 - Popravek vrednosti kratkoročnih vrednostnih papirjev tujih
izdajateljev, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu
vrednostnih papirjev


RAZRED 5 - NALOŽBE V DEPOZITE BANK IN POSOJILA

50 - Kratkoročni depoziti pri bankah

500 - Kratkoročni depoziti pri bankah v Republiki Sloveniji

501 - Kratkoročni depoziti pri bankah v tujini

509 - Popravek vrednosti kratkoročnih depozitov pri bankah

51 - Naložbe v kratkoročna posojila dana bankam

510 - Kratkoročna posojila dana bankam v Republiki Sloveniji

511 - Kratkoročna posojila dana bankam v tujini

519 - Popravek vrednosti kratkoročnih posojil danih bankam

52 - Naložbe v kratkoročna posojila, zavarovana z zastavno
pravico na nepremičnini

520 - Kratkoročna posojila osebam v Republiki Sloveniji

521 - Kratkoročna posojila osebam v tujini

529 - Popravek vrednosti kratkoročnih posojil

53 - Naložbe v kratkoročna posojila, zavarovana z zastavno
pravico na vrednostnih papirjih

530 - Kratkoročna posojila osebam v Republiki Sloveniji

531 - Kratkoročna posojila osebam v tujini

539 - Popravek vrednosti kratkoročnih posojil

54 - Naložbe v kratkoročna druga posojila, ustrezno zavarovana

540 - Kratkoročna posojila osebam v Republiki Sloveniji

541 - Kratkoročna posojila osebam v tujini

549 - Popravek vrednosti drugih kratkoročnih posojil

55 - Dolgoročni depoziti pri bankah

550 - Dolgoročni depoziti pri bankah v Republiki Sloveniji

551 - Dolgoročni depoziti pri bankah v tujini

559 - Popravek vrednosti dolgoročnih depozitov pri bankah

56 - Naložbe v dolgoročna posojila dana bankam

560 - Dolgoročna posojila dana bankam v Republiki Sloveniji

561 - Dolgoročna posojila dana bankam v tujini

569 - Popravek vrednosti dolgoročnih posojil danih bankam

57 - Naložbe v dolgoročna posojila, zavarovana z zastavno pravico
na nepremičnini

570 - Dolgoročna posojila osebam v Republiki Sloveniji

571 - Dolgoročna posojila osebam v tujini

579 - Popravek vrednosti dolgoročnih posojil

58 - Naložbe v dolgoročna posojila, zavarovana z zastavno pravico
na vrednostnih papirjih

580 - Dolgoročna posojila osebam v Republiki Sloveniji

581 - Dolgoročna posojila osebam v tujini

589 - Popravek vrednosti dolgoročnih posojil

59 - Naložbe v druga dolgoročna posojila, ustrezno zavarovana

590 - Dolgoročna posojila osebam v Republiki Sloveniji

591 - Dolgoročna posojila osebam v tujini

599 - Popravek vrednosti drugih dolgoročnih posojil


RAZRED 6 - ODHODKI IN STROŠKI

60 - Finančni odhodki

600 - Odhodki za obresti od dolgoročnih vrednostnih papirjev

601 - Odhodki za obresti od kratkoročnih vrednostnih papirjev

602 - Odhodki za obresti iz obveznosti

603 - Negativne tečajne razlike

604 - Drugi finančni odhodki

61 - Odhodki za provizijo za upravljanje vzajemnega pokojninskega
sklada

610 - Odhodki za provizijo za upravljanje

62 - Odhodki v zvezi z upravljanjem vzajemnega pokojninskega
sklada

620 - Odhodki iz posredovanja pri nakupu in prodaji vrednostnih
papirjev

621 - Odhodki za storitve denarnega poslovanja in plačilnega
prometa

622 - Odhodki za nadomestila za nadzor

626 - Drugi odhodki v zvezi z upravljanjem VPS

63 - Amortizacija in odhodki v zvezi z upravljanjem naložb v
nepremičnine

630 - Amortizacija nepremičnin

631 - Dodatno obračunana amortizacija

632 - Odhodki v zvezi z upravljanjem nepremičnin

64 - Odhodki za čiste neiztržene izgube pri naložbah

640 - Odhodki za čiste neiztržene izgube

65 - Iztržene izgube pri naložbah

66 - Popravki vrednosti naložb

660 - Popravki vrednosti delnic domačih izdajateljev

661 - Popravki vrednosti obveznic domačih izdajateljev

662 - Popravki vrednosti delnic tujih izdajateljev

663 - Popravki vrednosti obveznic tujih izdajateljev

655 - Popravki naložb v posojila

666 - Popravki vrednosti nepremičnin

669 - Drugi popravki vrednosti

67 - Drugi odhodki

670 - Odhodki iz prejšnjih obdobij

671 - Kritje izgube iz prejšnjih obdobij

672 - Popisni primanjkljaji vrednostnih papirjev

673 - Denarne kazni

674 - Odškodnine

677- Prevrednotovalni finančni odhodki

678 - Drugi odhodki


RAZRED 7 - PRIHODKI

70 - Prihodki od obresti

700 - Prihodki od obresti iz dolgoročnih vrednostnih papirjev

701 - Prihodki od obresti iz kratkoročnih vrednostnih papirjev

702 - Prihodki od obresti iz naložb v depozite pri bankah

703 - Prihodki od naložb v posojila

707 - Prihodki od obresti iz terjatev

71 - Prihodki od dividend

710 - Prihodki od prejetih dividend

7101 - Prihodki od dividend delnic domačih izdajateljev

7102 - Prihodki od dividend delnic tujih izdajateljev

711 - Prejete delnice iz udeležbe v dobičku

712 - Drugi prihodki od dividend

72 - Prihodki od najemnin

720 - Prihodki od najemnin od nepremičnin v Republiki Sloveniji

721 - Prihodki od najemnin od nepremičnin v tujini

73 - Iztrženi dobički pri naložbah

74 - Prihodki iz plačil upravljavca za razliko do zajamčenega
donosa

740 - Prihodki iz plačil upravljavca za razliko do zajamčenega
donosa

75 - Drugi finančni prihodki

750 - Pozitivne tečajne razlike

752 - Drugi finančni prihodki

77 - Drugi prihodki

770 - Prihodki iz prejšnjih let

771 - Odpisi obveznosti

772 - Izterjane odpisane terjatve

773 - Prihodki od storna popravkov vrednosti

776 - Drugi prihodki


RAZRED 8 - POSLOVNI IZID

80 - Dobiček

800 - Nerazporejeni čisti dobiček

819 - Prenos nerazporejenega čistega dobička

89 - Izguba

890 - Čista izguba obračunskega obdobja

899 - Prenos čiste izgube obračunskega obdobja


RAZRED 9 - ENOTE PREMOŽENJA, DOLGOROČNE REZERVACIJE IN DOLGOROČNE
OBVEZNOSTI

90 - Enote premoženja

900 - Vplačane enote premoženja

91 - Vplačani presežek enot premoženja

910 - Vplačani presežek enot premoženja

93 - Prevrednotovalni popravek enot premoženja v zvezi z
netržnimi naložbami

930 - Prevrednotovalni popravek enot premoženja v zvezi z
netržnimi naložbami

939 - Revalorizacijski popravek enot premoženja do 31. 12. 2001

94 - Zadržani čisti dobički ali izgube

940 - Zadržani čisti dobički

943 - Zadržane čiste izgube

95 - Nerazporejeni čisti dobiček ali izguba obračunskega obdobja

950 - Nerazporejeni čisti dobiček

953 - Čista izguba obračunskega obdobja

97 - Dolgoročne obveznosti

970 - Druge dolgoročne obveznosti

99 - Zunajbilančna evidenca