Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2001 z dne 29. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2001 z dne 29. 11. 2001

Kazalo

4755. Pravilnik o registraciji motornih in priklopnih vozil, stran 9228.

Na podlagi 187. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 33/00 – odl. US, 61/00 in 100/00 – odl. US) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o registraciji motornih in priklopnih vozil
1. člen
Ta pravilnik natančneje predpisuje postopek registracije in izdaje prometnega dovoljenja, odjave motornih in priklopnih vozil (v nadaljnjem besedilu: vozilo) in prijave sprememb ter določa obrazec prometnega dovoljenja za registrirano vozilo in prometnega dovoljenja za začasno registrirano vozilo.
2. člen
Vozilo se registrira tako, da se podatki, določeni v 176. členu zakona o varnosti cestnega prometa, vnesejo v evidenco registriranih vozil. Evidenca registriranih vozil se vodi v obliki kartoteke vozil, ki jo sestavljajo obrazci vlog za registracijo vozila (kartoni). Evidenca registriranih vozil se vodi tudi računalniško.
3. člen
Prošnja za registracijo vozila in prošnja za začasno registracijo vozila se vložita na obrazcu, ki ga predpisuje 74. člen pravilnika o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil (v nadaljnjem besedilu: obrazec PROM 33) .
V prošnji iz prejšnjega odstavka overi pravilnost vpisanih podatkov o vozilu tehnik-kontrolor, ki opravi tehnični pregled vozila. Za vozila, za katera pred njihovo registracijo ni treba opraviti tehničnega pregleda, organ, ki registrira vozilo, prepiše podatke o vozilu iz »Izjave o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila« oziroma iz slovenskega prometnega dovoljenja, ki je bilo izdano za vozilo in evidence registriranih vozil.
Prošnji iz prvega odstavka tega člena se mora priložiti naslednja dokazila:
1. zadnje tuje prometno dovoljenje oziroma drug ustrezen dokument, ki je dokazilo o izvoru vozila po predpisih tuje države, v kateri je bilo vozilo nazadnje registrirano, če vozilo ni bilo registrirano v Republiki Sloveniji;
2. zadnje slovensko prometno dovoljenje, če je vozilo bilo registrirano v Republiki Sloveniji oziroma ustrezno potrdilo, če je zadnje slovensko prometno dovoljenje izgubljeno ali ukradeno in vsa dokazila o spremembi lastništva vozila od zadnje registracije vozila;
3. listino o izvoru in lastnini posameznih delov vozila, ki so bili naknadno vgrajeni, če se zaradi take naknadne vgradnje spremenijo podatki o vozilu, vpisani v prometno dovoljenje;
4. listino o lastnini vozila, če lastnik vozila ni oseba, vpisana kot lastnik vozila v listine iz prve oziroma druge alinee tega odstavka;
5. dokazilo, da je na vozilu nalepljena veljavna nalepka za tehnični pregled vozila;
6. izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila (izjava A) za vozila, ki se prvič registrirajo, pa mora biti njihov prvi tehnični pregled opravljen v enem letu oziroma treh letih po prvi registraciji vozila;
7. dokazilo o plačilu davkov za vozilo, če je z vozilom opravljen tak promet blaga, od katerega mora biti obračunan in plačan en ali več takih davkov, predložitev dokazila o plačilu takega davka oziroma takih davkov pa je z zakonom določena kot pogoj za registracijo vozila;
8. dokazilo carinskega organa o carinjenju dokončno ali začasno uvoženega vozila, če je vozilo carinsko blago;
9. dokazilo o plačilu drugih obveznosti (upravna taksa, prometno dovoljenje, registrske tablice itd.);
10. dokazilo o istovetnosti stranke (za fizične osebe osebna izkaznica ali druga veljavna listina, opremljena s fotografijo osebe, ki jo je izdal državni organ, za pravne osebe pa dokazilo o registraciji pravne osebe ter obvestilo o razvrstitvi).
Dokazila iz prejšnjega odstavka tega člena morajo biti priložena v izvirniku, izjemoma so lahko priložena v overjenem prepisu, če jih ni mogoče predložiti v izvirniku po predpisih tuje države, v kateri je bilo vozilo nazadnje registrirano. Da je na vozilu nalepljena veljavna nalepka za tehnični pregled, upravna enota ugotovi iz evidence registriranih vozil, ki se vodi računalniško; če to ni mogoče, pa mora to dokazati stranka. Priložena dokazila razen dokazila iz desete alinee prejšnjega odstavka tega člena, se vložijo v spis vozila skupaj s prošnjo.
4. člen
Prošnja za spremembo tehničnih podatkov registriranega vozila se vloži na obrazcu PROM 33. Prošnji morajo biti priložena naslednja dokazila :
1. prometno dovoljenje vozila;
2. zapisnik o tehničnem pregledu vozila;
3. listine o izvoru in lastnini posameznih delov vozila, ki so bili naknadno vgrajeni, če se podatki o vozilu, vpisani v prometno dovoljenje, spremenijo zaradi take naknadne vgradnje.
Dokazila iz prejšnjega odstavka tega člena morajo biti priložena v izvirniku. Priložena dokazila se vložijo v spis vozila skupaj s prošnjo.
5. člen
Za registrirano vozilo se izda prometno dovoljenje na obrazcu št. 1, za začasno registrirano vozilo pa prometno dovoljenje na obrazcu št. 2. Obrazec št. 1 in obrazec št. 2 sta objavljena skupaj s tem pravilnikom in sta njegov sestavni del. Obrazca imata dva dela in merita razvita 148 x 105 mm, prepognjena pa 74 x 105 mm. Podatki se v prometno dovoljenje vpišejo mehanografsko tj. s tiskalnikom računalnika.
6. člen
V prometno dovoljenje začasno registriranega vozila se v rubriko »Prometno dovoljenje velja do:« vpiše datum v skladu s določbami drugega in četrtega odstavka 186. člena zakona o varnosti cestnega prometa. Pri ponovni začasni registraciji vozila, katerega veljavnost prometnega dovoljenja je potekla, se v koledarskem letu, v katerem so izdane začasne registrske tablice za vozilo, le-to ponovno začasno registrira tako, da se v prometno dovoljenje takega vozila vpiše novi datum njegove veljavnosti.
7. člen
Prošnja za odjavo vozila, prošnja za spremembo lastništva vozila in prošnja za spremembo podatkov o lastniku vozila se vloži na obrazcu št. 3, ki je objavljen skupaj s tem pravilnikom in je njegov sestavni del (v nadaljnjem besedilu: obrazec PROM 33/1).
Prošnji na obrazcu PROM 33/1 se mora priložiti naslednja dokazila v izvirniku:
1. zadnje slovensko prometno dovoljenje;
2. listine o spremembi lastništva vozila oziroma listine o spremembi podatkov o lastniku vozila;
3. če se prosi za spremembo lastništva vozila dokazilo o plačilu davkov za vozilo, če je z vozilom opravljen tak promet blaga, od katerega mora biti obračunan in plačan eden ali več takih davkov, predložitev dokazila o plačilu takega davka oziroma takih davkov pa je z zakonom določeno kot pogoj za registracijo vozila;
4. dokazilo, da je na vozilu nalepljena veljavna nalepka za tehnični pregled vozila, če se prosi za spremembo podatkov o lastništvu vozila;
5. dokazilo o istovetnosti stranke (za fizične osebe osebna izkaznica ali druga veljavna listina, opremljena s fotografijo osebe, ki jo je izdal državni organ, za pravne osebe pa dokazilo o registraciji pravne osebe ter obvestilo o razvrstitvi).
Dokazila iz prve, druge, tretje in četrte alinee prejšnjega odstavka tega člena se vložijo v spis vozila skupaj z obrazcem PROM 33/1, če je vložena prošnja za odjavo vozila, pa se po opravljeni odjavi vozila ta dokazila vrnejo stranki. Da je na vozilu nalepljena veljavna nalepka za tehnični pregled, upravna enota ugotovi iz evidence registriranih vozil, ki se vodi računalniško, če to ni mogoče, pa mora to dokazati stranka.
Ob odjavi vozila mora stranka izročiti tudi registrske tablice, ki so bile izdane za označitev vozila.
Prošnja za odjavo vozila se vloži na upravni enoti, ki vodi vozilo v evidenci. Če se odjavlja vozilo zaradi spremembe prebivališča oziroma sedeža lastnika vozila na območje druge upravne enote, se prošnja za odjavo vozila vloži na upravni enoti, na območju katere je novo prebivališče oziroma sedež lastnika vozila; ta upravna enota pa mora obvestiti o odjavi vozila in oddaji registrskih tablic upravno enoto, ki je vozilo vodila v evidenci registriranih vozil do odjave vozila.
Prošnja za spremembo podatkov o lastniku in prošnja za spremembo lastništva vozila se vloži na upravni enoti, na območju katere ima lastnik vozila svoj sedež ali svoje stalno prebivališče oziroma začasno prebivališče, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča.
8. člen
Vozila iz prvega odstavka 182. člena zakona o varnosti cestnega prometa se odjavijo tako, da se črtajo iz evidence registriranih vozil. V prometno dovoljenje odjavljenega vozila se v rubriko “Opombe:”, če tam ni dovolj prostora, pa na prvo stran, vpiše naslednji zaznamek:
– vozilo črtano iz evidence registriranih vozil;
– ime in priimek oziroma naziv ali firma novega lastnika vozila, če se vozilo odjavlja zaradi spremembe lastništva vozila oziroma novi naslov prebivališča ali sedeža lastnika vozila, če se vozilo odjavlja zaradi spremembe prebivališča ali sedeža lastnika vozila na območje druge upravne enote;
– datum odjave;
– podpis uradne osebe in pečat organa.
Za vozila, ki se odjavljajo, ker so ukradena, je treba vlogi za odjavo vozila priložiti dokazilo o prijavi kraje vozila pri pristojni policijski postaji.
Za odjavljeno vozilo se karton vozila izloči iz kartoteke registriranih vozil ter vloži v kartoteko neregistriranih vozil, kjer se hrani 30 let. Tak karton vozila se lahko hrani tudi v obliki mikrofilma ali podobnega zapisa. Spis vozila se hrani 15 let po odjavi vozila.
9. člen
Pogrešitev prometnega dovoljenja se prijavi na upravni enoti, ki je registrirala vozilo. V prijavi se mora navesti okoliščine, v katerih je bilo prometno dovoljenje izgubljeno oziroma ukradeno. Prošnja za izdajo novega prometnega dovoljenja namesto pogrešanega se vloži na obrazcu PROM 33. Namesto pogrešanega prometnega dovoljenja registriranega vozila se izda novo prometno dovoljenje. Namesto pogrešanega prometnega dovoljenja vozila, ki je odjavljeno, se izda potrdilo.
10. člen
Če je prometno dovoljenje obrabljeno ali poškodovano, lastnik vozila vloži prošnjo na obrazcu PROM 33 na upravni enoti, ki je vozilo registrirala, da mu namesto obrabljenega ali poškodovanega izda novo prometno dovoljenje. Obrabljeno ali poškodovano prometno dovoljenje se vzame in vloži v spis vozila.
11. člen
Lastnik vozila, ki pogreši registrske tablice za registrirano vozilo, naznani to upravni enoti, na območju katere je opazil, da pogreša tablice.
Če lastnik vozila pogreši registrske tablice zunaj območja upravne enote, v kateri je vozilo registrirano, mu upravna enota iz prvega odstavka tega člena, kateri je naznanil, da pogreša registrske tablice, izda potrdilo za preizkusno vožnjo, z rokom veljavnosti največ pet dni in preizkusne tablice. Potrdilo se izda za vožnjo vozila na relaciji do upravne enote, ki je vozilo registrirala.
Prošnja za izdajo novih registrskih tablic namesto pogrešanih se vloži na obrazcu PROM 33. Prošnji se mora priložiti izjavo lastnika vozila z opisom okoliščin, v katerih so bile registrske tablice izgubljene oziroma ukradene. Prošnji mora stranka priložiti tudi tisto oziroma tiste registrske tablice, ki niso bile ukradene oziroma izgubljene. Nove registrske tablice za registrirano vozilo namesto pogrešanih izda upravna enota, ki je vozilo registrirala.
