Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2001 z dne 29. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2001 z dne 29. 10. 2001

Kazalo

4400. Program priprave zazidalnega načrta "Pristava", stran 8617.

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), 34., 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 16. člena statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 62/99, 40/01) je župan dne 11. 10. 2001 sprejel
P R O G R A M
priprave zazidalnega načrta “Pristava“
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet in cilj sprememb in dopolnitev ZN)
S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in sprejemanj ZN Pristava,
– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi ZN,
– način njihovega sodelovanja oziroma nalog in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti,
– roki za posamezne faze priprave ZN,
– sredstva, potrebna za njihovo pripravo,
– nosilec strokovnih aktivnosti priprave ZN in način izbora omenjenega nosilca.
2. člen
(vsebina in obseg sprememb in dopolnitev ZN)
ZN se v vsebinskem smislu pripravi tako, da bodo sestavine tekstualnega in grafičnega skladne z določili:
– zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86, 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97),
– navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85),
– zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96),
– vsebina ZN se nanaša za območje Pristava, na par. št. 341/1 k. o. Črna, ki je določen z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavnih dolgoročnega plana Občine Ravne na Koroškem za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega leta 1990 in srednjeročnega družbenega plana Občine Ravne na Koroškem za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Črna na Koroškem za posamezna poselitvena območja (Uradni list RS, št. 78/01).
3. člen
(organizacija priprav ZN)
a) Nosilec strokovnih aktivnosti bo izbran po predloženih ponudbah,
b) Kot koordinator postopka priprave in sprejemanja ZN se določi:
župan oziroma tajnica občinske uprave.
Naloge nosilca izdelave ZN so:
– izdelava strokovnih podlag v predpisanih vsebinah
– izdelava tekstualnega dela in grafičnega dela sprememb in dopolnitev ZN v skladu z zakoni in sprejetim programom priprave (faza: osnutek, predlog):
– odlok o spremembah in dopolnitvah ZN,
– tekstualni del,
– grafični del,
– soglasja pristojnih organov, organizacij, skupnosti,
– sodelovanje na organizirani javni razpravi ter v vseh postopkih sprejemanja in
– priprava strokovnega mnenja o zbranih pripombah, ki bo osnova za odločanje in sprejemanje ZN.
II. STROKOVNE PODLAGE OZIROMA PREHODNE AKTIVNOSTI
4. člen
(veljavna prostorska dokumentacija)
Pred izdelavo se ZN nosilec naloge pripravi:
– strokovne podlage, ki zaradi prostorske povezanosti oziroma medsebojnega pogojevanja – obravnavajo tudi območje ZN Pristava in s katerimi se preverijo vsi, za pozidavo in poselitev pomembni dejavniki od naravnih danosti do grajenega okolja, za območje ZN pa se predstavita vsaj dve variantni rešitvi vrste in načina gradnje oziroma pozidave parcel.
Pri izdelavi ZN je potrebno upoštevati:
– vsebino veljavnih prostorskih sestavin plana Občine Črna na Koroškem.
III. SOGLASODAJALCI
5. člen
(postopek priprave soglasij)
V postopku ZN je potrebno pridobiti pogoje in soglasja pristojnih soglasodajalcev.
Nosilec izdelave ZN, pridobi pogoje soglasodajalcev na osnovi izdelanih strokovnih podlag oziroma opredelitve do variant, strokovnih razgovorov z upravljalci posameznih področij.
Organi in organizacije (soglasodajalci) podajo soglasja na usklajeni predlog ZN (osnutek ZN, ki je že usklajen s stališčem župana do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve).
6. člen
(soglasodajalci)
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri ZN so:
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, izpostava Maribor,
– RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Slovenj Gradec,
– RS, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS,
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor,
– Telekom Slovenije, PE Slovenj Gradec,
– Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
– Občina Črna na Koroškem – režijski obrat.
IV. TERMINSKI PLAN
7. člen
(roki za posamezne faze izdelave sprememb in dopolnitev ZN)
Postopek priprave in sprejema ZN bo potekal po naslednjem terminskem planu:
– naročnik izbere izvajalca ZN do konca oktobra 2001,
– izbrani nosilec izdelave ZN takoj po podpisu pogodbe prične z delom,
– strokovne službe zavzamejo stališče do variant v 15 dneh, ko izvajalec prične z osnutkom izdelave ZN,
– odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja obravnava osnutek v roku 14 dni po oddaji gradiva,
– župan Občine Črna na Koroškem sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka. Sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS,
– javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Črna na Koroškem v 30 dneh po dnevu objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee,
– javna razprava se izvede na sedežu Občine Črna na Koroškem v času trajanja javne razgrnitve,
– občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka ZN,
– župan zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi strokovnega mnenja nosilca izdelave ZN in občinske strokovne službe, ki predhodno obravnava pripombe in predloge ter sklepov odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja ter predhodno obravnava pripombe in predloge v roku 10 dni po preteku javne razgrnitve,
– občinski svet sprejme na predlog župana stališče do pripomb in predlogov podanih v javni razgrnitvi in javni obravnavi,
– župan Občine Črna na Koroškem posreduje po predhodni obravnavi na Odboru za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja ZN občinskemu svetu s predlogom, da ga obravnava ter sprejem v enofaznem postopku.
V. KONČNI DOLOČBI
8. člen
(finančna sredstva)
Finančna sredstva za pripravo zazidalnega načrta zagotovi občinska uprava v okviru proračuna za leto 2002 postavka: urbanistična dokumentacija.
9. člen
Ta program priprave ZN začne veljati takoj, ko ga sprejme župan Občine Črna na Koroškem.
Št. 350-03-01/01
Črna na Koroškem, dne 11. oktobra 2001.
Župan
Občine Črna na Koroškem
Franc Stakne l. r.

AAA Zlata odličnost