Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2001 z dne 27. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2001 z dne 27. 11. 2001

Kazalo

4739. Odredba o priglasitvi posebnih linijskih prevozov, stran 9171.

Na podlagi 34. in 50. člena zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 59/01) izdaja minister za promet
O D R E D B O
o priglasitvi posebnih linijskih prevozov
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S to odredbo se ureja način, postopek in vrsta podatkov za obvezno priglasitev posebnih linijskih prevozov potnikov v notranjem in mednarodnem cestnem prometu.
Vsi v tej odredbi uporabljeni izrazi imajo enak pomen, kot ga imajo v zakonu o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 59/01, v nadaljnjem besedilu: ZPCP) in drugih predpisih s področja cestnega prometa ter mednarodnih pogodbah.
II. POSTOPEK PRIGLASITVE
2. člen
Prevozniki, ki opravljajo posebne linijske prevoze potnikov v notranjem in mednarodnem cestnem prometu, morajo v osmih dneh od sklenitve pogodbe o prevozu o tem obvestiti Direkcijo Republike Slovenije za ceste (v nadaljnjem besedilu: direkcija), ki vodi register posebnih linijskih prevozov.
Priglasitev posebnih linijskih prevozov prevozniki iz prejšnjega odstavka posredujejo na obrazcu, ki je kot priloga sestavni del te odredbe in mora vsebovati naslednje podatke:
– naziv-firma in naslov prevoznika,
– davčna številka prevoznika,
– naziv oziroma firma ter naslov naročnika prevoza,
– vrsta potnikov, ki se prevažajo,
– relacije prevozov,
– število potnikov po pogodbi,
– rok veljavnosti pogodbe.
3. člen
O prenehanju opravljanja posebnega linijskega prevoza potnikov je prevoznik dolžan obvestiti direkcijo v roku 14 dni. O ostalih spremembah podatkov iz prejšnjega člena so prevozniki dolžni direkcijo obvestiti enkrat letno ob začetku prometnega leta (v mesecu septembru).
4. člen
Prevozniki, ki imajo ustrezno informacijsko opremo, podatke iz 2. člena posredujejo direkciji tudi v elektronski obliki na elektronski naslov (mzp.subvencije@gov.si).
Podatki morajo biti posredovani v obliki tabele programa MS Word 97 ali starejši. Struktura tabele je enaka kot na obrazcu, ki je priloga te odredbe.
5. člen
Prevozniki, ki vložijo vlogo za izdajo dovoljenja za opravljanje posebnih linijskih prevozov potnikov v skladu s četrtim in petim odstavkom 34. člena ZPCP, morajo v vlogi navesti tudi vse podatke iz 2. člena te odredbe.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
6. člen
Vse naloge, ki jih po tej odredbi opravlja direkcija, do prenosa nalog na direkcijo opravlja Ministrstvo za promet.
7. člen
Priglasitev posebnih linijskih prevozov potnikov v mednarodnem cestnem prometu se začne izvajati z dnem polnopravnega članstva Republike Slovenije v Evropski skupnosti.
8. člen
Prevozniki, ki so v času do uveljavitve te odredbe že opravili priglasitev posebnih linijskih prevozov, morajo priglasitev dopolniti na obrazcu, predpisanim s to odredbo, v roku 30 dni od uveljavitve te odredbe.
9. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2656-11/2001
Ljubljana, dne 16. novembra 2001.
Jakob Presečnik l. r.
Minister za promet
PRILOGA - obrazec priglasitve:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naziv-firma prevoznika  Davčna št.  Naziv-firma ter naslov  Vrsta   Relacije prevozov  Št. potnikov  Veljavnost
in naslov prevoznika   prevoznika  naročnika        potnikov           po pogodbi   pogodbe
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina