Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2001 z dne 29. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2001 z dne 29. 11. 2001

Kazalo

4757. Odlok o organizaciji in načinu izvajanja javnega mestnega prometa, stran 9277.

Na podlagi 3., 7. in 32. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 33. člena zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 59/01) in v skladu s 4. in 13. členom odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kranj (Uradni list RS, št. 70/94) in 18. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95 in 33/96) je Svet mestne občine Kranj na 28. seji dne 14. 11. 2001 sprejel
O D L O K
o organizaciji in načinu izvajanja javnega mestnega prometa
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se določajo splošni in drugi pogoji, organizacija in način opravljanja lokalne gospodarske javne službe javnega mestnega prometa.
2. člen
Javni mestni promet je javni linijski prevoz na ureditvenem območju mesta Kranja ter med mestom Kranjem in primestnimi naselji Struževo, Kokrica, Mlaka pri Kranju, Predoslje, Suha pri Predosljah, Britof, Čirče, Orehek, Drulovka in Zgornje Bitnje.
Javni linijski prevoz je javni prevoz potnikov v cestnem prometu med avtobusno postajo in avtobusnimi postajališči na določeni liniji, po vnaprej določenem voznem redu, splošnih prevoznih pogojih in ceniku.
II. ORGANIZACIJA IN NAČIN IZVAJANJA JAVNEGA MESTNEGA PROMETA
3. člen
Lokalna gospodarska javna služba iz prvega člena tega odloka se zagotavlja s podeljevanjem koncesije na podlagi tega odloka in koncesijske pogodbe.
S tem odlokom Mestna občina Kranj (v nadaljevanju: koncedent), določa:
– predmet in območje izvajanja koncesije,
– uporabnike in razmerja do uporabnikov,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– splošne pogoje za izvajanje koncesije,
– obseg monopola,
– začetek in čas trajanja koncesije,
– vire financiranja koncesije,
– nadzor nad izvajanjem koncesije,
– prenehanje koncesijskega razmerja,
– postopek javnega razpisa in izbire koncesionarja,
– sklenitev koncesijske pogodbe,
– druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje gospodarske javne službe.
1. Predmet izvajanja koncesije
4. člen
Predmet koncesije je izvajanje izbirne gospodarske javne službe javnega mestnega prometa - (v nadaljevanju: koncesija).
2. Območje izvajanja koncesije
5. člen
Koncesija se izvaja na avtobusnih linijah, ki jih določi koncedent s sklepom. Način oblikovanja in spreminjanja avtobusnih linij se določi s koncesijsko pogodbo.
6. člen
Vozni red določi koncedent s sklepom. Način oblikovanja in spreminjanja voznega reda se določi s koncesijsko pogodbo.
3. Uporabniki koncesije
7. člen
Uporabniki storitev koncesije so potniki. Potnik je oseba, ki jo koncesionar - prevoznik za plačilo prepelje z vozilom za prevoz potnikov v cestnem prometu.
8. člen
Medsebojna razmerja, pravice in dolžnosti potnikov in koncesionarja določajo splošni prevozni pogoji, ki jih v skladu s predpisi o prevozih v cestnem prometu in v soglasju s koncedentom sprejme koncesionar.
Splošne prevozne pogoje mora koncesionar javno objaviti na krajevno običajen način.
Povzetek splošnih prevoznih pogojev, ki določajo pravice in dolžnosti potnikov in prevoznika v času vožnje ter red v vozilu, mora biti nameščen na vidnem mestu v vozilu.
9. člen
Potnik je dolžan upoštevati splošne prevozne pogoje.
Potnik mora na zahtevo voznika ali kontrolorja takoj zapustiti vozilo v primeru, če ni plačal voznine oziroma vozniku ali kontrolorju ni pokazal ustrezne vozne karte oziroma je s kršitvijo reda v vozilu oviral ali ogrožal voznika, sebe ali druge potnike.
10. člen
V primeru, da potnik povroči škodo v vozilu ali drugim potnikom, ima voznik ali kontrolor pravico zahtevati od potnika osebne podatke.
4. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar
11. člen
Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je pravna ali fizična oseba, ki ima licenco, pridobljeno na podlagi zakona o prevozih v cestnem prometu, s katero pridobi pravico do opravljanja prevozov oseb v notranjem cestnem prometu,
– da ima reference na področju opravljanja koncesionirane dejavnosti,
– da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri za racionalno izvajanje koncesionirane dejavnosti,
– da ima potrebno število ustreznih vozil z licenco za izvajanje predvidenega obsega prevozov po koncesijski pogodbi, in sicer najmanj eno vozilo za vsako razpisano linijo in eno nadomestno vozilo za vsakih pet razpisanih linij,
– da pripravi in predloži program izvajanja dejavnosti.
5. Splošni pogoji za izvajanje koncesije
12. člen
Izvajanje koncesije obsega:
1. izvajanje linijskih prevozov v mestnem prometu na avtobusnih linijah na ureditvenem območju mesta Kranja in bližnjih naseljih, ki so določene s sklepom koncedenta,
2. zagotavljanje uporabe prevoznih storitev vsem uporabnikom pod enakimi pogoji,
3. opremljanje avtobusnih postaj in postajališč z voznimi redi, potekom linij, obvestili.
13. člen
Koncesionar izvaja koncesijo z vozili in potrebno opremo, ki so v njegovi lasti, in z uporabo infrastrukturnih objektov (javne ceste, postajališča, postajališčni nadstreški), ki so v lasti koncedenta. Višina odškodnine za uporabo infrastrukturnih objektov, oblika in način plačila se določijo s koncesijsko pogodbo.
14. člen
Koncesionar mora:
1. upoštevati predpisane strokovno-tehnične, organizacijske, stroškovne ter druge normative in standarde,
2. omogočiti strokovni in finančni nadzor ter nadzor nad zakonitostjo dela pristojnim organom,
3. zagotoviti preglednost finančnega poslovanja dejavnosti v skladu s koncesijsko pogodbo,
4. svojo dejavnost usklajevati z razvojnimi programi ter potrebami in interesi koncedenta,
5. zagotavljati uporabnikom kontinuirano in kvalitetno izvajanje koncesije,
6. opravljati prevoze po cenah, ki jih oblikuje koncedent v skladu z merili iz koncesijske pogodbe,
7. opravljati koncesijo na avtobusnih linijah, ki jih na predlog koncesionarja potrdi koncedent,
8. spoštovati vozni red,
9. zagotoviti, da so vozniki urejeni, uniformirani in opremljeni z napisi prevoznika in svojim imenom,
10. zagotoviti, da bo vsa javna ali osebna lastnina, ki se poškoduje ob izvajanju koncesije, na njegove stroške vrnjena v prvotno stanje,
11. zavarovati potnike za primer nezgode v času izvajanja koncesije.
15. člen
Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. V teh primerih ima koncesionar, ob dokazanih razlogih, pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesije v nepredvidljivih okoliščinah.
Za višjo silo se štejejo zlasti požari, potresi, poplave ter druge elementarne nezgode, stavke (razen pri koncesionarju), vojna ali ukrepi, zaradi katerih so poškodovana osnovna sredstva oziroma so spremenjene okoliščine ekonomskega ali sistemskega značaja, zaradi česar delno ali v celoti ni možno izvajati prevozov skladno z določili koncesijske pogodbe.
Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata koncedent in koncesionar medsebojno dogovoriti o izvajanju koncesije v pogojih višje sile.
Koncesionar mora o spremembi poteka linije, tarife, voznega reda, prekinitvi prevozov in podobno, obvestiti javnost preko sredstev javnega obveščanja takoj, ko nastopijo okoliščine, ki bodo ali so povzročile spremembe oziroma prekinitev prevoza.
V primerih spremembe avtobusne linije zaradi različnih gradbenih ali drugih posegov v prostor, krije nastale stroške spremembe investitor gradnje, organizator prireditve, sejma.
16. člen
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem koncesije povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom koncesije ali drugim osebam.
6. Obseg monopola
17. člen
Koncedent zagotavlja koncesionarju izključno pravico opravljanja koncesionirane dejavnosti za čas trajanja koncesijske pogodbe na območju Mestne občine Kranj, pravico uporabe infrastrukturnih objektov, ki so v njegovi lasti in druge pravice, določene v koncesijski pogodbi v skladu s tem odlokom.
7. Začetek in čas trajanja koncesije
18. člen
Koncesija se podeli za največ 10 let.
Po poteku koncesije ima koncesionar pri ponovnem razpisu za oddajo koncesije v primeru enakega izpolnjevanja razpisnih pogojev prednost.
8. Viri financiranja koncesije
19. člen
Koncesija se financira:
– s prihodkom iz prodaje voznih kart,
– iz proračuna Mestne občine Kranj,
– iz drugih virov.
Oblikovanje, kalkulativni elementi cene vozne karte ter pogoji, obseg in način financiranja koncesije iz proračuna se določijo s koncesijsko pogodbo.
Pri oblikovanju in spreminjanju višine cene vozne karte je treba upoštevati veljavne tarife odbora za cestni potniški promet pri Združenju prometa in zvez Gospodarske zbornice Republike Slovenije.
20. člen
Višino cene vozne karte določi Svet mestne občine Kranj s sklepom.
9. Nadzor nad izvajanjem koncesije
21. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije izvajata organizacijski enoti koncedenta, pristojni za gospodarske javne službe in finance. Koncedent lahko za posamezna strokovna in druga opravila pooblasti druge organe ali enote v svoji sestavi.
Nadzor obsega nadzor finančnega poslovanja, nadzor izvajanja dejavnosti in nadzor nad ustreznostjo uporabe prevoznih sredstev in ostalih sredstev za izvajanje dejavnosti.
Koncesionar mora pristojni strokovni službi koncedenta oziroma organom, pooblaščenim za nadzor, kadarkoli posredovati informacije v zvezi z izvajanjem koncesije in omogočiti vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem koncesije.
Nadzor je lahko napovedan, nenapovedan ali stalen.
Nadzor mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja koncesije, praviloma le v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta.
Osebe, ki izvajajo nadzor, so dolžne podatke o poslovanju koncesionarja obravnavati kot poslovno skrivnost.
O opravljenem nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta koncesionar in koncedent oziroma koncedentov pooblaščenec.
22. člen
Koncesionar je dolžan zagotoviti stalni nadzor izpolnjevanja pogojev za izvajanje prevozov v cestnem prometu v skladu s predpisi.
10. Prenehanje koncesijskega razmerja
23. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha s sporazumnim razdrtjem koncesijske pogodbe, z odkupom koncesije, z odvzemom koncesije ali s prevzemom koncesije v režijo.
Pogoji in način prenehanja koncesije se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
Koncesijska pogodba preneha veljati tudi na podlagi odpovedi koncesionarja, če jo sporoči v pisni obliki, z obrazložitvijo in odpovednim rokom, ki ne sme biti krajši od enega leta.
Koncesionar lahko odstopi od koncesijske pogodbe ne upoštevaje enoletni odpovedni rok v primeru, da koncedent ne poravnava svojih obveznosti v skladu s koncesijsko pogodbo. V tem primeru je dolžan izvajati dejavnost do izbire novega koncesionarja, vendar največ štiri mesece po oddaji pisne odpovedi koncesije.
24. člen
Koncedent lahko, ne glede na določila koncesijske pogodbe, koncesionarju odvzame koncesijo zlasti v naslednjih primerih:
– v primeru, ko več kot tri dni ne izvaja dejavnosti na posamezni ali večih linijah, razen v primeru višje sile,
– uporabe cene vozne karte v nasprotju s soglasjem ali brez soglasja koncedenta,
– neustrezne rabe infrastrukturnih objektov,
– v primerih nezmožnosti opravljanja dejavnosti.
11. Postopek javnega razpisa in izbire koncesionarja
25. člen
Koncesionarja za izvajanje koncesije koncedent izbere na podlagi javnega razpisa.
Javni razpis za podelitev koncesije in sklep o izbiri koncesionarja se objavita v Uradnem listu Republike Slovenije.
Javni razpis za podelitev koncesije pripravi občinska uprava, objavi pa ga župan.
26. člen
Javni razpis mora vsebovati vsaj navedbe o:
– predmetu in območju koncesije,
– začetku in času trajanja koncesije,
– pogojih, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– obveznih sestavinah prijave na razpis,
– strokovnih referencah in drugih dokazilih, ki morajo biti predložena za ugotavljanje usposobljenosti ponudnika,
– merilih, ki bodo vplivala na izbiro koncesionarja,
– roku in načinu predložitve prijave,
– roku za izbor koncesionarja,
– roku, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izboru koncesionarja,
– odgovornih osebah za dajanje pisnih in ustnih informacij med razpisom.
27. člen
Javni razpis traja od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije do poteka razpisnega roka, ki ne sme biti krajši od 30 dni od dneva, ko je bil javni razpis za oddajo koncesije objavljen v Uradnemu listu Republike Slovenije.
Javni razpis je neuspešen, če do poteka razpisanega roka ni predložena nobena veljavna ponudba. Prijava na razpis je neveljavna, če ne izpolnjuje vseh z razpisom predpisanih pogojev in sestavin, ali če ni prispela v razpisanem roku.
V primeru, da je na javni razpis prispela le ena pravilna in popolna ponudba, sme naročnik skleniti pogodbo z edinim ponudnikom.
Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi.
28. člen
V postopku izbire najugodnejšega ponudnika se upoštevajo predvsem naslednja merila:
– strokovna, finančna in organizacijska usposobljenost ponudnika,
– program izvajanja koncesije (predlog linij in števila voženj na posameznih linijah),
– stroški obratovanja na linijo,
– dosedanje reference ponudnika,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
29. člen
Po pregledu in ocenjevanju ponudb pripravi predlog za izbiro najugodnejšega ponudnika strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
O izbiri koncesionarja odloči na predlog župana Svet mestne občine Kranj. Le-ta lahko odloči, da se ne izbere nobenega ponudnika.
O izbiri koncesionarja se izda upravna odločba. To odločbo je možno izpodbijati na upravnem sodišču.
12. Sklenitev koncesijske pogodbe
30. člen
Koncesija začne veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe, s katero se podrobneje uredi medsebojno razmerje med koncedentom in koncesionarjem.
Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta župan.
III. KONČNA DOLOČBA
31. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 576/01-46/07
Kranj, dne 14. novembra 2001.
Župan
Občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost