Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2001 z dne 7. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2001 z dne 7. 12. 2001

Kazalo

4901. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb s področja distribucije električne energije, stran 10199.

Na podlagi petega odstavka 20. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99 in 8/00) ter 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb s področja distribucije električne energije
1. člen
V uredbi o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb s področja distribucije električne energije (Uradni list RS, št. 54/00 in 31/01, v nadaljnjem besedilu: uredba) se prvemu odstavku 32. člena za besedo “odjemalcev“ doda besedilo, ki se glasi:
“in ni sestavni del cene za uporabo omrežij.“.
2. člen
V drugem odstavku 43. člena se črta zadnji stavek.
Tretji in četrti odstavek se spremenita tako, da se glasita:
“V imenu in za račun upravičenega odjemalca ali proizvajalca lahko pravico do dostopa do omrežja uveljavljata tudi trgovec z električno energijo in tržni zastopnik.
Pravna ali fizična oseba, ki opravlja v skladu s to uredbo hkrati javni službi distribucije in dobave tarifnim odjemalcem uveljavlja dostop do distribucijskega in prenosnega omrežja za dobavo tarifnim odjemalcem enako kot upravičeni odjemalec. Stroške tega dostopa do omrežja morata pravna ali fizična oseba vključiti v ločeni račun za izvajanje javne službe dobave tarifnim odjemalcem.“.
3. člen
45. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Pravica do dostopa do omrežja se uveljavlja:
– s sklenitvijo pogodbe o dostopu do omrežja in
– s sklenitvijo pogodbe o izravnavi odstopanj.“.
4. člen
V prvem odstavku 46. člena se na koncu stavka črta besedilo “in v določeni smeri“.
5. člen
Prvi odstavek 47. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Pogodba se sklene na zahtevo uporabnika omrežja.“.
6. člen
48. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Upravljalec prenosnega omrežja na javen način objavi način obračunavanja in zaračunavanja izravnave odstopanj iz 45. člena uredbe.“.
7. člen
Prvi odstavek 50. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Upravljanje distribucijskega omrežja se financira iz cene za uporabo distribucijskega omrežja, ki jo plačujejo uporabniki omrežja upravljalcu distribucijskega omrežja pri uveljavljanju pravice do dostopa do omrežja.“.
8. člen
56. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Če posrednik ne pridobi koncesije v desetih mesecih po uveljavitvi uredbe iz drugega odstavka 7. člena energetskega zakona, mora v nadaljnjih dvanajstih mesecih skleniti z upravljalcem distribucijskega omrežja ustrezno pogodbo, s katero pogodbeni stranki medsebojno razmejita pristojnosti in zadolžitve za naslednja področja:
– vzdrževanje in načrtovanje razvoja distribucijskega omrežja zaokroženega gospodarskega kompleksa,
– enotne kriterije za izgradnjo in izvajanje nadzora nad objekti, napravami in merilnimi instrumenti v obstoječem gospodarskem kompleksu in
– način razporeditve finančnih obveznosti, ki izhajajo iz zgoraj navedenih alinei.
Posrednik je dolžan v dvanajstih mesecih skleniti pogodbe z vsemi pravnimi in fizičnimi osebami znotraj zaokroženega gospodarskega objekta, v skladu s pogodbo iz prejšnjega odstavka.
V primeru, da posrednik ne izpolni obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega člena, mora v nadaljnjih šestih mesecih skleniti z upravljalcem distribucijskega omrežja najemno ali drugo ustrezno pogodbo, s katero se zagotovi da upravljalec distribucijskega omrežja:
– pridobi posest omrežja na obstoječem zaokroženem gospodarskem kompleksu,
– prevzame odgovornost za njegovo vzdrževanje na stroške posrednika in
– začne na njem izvajati javno službo distribucije.
Če v tem nadaljnjem roku po krivdi posrednika ni sklenjena pogodba iz prejšnjega odstavka tega člena ali če ta pogodba preneha, pa v tem roku ne pride do sklenitve nove, ima upravljalec distribucijskega omrežja pravico odklopiti omrežje v lasti posrednika in mu prenehati z dobavo električne energije.
Če so v primeru iz tretjega odstavka tega člena izpolnjeni pogoji za razlastitev, se tak del omrežja razlasti. Po razlastitvi se v skladu z uredbo razpiše skupno koncesijo za opravljanje gospodarske javne službe distribucije električne energije in dobave tarifnim odjemalcem na zaokroženem gospodarskem kompleksu.“.
Prehodna in končna določba
9. člen
“Upravičenega odjemalca, ki do uveljavitve te uredbe ni sklenil nove pogodbe o dobavi električne energije, niti pogodbe o dostopu do omrežja, niti pogodbe o izravnavi odstopanj in nadaljuje z odjemom električne energije, dosedanji dobavitelj privzame in mu dobavlja električno energijo v količinah in v terminih, določenih v pogodbah, veljavnih do 15. oktobra 2001. Dobavitelj je za potrebe dobave privzetim odjemalcem dolžan skleniti pogodbe v njihovem imenu in za njihov račun za:
– dobavo energije,
– dostop do omrežja in
– izravnavo odstopanj.
Najmanj petnajst dni pred sklenitvijo pogodb, navedenih v prejšnjem odstavku tega člena, mora dosedanji dobavitelj obvestiti upravičene odjemalce iz prejšnjega odstavka tega člena, pod katerimi pogoji bodo oskrbovani z električno energijo.“
10. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 312-32/2001-2
Ljubljana, dne 6. decembra 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost