Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2001 z dne 29. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2001 z dne 29. 11. 2001

Kazalo

4759. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2001, stran 9280.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 77/99, 124/00 in 79/01) ter 16. člena statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99 in 2/01) je Občinski svet občine Moravske Toplice na seji dne 22. 11. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2001
1. člen
V odloku o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2001 (Uradni list RS, št. 25/01) se spremeni 3. člen odloka tako, da besedilo tega člena glasi:
»3. člen
Z odlokom o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2001 so predvideni:
.                              SIT
Prihodki                       805,436.000
– prihodki za pokrivanje primerne
porabe v višini                   526,385.000
– prihodki na podlagi javnih razpisov         60,254.000
– namenski in drugi prihodki v višini        152,597.000
– prihodki iz naslova najetih kreditov             /
– prihodki KS iz naslova samoprispevka
in drugi viri KS v višini               66,200.000
Izdatki                       805,436.000
– za izvajanje temeljnih nalog
občine v višini                   403,072.000
– za izvajanje razvojnih in investicijskih
nalog v višini                    202,229.000
– za subvencije v strateških razvojnih
panogah v občini v višini               28,803.000
– poraba namenskih virov v višini           77,132.000
– poraba sredstev KS za izvajanje
lastnih programov v višini              66,200.000
– odplačila kreditov                 28,000.000
2. člen
Neporabljena sredstva iz leta 2000 v višini 51,589.852,20 SIT se na strani odhodkov razporedijo za namene, opredeljene v zaključnem računu proračuna za leto 2000 in so sestavni del bilanc proračuna.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2001 dalje.
Št. 403-02/01-1/9
Moravske Toplice, dne 22. novembra 2001.
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot, univ. dipl. org. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost