Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001

Kazalo

5000. Pravilnik o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici, stran 10341.

Na podlagi sedmega odstavka 61. člena in četrtega odstavka 105. člena zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 45/01) izdaja ministrica za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa vsebino registrov patentnih prijav, prijav modelov, prijav znamk, prijav geografskih označb, patentov, modelov, znamk in geografskih označb, ki jih vodi Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljnjem besedilu: urad), vpis sprememb v register, potrdilo o prednostni pravici, potrdilo iz registra ter vpogled v registre in spise urada.
I. REGISTRI PRIJAV
2. člen
(register patentnih prijav)
V register patentnih prijav se vpišejo naslednji podatki:
a) številka patentne prijave;
b) datum vložitve prijave;
c) datum vložitve zahteve za pridobitev pravice pri uradu;
d) podatki o prijavi, če je bila že vložena pri kakšnem drugem uradu na podlagi Pogodbe o sodelovanju na področju patentov (Uradni list RS – MP, št. 19/93, v nadaljnjem besedilu: PCT) ali kakšne druge pogodbe ali sporazuma, ki obvezuje Republiko Slovenijo, ali o prijavi, ki je bila prenesena na urad na podlagi 122. člena zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 13/92, 27/93, 34/97 – odločba US, 75/97, v nadaljnjem besedilu: ZIL): številka prijave, številka patenta, navedba urada, morebitni podatki o objavah prijave ali patenta;
e) naziv izuma;
f) razvrstitev izuma po mednarodni klasifikaciji patentov, sprejeti s Strasbourškim sporazumom o mednarodni klasifikaciji patentov (Uradni list RS - MP, št. 7/01, v nadaljnjem besedilu: MPK);
g) podatki o prijavitelju: priimek, ime in naslov, če gre za fizično osebo, oziroma firma in sedež, če gre za pravno osebo;
h) podatki o izumitelju: priimek, ime in naslov;
i) podatki o morebitnem zastopniku: priimek in ime oziroma firma;
j) podatki o zahtevani prednostni pravici: datum, številka in država oziroma mednarodni urad vložitve prve prijave, če se zahteva unijska prednostna pravica po 61. členu zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 45/01, v nadaljnjem besedilu: zakon), oziroma datum prve razstavitve oziroma uporabe izuma, država, kraj in navedba uradne ali uradno priznane mednarodne razstave, če se zahteva razstavna prednostna pravica po 62. členu zakona;
k) navedba, ali je prijava za patent ali patent s skrajšanim trajanjem;
l) številka temeljnega patenta, če je prijava za dopolnilni patent;
m) številka prvotne prijave, če je bila prijava izločena;
n) navedba roka, če se zahteva predhodna objava po drugem odstavku 89. člena zakona;
o) številka in datum izdaje morebitnega sklepa o nadaljevanju postopka po zamudi po 67. členu zakona oziroma številka in datum izdaje morebitnega sklepa o vrnitvi v prejšnje stanje po 68. členu zakona;
p) podatki o tem, kako se je končal postopek: številka in datum izdaje odločbe o podelitvi patenta oziroma številka in datum izdaje odločbe o zavrnitvi prijave oziroma številka in datum izdaje sklepa o zavrženju prijave oziroma datum, ko se je prijava štela za umaknjeno;
q) drugi podatki o prijavi, če je to potrebno.
3. člen
(register prijav modelov)
V register prijav modelov se vpišejo naslednji podatki:
a) številka prijave modela;
b) datum vložitve prijave;
c) datum vložitve zahteve za pridobitev pravice pri uradu;
d) podatki o prijavi, če je bila že vložena pri kakšnem drugem uradu na podlagi pogodbe ali sporazuma, ki obvezuje Republiko Slovenijo, ali o prijavi, ki je bila prenesena na urad na podlagi 122. člena ZIL: številka prijave, številka modela, navedba urada, morebitni podatki o objavi prijave ali modela;
e) navedba izdelka;
f) število videzov izdelkov;
g) razvrstitev izdelka po mednarodni klasifikaciji, sprejeti z Locarnskim aranžmajem o ustanovitvi mednarodne klasifikacije za industrijske vzorce in modele (Uradni list SFRJ – MP, št. 51/74, Uradni list RS – MP, št. 9/92 – v nadaljnjem besedilu: locarnska klasifikacija);
h) podatki o prijavitelju: priimek, ime in naslov, če gre za fizično osebo, oziroma firma in sedež, če gre za pravno osebo;
i) podatki o oblikovalcu, če oblikovalec to želi: priimek, ime in naslov;
j) podatki o morebitnem zastopniku: priimek in ime oziroma firma;
k) podatki o zahtevani prednostni pravici: datum, številka in država oziroma mednarodni urad vložitve prve prijave, če se zahteva unijska prednostna pravica po 61. členu zakona, oziroma datum prve razstavitve oziroma uporabe videza izdelka, država, kraj in navedba uradne ali uradno priznane mednarodne razstave, če se zahteva razstavna prednostna pravica po 62. členu zakona;
l) navedba trajanja odloga objave prijave po drugem odstavku 94. člena zakona, če je zahtevan odlog objave;
m) navedba, ali je bil prijavi po tretjem odstavku 94. člena zakona priložen primerek izdelka ali njegovega dela;
n) številka in datum izdaje morebitnega sklepa o nadaljevanju postopka po zamudi po 67. členu zakona oziroma številka in datum izdaje morebitnega sklepa o vrnitvi v prejšnje stanje po 68. členu zakona;
o) podatki o tem, kako se je končal postopek: številka in datum izdaje odločbe o registraciji modela oziroma številka in datum izdaje odločbe o zavrnitvi prijave oziroma številka in datum izdaje sklepa o zavrženju prijave oziroma datum, ko se je prijava štela za umaknjeno;
p) drugi podatki o prijavi, če je to potrebno.
4. člen
(register prijav znamk)
V register prijav znamk se vpišejo naslednji podatki:
a) številka prijave znamke;
b) datum vložitve prijave;
c) datum vložitve zahteve za pridobitev pravice pri uradu;
d) podatki o prijavi, če je bila že vložena pri kakšnem drugem uradu na podlagi pogodbe ali sporazuma, ki obvezuje Republiko Slovenijo, ali o prijavi, ki je bila prenesena na urad na podlagi 122. člena ZIL: številka prijave, številka znamke, navedba urada, morebitni podatki o objavi prijave ali znamke;
e) prikaz znaka;
f) razvrstitev znaka po mednarodni klasifikaciji figurativnih elementov znamk, sprejeti z Dunajskim sporazumom o mednarodni klasifikaciji figurativnih elementov znamk (Uradni list RS-MP, št. 7/01, v nadaljnjem besedilu: dunajska klasifikacija);
g) seznam blaga ali storitev z razvrstitvijo blaga in storitev po mednarodni klasifikaciji, sprejeti z Nicejskim aranžmajem o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk (Uradni list SFRJ - MP, št. 57-74, Uradni list RS - MP, št. 9/92, v nadaljnjem besedilu: nicejska klasifikacija);
h) podatki o prijavitelju: priimek, ime in naslov, če gre za fizično osebo, oziroma firma in sedež, če gre za pravno osebo;
i) podatki o morebitnem zastopniku: priimek in ime oziroma firma;
j) podatki o zahtevani prednostni pravici: datum, številka in država oziroma mednarodni urad vložitve prve prijave, če se zahteva unijska prednostna pravica po 61. členu zakona, oziroma datum prve razstavitve oziroma uporabe znaka, država, kraj in navedba uradne ali uradno priznane mednarodne razstave, če se zahteva razstavna prednostna pravica po 62. členu zakona;
k) datum objave prijave;
l) navedba barv ali kombinacije barv, če je znak v barvi;
m) navedba, ali je znak tridimenzionalen;
n) navedba, ali je prijava vložena za kolektivno znamko;
o) podatki o vložniku ugovora in ugovoru: priimek, ime in naslov, če gre za fizično osebo, oziroma firma in sedež, če gre za pravno osebo, priimek in ime oziroma firma morebitnega zastopnika, datum vložitve ugovora;
p) številka in datum izdaje morebitnega sklepa o nadaljevanju postopka po zamudi po 67. členu zakona oziroma številka in datum izdaje morebitnega sklepa o vrnitvi v prejšnje stanje po 68. členu zakona;
q) podatki o tem, kako se je končal postopek: številko in datum izdaje odločbe o registraciji znamke oziroma številka in datum izdaje odločbe o zavrnitvi prijave oziroma številka in datum izdaje sklepa o zavrženju prijave oziroma datum, ko se je prijava štela za umaknjeno;
r) podatki o zahtevi za mednarodno registracijo: datum vložitve zahteve, datum in številka mednarodne registracije znamke, vložene na podlagi Protokola k Madridskemu sporazumu o mednarodnem registriranju znamk (Uradni list RS - MP, št. 21/97);
s) drugi podatki o prijavi, če je to potrebno.
5. člen
(register prijav geografskih označb)
V register prijav geografskih označb se vpišejo naslednji podatki:
a) številka prijave;
b) datum vložitve prijave;
c) oznaka, ki naj se registrira kot geografska označba;
d) navedba blaga, na katerega se oznaka nanaša;
e) kraj oziroma območje ali ozemlje, na katerega se oznaka nanaša;
f) podatki o vložniku prijave: naziv in naslov;
g) podatki o morebitnem zastopniku: priimek in ime oziroma firma;
h) številka in datum izdaje morebitnega sklepa o nadaljevanju postopka po zamudi po 67. členu zakona oziroma številka in datum izdaje morebitnega sklepa o vrnitvi v prejšnje stanje po 68. členu zakona;
i) podatki o tem, kako se je končal postopek: številko in datum izdaje odločbe o registraciji geografske označbe oziroma številka in datum izdaje odločbe o zavrnitvi prijave oziroma številka in datum izdaje sklepa o zavrženju prijave;
j) drugi podatki o prijavi, če je to potrebno.
II. REGISTRI PRAVIC
6. člen
(register patentov)
V register patentov se vpišejo naslednji podatki:
a) registrska številka;
b) številka in datum izdaje odločbe o podelitvi patenta oziroma datum vpisa v register;
c) številka in datum vložitve prijave;
d) datum vložitve zahteve za pridobitev pravice pri uradu;
e) podatki o prijavi, če je bila že vložena pri kakšnem drugem uradu na podlagi PCT ali kakšne druge pogodbe ali sporazuma, ki obvezuje Republiko Slovenijo, ali o prijavi, ki je bila prenesena na urad na podlagi 122. člena ZIL: številka prijave, številka patenta, navedba urada, morebitni podatki o objavah prijave ali patenta;
f) naziv izuma;
g) razvrstitev izuma po MPK;
h) podatki o imetniku patenta: priimek, ime in naslov, če gre za fizično osebo, oziroma firma in sedež, če gre za pravno osebo;
i) podatki o izumitelju: priimek, ime in naslov;
j) podatki o morebitnem zastopniku: priimek in ime oziroma firma;
k) podatki o zahtevani prednostni pravici: datum, številka in država oziroma mednarodni urad vložitve prve prijave, če se zahteva unijska prednostna pravica po 61. členu zakona, oziroma datum prve razstavitve oziroma uporabe izuma, država, kraj in navedba uradne ali uradno priznane mednarodne razstave, če se zahteva razstavna prednostna pravica po 62. členu zakona;
l) navedba, ali gre za patent ali patent s skrajšanim trajanjem;
m) številka temeljnega patenta, če gre za dopolnilni patent;
n) številka prvotne prijave, če je bila prijava izločena;
o) datum objave prijave;
p) datum vložitve pisnega dokazila po 91. členu zakona (v nadaljnjem besedilu: dokazilo) oziroma dokazil in številke patentov, ki služijo kot dokazilo, oziroma navedba dokumentacije, ki je bila pridobljena po osmem odstavku 92. člena zakona;
q) številka in datum izdaje ugotovitvene odločbe po 93. členu zakona;
r) podatki o vzdrževanju patenta;
s) datum zapadlosti naslednje pristojbine za vzdrževanje patenta;
t) navedba, ali patent velja;
u) številka in datum izdaje morebitnega sklepa o vrnitvi v prejšnje stanje po 68. členu zakona;
v) datum in navedba vzroka prenehanja patenta;
w) drugi podatki o patentu, če je to potrebno.
7. člen
(register modelov)
V register modelov se vpišejo naslednji podatki:
a) registrska številka;
b) številka in datum izdaje odločbe o registraciji modela oziroma datum vpisa v register ter datum objave podatkov o modelu;
c) številka in datum vložitve prijave;
d) datum vložitve zahteve za pridobitev pravice pri uradu;
e) podatki o prijavi, če je bila že vložena pri kakšnem drugem uradu na podlagi pogodbe ali sporazuma, ki obvezuje Republiko Slovenijo, ali o prijavi, ki je bila prenesena na urad na podlagi 122. člena ZIL: številka prijave, številka modela, navedba urada, morebitni podatki o objavi prijave ali modela;
f) navedba izdelka;
g) število videzov izdelkov;
h) razvrstitev po locarnski klasifikaciji;
i) podatki o imetniku modela: priimek, ime in naslov, če gre za fizično osebo, oziroma firma in sedež, če gre za pravno osebo;
j) podatki o oblikovalcu, če oblikovalec to želi: priimek, ime in naslov;
k) podatki o morebitnem zastopniku: priimek in ime oziroma firma;
l) podatki o zahtevani prednostni pravici: datum, številka in država oziroma mednarodni urad vložitve prve prijave, če se zahteva unijska prednostna pravica po 61. členu zakona, oziroma datum prve razstavitve oziroma uporabe videza izdelka, država, kraj in navedba uradne ali uradno priznane mednarodne razstave, če se zahteva razstavna prednostna pravica po 62. členu zakona;
m) podatki o obnovitvi modela;
n) datum zapadlosti naslednje pristojbine za obnovitev modela;
o) navedba, ali model velja;
p) številka in datum izdaje morebitnega sklepa o vrnitvi v prejšnje stanje po 68. členu zakona;
q) datum in navedba vzroka prenehanja modela;
r) drugi podatki o modelu, če je to potrebno.
8. člen
(register znamk)
V register znamk se vpišejo naslednji podatki:
a) registrska številka;
b) številka in datum izdaje odločbe o registraciji znamke oziroma datum vpisa v register ter datum objave podatkov o znamki;
c) številka in datum vložitve prijave;
d) datum vložitve zahteve za pridobitev pravice pri uradu;
e) podatki o prijavi, če je bila že vložena pri kakšnem drugem uradu na podlagi pogodbe ali sporazuma, ki obvezuje Republiko Slovenijo, ali o prijavi, ki je bila prenesena na urad na podlagi 122. člena ZIL: številka prijave, številka znamke, navedba urada, morebitni podatki o objavi prijave ali znamke;
f) videz znamke;
g) razvrstitev znamke po dunajski klasifikaciji;
h) seznam blaga ali storitev z razvrstitvijo blaga in storitev po nicejski klasifikaciji;
i) podatki o imetniku oziroma nosilcu: priimek, ime in naslov, če gre za fizično osebo, oziroma firma in sedež, če gre za pravno osebo;
j) podatki o morebitnem zastopniku: priimek in ime oziroma firma;
k) podatki o zahtevani prednostni pravici: datum, številka in država oziroma mednarodni urad vložitve prve prijave, če se zahteva unijska prednostna pravica po 61. členu zakona, oziroma datum prve razstavitve oziroma uporabe znaka, država, kraj in navedba uradne ali uradno priznane mednarodne razstave, če se zahteva razstavna prednostna pravica po 62. členu zakona;
l) datum objave prijave;
m) navedba barv ali kombinacije barv, če je znamka v barvi;
n) navedba, ali je znamka tridimenzionalna;
o) navedba, ali je znamka kolektivna;
p) podatki o nasprotujočem mnenju tretjih po 100. členu zakona: priimek, ime in naslov vložnika, če gre za fizično osebo, oziroma firma in sedež, če gre za pravno osebo, priimek in ime oziroma firma morebitnega zastopnika, datum vložitve mnenja;
q) podatki o vložniku ugovora in ugovoru: priimek, ime in naslov, če gre za fizično osebo, oziroma firma in sedež, če gre za pravno osebo, priimek in ime oziroma firma morebitnega zastopnika, datum vložitve ugovora;
r) spremembe ali dopolnitve pravilnika o kolektivni znamki;
s) podatki o obnovitvi znamke;
t) datum zapadlosti naslednje pristojbine za obnovitev znamke;
u) navedba, ali znamka velja;
v) številka in datum izdaje morebitnega sklepa o vrnitvi v prejšnje stanje po 68. členu zakona;
w) datum in navedba vzroka prenehanja znamke;
x) podatki o mednarodni registraciji znamke: datum in številka mednarodne registracije;
y) drugi podatki o znamki, če je to potrebno.
9. člen
(register geografskih označb)
V register geografskih označb se vpišejo naslednji podatki:
a) registrska številka;
b) številka in datum izdaje odločbe o registraciji geografske označbe oziroma datum vpisa v register, datum objave podatkov o geografski označbi;
c) številka in datum vložitve prijave;
d) geografska označba;
e) navedba blaga, na katerega se oznaka nanaša;
f) kraj oziroma območje ali ozemlje, na katerega se oznaka nanaša;
g) podatki o vložniku prijave: naziv in naslov;
h) podatki o morebitnem zastopniku: priimek in ime oziroma firma;
i) navedba, ali geografska označba velja;
j) datum in navedba vzroka prenehanja geografske označbe;
k) drugi podatki o geografski označbi, če je to potrebno.
10. člen
(podatki o sodnih sporih)
(1) Po uradni dolžnosti se v register iz 2. do 9. člena tega pravilnika pri ustrezni prijavi oziroma pravici vpišejo podatki o sodnih sporih, o katerih je urad obveščen, in pravnomočnih sodbah, ki se nanašajo na to prijavo oziroma pravico, in sicer:
a) datum vložitve tožbe in opravilna številka spora;
b) vrsta spora: upravni spor, ničnost pravic, izpodbijanje pravic, priznanje pravice izumitelja ali oblikovalca do navedbe, izbris znamke, razveljavitev znamke, prisilna licenca, izpodbijanje vpisa spremembe v register;
c) številka in datum izdaje sodbe oziroma sklepa sodišča ter navedba, ali je sodba oziroma sklep pravnomočen;
d) drugi podatki o sodnem sporu, če je to potrebno.
(2) Če je bil zoper akt urada sprožen upravni spor, se poleg podatkov iz prejšnjega odstavka v ustrezni register vpišeta tudi številka in datum izdaje akta, zoper katerega je vložena tožba.
III. VPIS SPREMEMB V REGISTER
11. člen
(spremembe)
Na zahtevo vložnika se v register iz 2. do 9. člena tega pravilnika vpišejo spremembe, ki se nanašajo na pravico ali imetnika, in sicer:
a) sprememba imena ali firme prijavitelja, imetnika oziroma nosilca ali sprememba naziva vložnika prijave geografske označbe;
b) sprememba naslova ali sedeža prijavitelja, imetnika oziroma nosilca ali vložnika prijave geografske označbe;
c) prenos pravice;
d) podatki o licenci in pridobitelju licence: priimek, ime in naslov, če gre za fizično osebo, oziroma firma in sedež, če gre za pravno osebo;
e) podatki o zastavni pravici in zastavnemu upniku: priimek, ime in naslov, če gre za fizično osebo, oziroma firma in sedež, če gre za pravno osebo;
f) zožitev seznama blaga ali storitev pri znamki;
g) zožitev števila videzov izdelkov pri modelu.
12. člen
(zahteva za vpis spremembe)
(1) Zahteva za vpis spremembe v ustrezni register mora vsebovati:
a) številko prijave oziroma registrsko številko pravice;
b) podatke o vložniku zahteve: priimek, ime in naslov, če gre za fizično osebo, oziroma firma in sedež, če gre za pravno osebo;
c) podatke o prijavitelju oziroma imetniku ali nosilcu pravice ali vložniku prijave geografske označbe: priimek, ime in naslov, če gre za fizično osebo, oziroma firma in sedež, če gre za pravno osebo;
d) podatke o morebitnem zastopniku, ki mora biti vpisan v register zastopnikov pri uradu: priimek in ime oziroma firma ter registrska številka zastopnika;
e) navedbo spremembe in njen opis;
f) podpis vložnika zahteve oziroma njegovega zastopnika.
(2) Zahteva iz prejšnjega odstavka se praviloma vloži na obrazcu SIPO-R1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Skupaj z zahtevo za vpis spremembe iz prvega odstavka tega člena se pošlje:
a) pooblastilo zastopniku, če je zahteva vložena po zastopniku;
b) soglasje imetnika pravice ali drugo ustrezno dokazilo o pravni podlagi za vpis spremembe, če vlaga zahtevo tisti, ki v registru ni vpisan kot imetnik pravice;
c) potrdilo o plačilu celotnega zneska pristojbine.
(4) Če bi se z vpisom spremembe v register spremenili podatki o imetniku pravice in če je novi imetnik pravice tuja oseba po 129. členu zakona, je potrebno zahtevi priložiti pooblastilo novega imetnika za zastopanje pred uradom oziroma sporočiti naslov za obveščanje v skladu s tretjim odstavkom 129. člena zakona.
(5) Če je bila vložena ena zahteva za več prijav oziroma pravic, mora vložnik zahtevi priložiti ustrezno število kopij dokumentacije in kopij pooblastila zastopniku ter navesti številko prijave oziroma pravice, pri kateri naj bo vložen izvirnik dokumentacije in pooblastila zastopniku.
IV. POTRDILO O PREDNOSTNI PRAVICI
13. člen
(potrdilo o prednostni pravici)
Potrdilo o prednostni pravici iz sedmega odstavka 61. člena zakona vsebuje kopijo prijave, kot je bila vložena pri uradu na datum vložitve prijave, in navedbo, da so ti podatki oziroma priloge istovetni s tistimi, ki so bili vloženi pri uradu na datum prijave.
V. POTRDILO IZ REGISTRA
14. člen
(potrdilo iz registra)
(1) Potrdilo iz registra vsebuje izpis podatkov iz ustreznega registra na dan izdaje potrdila z navedbo, da so navedeni podatki istovetni tistim v ustreznem registru.
(2) Potrdilo iz registra prijav znamk in znamk vsebuje reprodukcijo znamke, kot jo omogoča tehnika urada.
(3) Za patentno prijavo ali prijavo modela, ki je uradna tajnost, se potrdilo iz prvega odstavka tega člena izda le tistim, ki lahko po 8. členu zakona vpogledajo v spise, ki so uradna tajnost.
VI. VPOGLED V REGISTRE IN SPISE URADA
15. člen
(1) Vpogled v registre in spise urada v skladu z 8. členom zakona je mogoč v času uradnih ur urada in v navzočnosti delavca urada.
(2) Pogodba o prenosu pravice ali licenci ali druga podobna dokumentacija se šteje kot uradna tajnost.
(3) Dokumentacije urada se ne sme poškodovati, uničiti ali odnesti iz prostorov urada.
VII. KONČNA DOLOČBA
16. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004-8/1
Ljubljana, dne 10. decembra 2001.
Ministrica
za gospodarstvo
dr. Tea Petrin l. r.

AAA Zlata odličnost