Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2001 z dne 29. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2001 z dne 29. 10. 2001

Kazalo

4401. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oddaji službenih stanovanj v najem, stran 8618.

Na podlagi 4. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91-I, 19-2/91-I – popravek, 13/93, 9/94 – odl. US, 21/94, 23/96, 23/96, 24/96 – odl. US, 29/95, 44/96 – odl. US, 1/00) in 18. ter 86. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) je Občinski svet občine Škofja Loka na nadaljevanju 19. seje dne 18. 10. 2001 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oddaji službenih stanovanj v najem
1. člen
V pravilniku o oddaji službenih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 4/96) se besedilo 2. člena spremeni tako, da se glasi:
“Službena stanovanja po tem pravilniku so v lasti Občine Škofja Loka in so namenjena za reševanje stanovanjskih potreb uslužbencev in javnih delavcev zaposlenih v občinski upravi in javnih zavodih s področja družbenih dejavnosti, katerih ustanovitelj je Občina Škofja Loka. To so:
Zdravstveni dom Škofja Loka, Vrtec Škofja Loka, Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, Osnovna šola Škofja Loka-Mesto, Osnovna šola Ivana Groharja Škofja Loka, Osnovna šola Cvetka Golarja Škofja Loka, Osnovna šola Jela Janežiča Škofja Loka, Glasbena šola Škofja Loka, Ljudska univerza Škofja Loka, Zavod za šport Škofja Loka in Občinska uprava občine Škofja Loka. “
2. člen
V 3. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
“Delodajalci – zavodi navedeni v 2. členu tega pravilnika in občinska uprava so dolžni obvestiti župana občine o prenehanju delovnega razmerja najemnika službenega stanovanja v roku 15 dni od dneva prenehanja delovnega razmerja.”
3. člen
V 4. členu se dopolni besedilo 3. in 4. točke tako, se glasita:
“3. profesor, zdravnik, strokovni
delavec I., višji medicinski delavec,        25
“4. učitelj, vzgojitelj, strokovni
delavec II., medicinski delavec,          20”
4. člen
V 5. členu se v prvem stavku drugega odstavka za besedo površina doda besedica “za največ”, tako se ta stavek glasi:
“Za vsakega nadaljnjega družinskega člana se stanovanjska površina poveča za največ 15 m2.”
5. člen
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
“V primeru izpraznitve ali pridobitve službenega stanovanja na podlagi predhodnega sklepa in odločitve župana občine oddelek za javne službe in občinsko premoženje Občine Škofja Loka (v nadaljevanju besedila: pristojni oddelek) pripravi razpis za oddajo službenih stanovanj v najem.
Župan občine objavi Razpis na oglasni deski Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka.
O objavi razpisa obvesti vse v 2. členu tega pravilnika navedene organizacije in zavode, ki besedilo razpisa obesijo na svojih oglasnih deskah.”
6. člen
Besedilo 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Na predlog pristojnega oddelka občinske uprave izda direktor občinske uprave odločbe o dodelitvi službenih stanovanj v najem in o tem s sklepom obvesti vse prijavljene kandidate.”
7. člen
Besedilo 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Na odločbo in sklep direktorja občinske uprave je možno vložiti pritožbo županu občine v roku 15 dni od dneva vročitve.“
8. člen
Besedilo 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Na podlagi pravnomočne odločbe o dodelitvi službenega stanovanja v najem, sklene župan občine z izbranim prosilcem najemno pogodbo, s katero se uredijo medsebojni odnosi po določilih stanovanjskega zakona in tega pravilnika.”
9. člen
Besedilo drugega stavka 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Višina najemnine se določi na podlagi odloka o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih (Uradni list RS, št. 23/00).”
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 362-253/92
Škofja Loka, dne 18. oktobra 2001.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

AAA Zlata odličnost