12. člen
Prošnja za zamenjavo obrabljenih oziroma poškodovanih registrskih tablic se vloži na upravni enoti, ki vodi registrirano vozilo v evidenci. Prošnja se vloži na obrazcu PROM 33. Prošnji se mora priložiti obrabljene oziroma poškodovane registrske tablice, če pa stranka prosi za izdelavo novih registrskih tablic z enakimi označbami, kot jih imajo obrabljene oziroma poškodovane, pa jih odda ob prejemu novih registrskih tablic.
13. člen
Upravna enota oziroma pooblaščena pravna oseba ali pooblaščeni podjetnik posameznik izda skupaj s preizkusnimi tablicami Potrdilo za preizkusno vožnjo in preizkusno tablico na obrazcu št. 4, ki je objavljen skupaj s tem pravilnikom in je njegov sestavni del. Evidenco izdanih potrdil za preizkusno vožnjo in preizkusnih tablic sestavljajo vloge strank in kopije teh potrdil, zloženih po serijskih številkah potrdil.
Upravna enota izda skupaj s kovinskimi preizkusnimi tablicami dovoljenje za uporabo kovinskih preizkusnih tablic. V takem primeru izda Potrdilo za preizkusno vožnjo in preizkusno tablico zaposleni pri pravni oseb ali samostojni podjetnik posameznik, ki ga za to pooblasti upravna enota v dovoljenju za uporabo kovinskih preizkusnih tablic.
Vloge in kopije potrdil za preizkusno vožnjo se hranijo dve leti, spisi izdaje dovoljenj za uporabo kovinskih preizkusnih tablic pa 10 let.
14. člen
Prometna dovoljenja in prometna dovoljenja za začasno registrirana vozila, izdana na obrazcih predpisanih s pravilnikom o obrazcih prometnih dovoljenj in vozniškega dovoljenja ter o registrskih tablicah (Uradni list RS, št. 5/92 in 70/95) veljajo do dneva, ko poteče v njih vpisana njihova veljavnost oziroma največ trinajst mesecev po uveljavitvi tega pravilnika.
Dovoljenja iz prejšnjega odstavka se zamenjajo za dovoljenja, izdana na obrazcih predpisanih s tem pravilnikom, na zahtevo strank, katerim so izdana, ali če jih je potrebno zamenjati zaradi spremembe posameznih podatkov, ki so vpisani v njih. Če se veljavno prometno dovoljenje iz prejšnjega odstavka zamenja zaradi vpisa spremembe posameznih podatkov, se v novo prometno dovoljenje, v rubriko “Opombe:” vpiše rok, v katerem mora biti vozilo v cestnem prometu označeno z veljavno nalepko za tehnični pregled.
Vozila, katerih prometno dovoljenje ni zamenjano v roku iz prvega odstavka tega člena in vozila, ki niso označena z veljavno nalepko za tehnični pregled v roku iz prejšnjega odstavka, upravna enota črta iz evidence registriranih vozil, izdane registrske tablice pa odvzame.
15. člen
Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za vozila, ki jih registrira Ministrstvo za notranje zadeve.
16. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, se prenehajo uporabljati pravilnik o evidentiranju traktorjev in traktorskih priklopnikov (Uradni list SRS, št. 3/83), pravilnik o registraciji motornih in priklopnih vozil (Uradni list SFRJ, št. 74/89) in določbe pravilnika o obrazcih prometnih dovoljenj in vozniškega dovoljenja ter o registrskih tablicah (Uradni list RS, št. 5/92 in 70/95), ki predpisujejo obrazec prometnega dovoljenja za motorno in priklopno vozilo ter traktor in traktorski priklopnik in obrazec prometnega dovoljenja za začasno registrirano vozilo
17. člen
Ta pravilnik začne veljati 3. decembra 2001.
Št. 0302-13/04-226/572-01
Ljubljana, dne 20. novembra 2001.
dr. Rado Bohinc l. r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost