Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2001 z dne 28. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2001 z dne 28. 12. 2001

Kazalo

5331. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o postopkih za preprečevanje vnosa, širjenja in zatiranje škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, stran 12050.

Na podlagi 7., 8., 10., 18., 25., 31., 32., 35. in 36. člena zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 45/01) ter v povezavi s konvencijo o varstvu rastlin (spremenjeno; Uradni list RS, št. 84/00 – mednarodne pogodbe) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o postopkih za preprečevanje vnosa, širjenja in zatiranje škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov
1. člen
V pravilniku o postopkih za preprečevanje vnosa, širjenja in zatiranje škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov (Uradni list RS, št. 69/01) se v 7. členu doda prvi odstavek z naslednjim besedilom:
“Fitosanitarno spričevalo je potrdilo o zdravstvenem stanju rastlin, ki ga izda državna organizacija za varstvo rastlin ali pristojni organ, ki deluje v njenem imenu.”
Prvi odstavek postane drugi odstavek.
2. člen
V 9. členu se v drugem odstavku, v četrti alinei besedilo “1 kg” nadomesti z besedilom “5 kg”.
3. člen
V 10. členu se za drugim odstavkom doda tretji odstavek z naslednjim besedilom:
“Uvoznik vloži prijavo za inšpekcijski pregled iz tega člena pri fitosanitarnem inšpektorju tudi za pošiljke, za katere se zahteva pregled listin v skladu s predpisi, ki urejajo semenski in sadilni material ter potrjevanje, introdukcijo in varstvo sort kmetijskih in gozdnih rastlin.”
4. člen
V 14. členu se v prvem in drugem odstavku črta besedilo “z odločbo”.
V 14. členu se na koncu drugega odstavka doda besedilo:
“Uvoznik mora na uradno določenih mestih v notranjosti države zagotoviti ustrezen prostor za opravljanje zdravstvenega pregleda, ki je primerno osvetljen in opremljen z inšpekcijsko delovno mizo.”
5. člen
Za 20. členom se v poglavju III. IZVOZ POŠILJK doda nov 20.a člen z naslednjim besedilom:
“Fitosanitarna inšpekcija v okviru Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo v imenu državne organizacije za varstvo rastlin izdaja fitosanitarna spričevala iz priloge 7 in 8 tega pravilnika.”
6. člen
V 23. členu se v tretjem odstavku črta besedilo: “ “Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo” ter znak fitosanitarne inšpekcije in pod njim besedilo: “Fitosanitarna inšpekcija” “.
7. člen
V 34. členu se besedilo tretjega odstavka nadomesti z naslednjim besedilom:
“Do dneva pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji je s 1. junijem 2002 dovoljen uvoz rastlin in kalivega peloda za opraševanje iz rodov: Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., razen Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., in Stranvaesia Lindl., v Republiko Slovenijo le, če izpolnjujejo poleg določb s Seznamov II.A.II iz Priloge 2, III.A (9), (18) iz Priloge 3, IV.A (15), (17) iz Priloge 4 in V.A.I iz Priloge 5 še naslednje zahteve:
1. da rastline izvirajo iz držav, ki jih je Republika Slovenija priznala kot neokužene z bakterijo Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. v skladu z drugim odstavkom 36. člena tega pravilnika, ali
2. da rastline izvirajo z območij Evropske unije, priznanih kot varovana območja ali uradno priznana območja, ki pokrivajo vsaj 50 km2, v skladu z drugim odstavkom 36. člena tega pravilnika, ali
3. da rastline izvirajo z območja, priznanega v skladu z drugim odstavkom 36. člena tega pravilnika, ki pokriva vsaj 50 km2 in so na tem območju dokazali odsotnost bakterije Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. pod naslednjimi pogoji:
– da so rastline iz tega odstavka rastle vsaj eno leto na enoti pridelave, na kateri se opravlja uradno obvladovanje Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. in ki je bila uradno odobrena pred začetkom zadnje popolne rastne dobe za gojenje rastlin skladno z zahtevami, določenimi v tej točki,
– da je bilo z uradnimi inšpekcijskimi pregledi, ki se opravljajo na enoti pridelave kot tudi v okoliškem pasu s polmerom vsaj 250 m od začetka zadnje popolne rastne dobe vsaj dvakrat, in sicer enkrat v juliju ali avgustu in enkrat v septembru ali oktobru, ugotovljeno, da ni navzoča Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.,
– da je bil okoliški varovalni pas s polmerom vsaj 1 km uradno pregledan vsaj enkrat med julijem in oktobrom, na izbranih ustreznih krajih in zlasti tam, kjer so navzoče rastline iz tega odstavka,
– da so bili v primeru pojava simptomov Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. na kateri od enot pridelave na območju ali na drugih delih območja vzeti vzorci rastlin iz tega odstavka v tej rastni dobi, ki so bili preverjeni z uradnimi testi, opravljenimi skladno z ustrezno laboratorijsko metodo,
– da rastline iz tega odstavka, na katerih so se pojavili simptomi Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., niso bile odstranjene brez predhodnega uradnega pregleda iz katerega koli dela celotnega območja.
Določbe tega odstavka se ne nanašajo na uvoz plodov in semena rastlin iz tega odstavka.”
8. člen
V 35. členu se za prvim odstavkom dodata drugi in tretji odstavek z naslednjim besedilom:
“Poleg posebnih fitosanitarnih zahtev s Seznama IV.A iz Priloge 4, ki morajo biti izpolnjene za uvoz in premeščanje rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, se lahko rastline iz rodu Dianthus L. daje v promet, če niso kontaminirane z nageljnovim zavijačem Cacoecimorpha pronubana Hb in Epichoristodes acerbella (Walk.) Diak.) oziroma so bile rastline tretirane proti njim.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se lahko rezane nageljnove cvetove, rahlo kontaminirane z nageljnovim zavijačem, daje v promet v času od 16. oktobra do 30. aprila.”
9. člen
V 36. členu se za prvim odstavkom doda drugi odstavek z naslednjim besedilom:
“Do dneva pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji uprava s 1. junijem 2002 priznava izpolnjevanje posebnih zahtev glede Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. in Globodera pallida (Stone) Behrens le na podlagi tehničnih podatkov o sistematičnem nadzoru, ki vključuje laboratorijsko testiranje, in podatkov o ukrepih za obvladovanje zadevnega škodljivega organizma, ki jih posreduje uradni organ za zdravstveno varstvo rastlin države izvora.”
10. člen
V Prilogi 3 se na Seznamu III.A v levi koloni 9. in 18. točke črta oznaka “##”.
11. člen
V Prilogi 4 se na Seznamu IV.A.I v desni koloni 39. točke v prvi alinei beseda “listov” nadomesti z besedo “cvetov”.
V Prilogi 4 se na Seznamu IV.A.I v levi koloni 41. točke beseda “mediteranskih” nadomesti z besedo “nemediteranskih”.
V Prilogi 4 se na Seznamu IV.A.II v levi koloni 2. točke besedilo “ki je ohranil svojo naravno okroglo površino” nadomesti z besedilom “ki ni ohranil svoje naravne okrogle površine”.
V Prilogi 4 se na Seznamu IV.A.II v desni koloni 18.1 (e) točke besedilo prve alinee nadomesti z besedilom “bodisi da gomolji izvirajo iz mesta pridelave, za katero je na podlagi letne sistematične raziskave pridelave gostiteljev z vizualnim inšpekcijskim pregledom gostiteljskih rastlin v ustreznih časovnih obdobjih ter z vizualnim inšpekcijskim pregledom zunanjosti in rezanjem gomoljev po spravilu na mestu pridelave pridelanega krompirja ugotovljeno, da ni okuženo z Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (vse populacije) in Meloidogyne fallax Karssen, ali”.
12. člen
V Prilogi 6.4 se na Seznamu IV.B v srednji koloni 20.1 (a) točke besedilo “da je navzoč” nadomesti z besedilom “da ni navzoč”.
13. člen
V Prilogi 8 se v vzorčnem obrazcu fitosanitarnega spričevala za ponovni izvoz besedilo v točki 2 nadomesti z besedilom “FITOSANITARNO SPRIČEVALO ZA PONOVNI IZVOZ št. _____________ “.
14. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-01-138/2001
Ljubljana, dne 14. decembra 2001.
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost