Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2001 z dne 7. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2001 z dne 7. 12. 2001

Kazalo

4900. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o pogojih za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca električne energije, stran 10198.

Na podlagi drugega odstavka 29. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99 in 8/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o pogojih za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca električne energije
1. člen
V uredbi o pogojih za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca električne energije (Uradni list RS, št. 29/01, v nadaljnjem besedilu: uredba) se deveta alinea 4. člena spremeni tako, da se glasi:
“- prihranek primarne energije (PPE) je s to uredbo določen pokazatelj, ki izraža delež primarne energije, ki se v obravnavanem procesu pretvorbe primarne energije v električno in toplotno energijo prihrani v odstotkih, v primerjavi z ločeno proizvodnjo enakih količin električne in toplotne energije.“.
2. člen
Zadnji stavek tretjega odstavka 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Kvalificirane elektrarne, v lasti navedenih pravnih oseb, se morajo do 28. februarja 2002 organizirati kot samostojne pravne osebe.“.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se na koncu stavka črta pika in se doda besedilo:
“in v sorazmerju s prihrankom primarne energije goriv v primerjavi z ločeno proizvodnjo enakih količin električne in toplotne energije.“.
3. člen
V prvi alinei 3. točke 9. člena se številka “80%“ nadomesti s številko “78%“.
V odstavku a) 3. točke se številka “80%“ nadomesti s številko “78%“,v prvi alinei odstavka a) pa se številka “10%“ nadomesti s številko “8%“.
V 3. točki 9. člena se za alineo b) doda odstavek, ki se glasi:
“Predpisanih celotnih izkoristkov in prihrankov primarne energije (PPE) ni potrebno dosegati industrijskim toplarnam iz 2. točke 8. člena, ki v javno omrežje ne oddajajo več kot 25% odstotkov električne energije, proizvedene v enem letu.“.
Dosedanji drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek postanejo tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek.
Za zadnjim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
“Pri določanju celotnega izkoristka in pokazatelja PPE se iz povprečja za eno leto obratovanja izloči proizvodnja električne energije in poraba primarne energije, ko je kvalificirana termoelektrarna toplarna obratovala za zagotavljanje sistemskih storitev. Kvalificirani proizvajalec, ki uveljavlja to izjemo, mora predložiti ustrezno dokumentacijo, potrjeno s strani koristnikov sistemskih storitev in mnenje upravljalca elektro-energetskega omrežja k temu poročilu.“.
4. člen
Drugi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se za besedo “toplote“ doda besedilo: “ter o porabljenem gorivu“.
Za četrtim odstavkom se dodata nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:
“Obstoječe elektrarne z nazivno močjo do 1 MW k vlogi ne predložijo energetskega dovoljenja, ampak samo elektro energetsko soglasje. Nove elektrarne z nazivno močjo do 1 MW predložijo namesto elektroenergetskega soglasja k vlogi dovoljenje za priključitev v skladu z 71. členom Energetskega zakona.
Kvalificirane elektrarne oziroma postroji iz drugega odstavka 5. člena uredbe, ki so bile zgrajene na podlagi priglasitve del, v skladu s takrat veljavnimi predpisi za graditve, k vlogi za pridobitev statusa predložijo ustrezno odločbo upravnega organa o gradnji in elektroenergetsko soglasje.“.
Sedanji peti odstavek postane sedmi odstavek.
5. člen
Za drugim odstavkom 12. člena se doda tretji odstavek, ki se glasi:
“Kvalificirani proizvajalec električne energije, ki do 1. marca tekočega leta ne dostavi, v prejšnjem odstavku zahtevanih podatkov organu, ki mu je izdal odločbo o pridobitvi statusa kvalificiranega proizvajalca ali če s podatki ne more dokazati, da je z obratovanjem v preteklem letu izpolnjeval predpisane kriterije celotnega izkoristka in PPE, za tekoče leto izgubi status kvalificiranega proizvajalca električne energije.“.
6. člen
V 15. členu se številka “75%“ nadomesti s številko “70%“.
7. člen
V prvem odstavku 16. člena se besedilo “v času šest mesecev od uveljavitve te uredbe“ nadomesti z besedilom “do 28. februarja 2002“.
V drugem odstavku se za besedo “proizvajalca“ doda besedilo: “in do sprejetja predpisa o določitvi odkupnih cen električne energije od kvalificiranih proizvajalcev električne energije.“.
8. člen
V vlogi za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca, ki je kot Priloga 2 sestavni del uredbe, se v točkah 2.2 in 2.2.1. črta beseda “distribucijskega“.
V točki 2.6.2 se za besedo “(kopija)“ doda besedilo “oziroma upravljalca omrežja ali dovoljenje za priključitev v skladu z 71. členom Energetskega zakona“.
9. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 312-35/2001-2
Ljubljana, dne 6. decembra 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost