Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2001 z dne 29. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2001 z dne 29. 10. 2001

Kazalo

4396. Sklep o zavrnitvi predloga za zadržanje izvrševanja odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Izola za obdobje 1986-2000 območje Livade-1999 do končne odločitve in o zadržanju izvrševanja odloka o zazidalnem načrtu Livade II, stran 8610.

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem z zahtevo vlade, na seji dne 4. oktobra 2001
s k l e n i l o:
1. Predlog, da se do končne odločitve zadrži izvrševanje odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Izola za obdobje 1986–1990–2000 območje Livade-1999 (Uradne objave Občine Izola, št. 9/99), se zavrne.
2. Izvrševanje odloka o zazidalnem načrtu Livade II (Uradne objave Občine Izola, št. 10/99) se do končne odločitve ustavnega sodišča zadrži.
O b r a z l o ž i t e v
1. Vlada izpodbija odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Izola za obdobje 1986–1990–2000 območje Livade-1999 (v nadaljevanju: odlok o prostorskih sestavinah) in odlok o zazidalnem načrtu Livade II (v nadaljevanju: odlok o ZN). Odlok o prostorskih sestavinah naj ne bi bil usklajen z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana države. Pri sprejemanju navedenega odloka naj bi občina kršila 49. in 50. člen zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in nasl. – v nadaljevanju: ZUreP), saj k osnutku odloka ni pridobila sklepa vlade o njegovi usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin planskih aktov države. Ker odlok o prostorskih sestavinah ni bil usklajen z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin planskih aktov države, po navedbah vlade ne more biti podlaga za sprejetje prostorskih izvedbenih aktov za obravnavano območje. Zato naj bi bil v neskladju z ZUreP tudi odlok o ZN, saj temelji na nezakonitem planskem aktu Občine.
2. Vlada predlaga začasno zadržanje izvrševanja izpodbijanih aktov. Začasno zadržanje izvrševanja odloka o ZN predlaga zato, ker ocenjuje, da zaradi akta, ki omogoča neposredno izdajo lokacijskih oziroma enotnih dovoljenje za gradnjo, lahko pride do odprave takšnih dovoljenj oziroma do napačnih investiranj, s tem pa tudi do oškodovanja investitorjev in do težko popravljivih škodljivih posledic. Krajevno pristojna upravna enota je namreč že izdala lokacijsko dovoljenje za gradnjo nekaterih objektov na spornem območju Livade II.
3. Po določbi 39. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) sme ustavno sodišče do končne odločitve v celoti ali delno zadržati izvršitev predpisa ali splošnega akta za izvrševanje javnih pooblastil, če zaradi njegovega izvrševanja lahko nastanejo težko popravljive škodljive posledice.
4. Predloga za začasno zadržanje izvrševanja odloka o prostorskih sestavinah vlada ne utemeljuje. Planski akt je podlaga za sprejetje prostorskih izvedbenih aktov in sam zase ni neposredno izvršljiv. Na podlagi odloka o prostorskih sestavinah je bil tak prostorski izvedbeni akt že sprejet (to je odlok o ZN). Ker izpodbijani planski akt sam po sebi ne more povzročiti težko popravljivih škodljivih posledic, je ustavno sodišče predlog za njegovo začasno zadržanje zavrnilo (1. točka izreka).
5. Ustavno sodišče je ugodilo predlogu vlade za začasno zadržanje odloka o ZN in njegovo izvrševanje do končne odločitve zadržalo. Z izdajanjem lokacijskih oziroma enotnih dovoljenj za gradnjo na podlagi izpodbijanega odloka bi lahko prišlo do posegov v prostor, ki bi jih bilo treba ob morebitni ugotovitvi neustavnosti in nezakonitosti odloka ter njegovi odpravi ob izpolnjenih pogojih iz 46. člena ZUstS odstraniti. S tem bi lahko nastale težko popravljive škodljive posledice ne le investitorjem, temveč tudi za okolje, ki bi ga bilo težko vrniti v stanje, kakršno je bilo pred posegom.
6. Po navedbah vlade so bila lokacijska oziroma enotna dovoljenja za gradnjo za nekatere objekte že izdana. Začasno zadržanje izvrševanja odloka o ZN pomeni, da na njegovi podlagi do končne odločitve ustavnega sodišča ni mogoče izdajati novih lokacijskih oziroma enotnih dovoljenj za gradnjo.
7. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 39. člena ZUstS v sestavi: predsednik Franc Testen ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Lojze Ude in dr. Dragica Wedam-Lukić. Sklep je sprejelo s šestimi glasovi proti dvema. Proti sta glasovala sodnika Fišer in Janko. Sodnik Fišer je dal odklonilno ločeno mnenje.
Št. U-I-281/00-15
Ljubljana, dne 4. oktobra 2001.
Predsednik
Franc Testen l. r.

AAA Zlata odličnost