Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2001 z dne 29. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2001 z dne 29. 11. 2001

Kazalo

4760. Odlok o lokalni turistični vodniški službi v Občini Tržič, stran 9280.

Na podlagi 40. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98), 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90, Uradni list RS, št. 10/91, 17/91, 13/93, 66/93, 39/96, 39/96, 61/96, 35/97, 45/97, 73/97, 87/97, 73/98, 31/00, 33/00 in 24/01) in 95. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99 in 20/01) je Občinski svet občine Tržič na 18. redni seji dne 14. 11. 2001 sprejel
O D L O K
o lokalni turistični vodniški službi v Občini Tržič
1. člen
Lokalno turistično vodniško službo v Občini Tržič organizira in vodi Informacijska pisarna Občine Tržič (v nadaljevanju: informacijska pisarna).
2. člen
Lokalni turistični vodnik po tem odloku je oseba, ki domačim in tujim obiskovalcem Občine Tržič razkazuje in strokovno pojasnjuje naravne lepote, kulturno zgodovinske spomenike, zgodovino, umetniška dela, etnografske in druge znamenitosti.
Za lokalnega turističnega vodnika se po tem odloku ne štejejo strokovni delavci v muzejih, galerijah in drugih pomembnih objektih, ko opravljajo posle vodnika v okviru svoje službe. Prav tako se za lokalnega turističnega vodnika ne štejejo osebe, ki opravljajo posebna vodenja in imajo za to pridobljeno licenco, oziroma opravljen izpit pristojne organizacije (npr. planinski in gorski vodniki, učitelji smučanja ...).
3. člen
Lokalno turistično vodniško službo lahko opravljajo osebe, ki izpolnjujejo pogoje zakona o pospeševanju turizma (v nadaljevanju: ZPT) in imajo najmanj srednjo strokovno izobrazbo in znanje enega tujega jezika za stopnjo srednje strokovne izobrazbe ter uspešno opravijo tečaj strokovne usposobljenosti za lokalnega turističnega vodnika.
4. člen
Tečaj strokovne usposobljenosti za opravljanje lokalne turistične vodniške službe organizira Občina Tržič, izvaja pa ga v sodelovanju z zunanjimi sodelavci, oziroma ustreznimi organizacijami.
Znanje preverja komisija, ki jo imenuje župan Občine Tržič. Komisijo sestavljajo najmanj trije člani, in sicer predstavnik Občine Tržič, predstavnik drugega izvajalca izobraževanja in aktiven vodnik.
Kandidat, ki ni pozitivno opravil preizkusa znanja, lahko preizkus ponovi na naslednjem usposabljanju.
5. člen
Licenco lokalnega turističnega vodnika v Občini Tržič izda župan na podlagi predloga komisije.
6. člen
Kandidatu, ki uspešno opravi preizkus znanja, Občina Tržič izda izkaznico, ki velja 3 leta. Izkaznica vsebuje:
– ime, priimek in naslov lokalnega turističnega vodnika,
– datum izdaje izkaznice, žig in podpis župana Občine Tržič,
– rubrike za podaljševanje veljavnosti izkaznice.
Če je vodnik aktiven, kar pomeni, da v treh letih izvede najmanj 20 ur vodenj, se mu izkaznica avtomatsko podaljša. Če v treh letih ne opravi zadostnega števila vodenj, mora ponovno uspešno opraviti preizkus znanja. Kolikor tega preizkusa ne opravi, se briše iz registra lokalnih turističnih vodnikov in nima več pravice vodenja na območju Občine Tržič.
7. člen
Osebe, ki jim je bila izdana izkaznica za opravljanje lokalne vodniške službe, se vpišejo v register lokalnih turističnih vodnikov, ki ga vodi Informacijska pisarna. Register se vodi na način in pod pogoji kot določa ZPT.
8. člen
Lokalna turistična vodniška služba se izvaja v obliki razpisanih in naročenih ogledov Občine Tržič. Na podlagi naročil ogledov informacijska pisarna upravlja lokalno turistično vodniško službo. Osebe iz 3. člena tega odloka opravljajo lokalno turistično vodniško službo izključno na podlagi naročila informacijske pisarne.
9. člen
Turistična vodenja za naročene in razpisane oglede se zaračunavajo po ceniku, ki ga izda informacijska pisarna, potrdi pa Občina Tržič.
10. člen
Lokalni turistični vodnik mora na vodenjih imeti na vpogled izkaznico iz 6. člena tega odloka.
11. člen
Evidenco o opravljenih turističnih vodenjih vodi informacijska pisarna in o tem enkrat letno poroča Občinskemu svetu občine Tržič in Gospodarski zbornici Slovenije (v nadaljevanju: GZS).
12. člen
Lokalni turistični vodniki, ki so že pred uveljavitvijo tega odloka opravljali dejavnost lokalnega turističnega vodenja, lahko nadaljujejo z opravljanjem te dejavnosti, če so v koledarskem letu 2001 opravili vsaj 10 ur vodenja ali uspešno opravijo demonstracijo vodenja pred komisijo v roku 90 dni od dneva veljavnosti tega odloka. Vsi vodniki z licenco GZS lahko opravljajo dejavnost lokalnega turističnega vodenja na območju Občine Tržič, če v roku 90 dni od dneva veljavnosti tega odloka uspešno opravijo preizkus poznavanja naravnih in kulturnih znamenitosti v Občini Tržič pred komisijo, opredeljeno v 4. členu tega odloka.
13. člen
V roku 30 dni od dneva veljavnosti tega odloka informacijska pisarna:
– pripravi program strokovnega usposabljanja za lokalne turistične vodnike,
– določi obliko in vsebino izkaznice in obliko priponke za lokalne turistične vodnike in
– organizira register lokalnih turističnih vodnikov.
14. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja občinsko redarstvo.
15. člen
Z denarno kaznijo v višini 50.000 SIT se kaznuje fizična oseba, ki ravna v nasprotju s 3. ali 8. členom tega odloka. Z denarno kaznijo v višini 100.000 SIT pa se kaznuje pravna oseba in posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, in sicer če ravna v nasprotju z 8. členom tega odloka. Odgovorna oseba pravne osebe, ki ravna v nasprotju z 8. členom tega odloka, se kaznuje z denarno kaznijo v višini 50.000 SIT.
Zbrane kazni iz prejšnjega odstavka so prihodek občinskega proračuna in se namensko porabijo za pospeševanje razvoja turizma v Občini Tržič.
16. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 332-025/01-07
Tržič, dne 14. novembra 2001.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.

AAA Zlata odličnost