Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001

Kazalo

5055. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2001, stran 10448.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98), 20. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 17. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) je Občinski svet občine Žužemberk na predlog župana na 22. seji dne 30. 11. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2001
1. člen
V odloku o proračunu Občine Žužemberk za leto 2001 (Uradni list RS, št. 23/01), (v nadaljnjem besedilu: odlok), se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
Predvideni prihodki in odhodki proračuna za leto 2001 znašajo:
----------------------------------------------------------------
a) Bilanca prihodkov in odhodkov               SIT
– Skupaj prihodki                  743,552.000
– Skupaj odhodki                   790,665.000
– Proračunski primanjkljaj              47,113.000
b) Račun finančnih terjatev in naložb
– Prejeta vračila danih posojil in
prodaja kapitalskih deležev               115.000
– Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev                      –
– Prejeta minus dana posojila
in spremembe kapitalskih deležev             115.000
c) Račun financiranja:
– Zadolževanje                         –
– Odplačilo dolga                       –
– Povečanje sredstev na računu            47,113.000
– Neto financiranje                  47,113.000
– stanje sredstev na računih na dan
31.12. preteklega leta                47,113.000
----------------------------------------------------------------
2. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/01
Žužemberk, dne 30. novembra 2001.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.