Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2001 z dne 29. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2001 z dne 29. 10. 2001

Kazalo

4391. Pravilnik o razveljavitvi predpisov na področju telekomunikacij, stran 8597.

Na podlagi prvega odstavka 160. člena zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01) minister za informacijsko družbo izdaja
P R A V I L N I K
o razveljavitvi predpisov na področju telekomunikacij
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa predpise, ki prenehajo veljati z dnem njegove uveljavitve in so bili izdani na podlagi zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 35/97, 45/97 odl. US, 13/98 – odl. US, 59/99 – odl. US in 36/00 – odl. US), zakona o sistemih zvez (Uradni list SFRJ, št. 41/88, 80/89 in 29/90) in zakona o združitvi v skupnost JPTT (Uradni list SFRJ, št. 18/78).
2. člen
(seznam predpisov)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati:
1. pravilnik o odpravljanju motenj pri amplitudno moduliranih radiodifuznih oddajah (Uradni list SFRJ, št. 12/73) (velja le poglavje VII: Minimalne tehnične karakteristike radiodifuznih sprejemnikov za amplitudno modulirane oddaje);
2. pravilnik o osnovah za sestavljanje znakov za identifikacijo radijskih postaj (Uradni list SFRJ, št. 52/75);
3. pravilnik o tehnično-eksploatacijskih pogojih radiodifuznih postaj za amplitudno modulirane oddaje (Uradni list SFRJ, št. 57/75);
4. pravilnik o tehničnih in eksploatacijskih pogojih ob katerih se smejo uporabljati radiodifuzijske postaje za črno bele in barvne televizijske oddaje (Uradni list SFRJ, št. 8/78);
5. pravilnik o delu radijskih postaj (Uradni list SFRJ, št. 17/78);
6. pravilnik o tehničnih in eksploatacijskih pogojih ob katerih se smejo uporabljati radiodifuzni pretvorniki za frekvenčno modulirane oddaje (Uradni list SFRJ, št. 30/78);
7. pravilnik o uporabi enotnih izrazov, pojmov, znakov in kratic za prenos sporočil v sistemu zvez (Uradni list SFRJ, št. 18/91);
8. odredba o povezavi mobilnih satelitskih radijskih postaj z INMARSAT A satelitsko službo (Uradni list RS, št. 5/93);
9. sklep o pooblastitvi in določitvi organizacije združenega dela za opravljanje tehničnih pregledov radijskih postaj (Uradni list SRS, št. 30/82);
10. sklep o pooblastitvi in določitvi družbe z omejeno odgovornostjo za opravljanje tehničnih pregledov radijskih postaj (Uradni list RS, št. 21/90);
11. pravilnik o pogojih za povezovanje fiksnih radijskih telefonskih naročnikov na javno telekomunikacijsko omrežje prek mobilnega radiotelefonskega sistema NMT (Uradni list RS, št. 57/96);
12. pravilnik o omrežju ISDN (Uradni list RS, št. 52/95);
13. generalni načrt telefonskega omrežja (PTT Vestnik, št. 14/48, 15/88);
14. generalni načrt telegrafskega omrežja in omrežja za prenos podatkov (PTT Vestnik, št. 23/84, 3/88);
15. tehnični pogoji za modeme za sinhroni prenos podatkov po vodih osnovne grupe 60-108 kHz (PTT Vestnik, št. 3/88);
16. tehnični pogoji za opremo za povezovanje računalnikov in računalniških omrežij v javno teleks omrežje (PTT Vestnik, št. 6/88);
17. splošni tehnični pogoji za standardne vmesnike med končnimi napravami za prenos podatkov, ki se uporabljajo v javnem omrežju za prenos podatkov (PTT Vestnik, št. 6/88);
18. tehnični pogoji za adapterje s samostojnim sprejemom za vključitev računalnikov v telegrafsko omrežje (PTT Vestnik, št. 6/88);
19. tehnični pogoji za RR sisteme – analogni (PTT Vestnik, št. 5/89);
20. tehnični pogoji za medmrežni protokol X.75 (PTT Vestnik, št. 8/90);
21. tehnični pogoji za bazne radio-postaje v mobilni radio mreži (PTT Vestnik, št. 8/90);
22. splošni tehnični pogoji za mrežo mobilnih radio-telefonskih zvez JPTT (PTT Vestnik, št. 17/82);
23. tehnični pogoji za mobilne radiotelefone v mobilni radio mreži JPTT (PTT Vestnik, št. 13/89);
24. tehnični pogoji za sistem mobilnih radio telefonskih zvez JPTT (PTT Vestnik, št. 21/89);
25. pravilnik o tehničnih pogojih za telefonske aparate z avtomatskim zaračunavanjem (Uradni list RS, št. 53/94);
26. tehnični pogoji za analogne in digitalne telefonske centrale (PTT Vestnik, št. 14/91);
27. tehnični pogoji za naročniške telefonske centrale (PTT Vestnik, št. 11/87);
28. pravilnik o kontroli kakovosti telekomunikacijskih sredstev in objektov (PTT Vestnik, št. 27/90);
29. odredba o tujih odobritvah in uporabi radijskih postaj PR 37 (Uradni list RS, št. 35/99);
30. odredba o tujih odobritvah in uporabi digitalne radijske terminalske opreme za satelitske telekomunikacijske storitve S-PCS (Uradni list RS, št. 35/99);
31. odredba o tujih odobritvah in uporabi digitalne radijske terminalske opreme GSM (Uradni list RS, št. 35/99 in 19/00);
32. pravilnik o tehničnih zahtevah za terminalsko opremo z vmesniki po priporočilu CCITT, X.21 in z vmesniki po priporočilu CCIT, X.25, (Uradni list RS, št. 50/97);
33. pravilnik o tehničnih zahtevah za opremo, namenjeno za priključevanje na analogni priključek javnega telefonskega omrežja (Uradni list RS, št. 50/97);
34. pravilnik o tehničnih zahtevah za radijske postaje (Uradni list RS, št. 50/97);
35. pravilnik o tehničnih zahtevah za digitalne evropske brezvrvične komunikacije (Uradni list RS, št. 69/95);
36. pravilnik o tehničnih zahtevah za mobilna celična radijska sistema GSM 900 in DCS 1800 (Uradni list RS, št. 32/00);
37. pravilnik o tehničnih pogojih za zakupljene vode (Uradni list RS, št. 91/00);
38. odredba o obveznem atestiranju kabelskega razdelilnega in skupnega antenskega sistema (Uradni list SFRJ, št. 37/87);
39. pravilnik o tehničnih normativih za kabelske razdelilne sisteme in skupne antenske sisteme (Uradni list SFRJ, št. 66/87);
40. seznam organizacij združenega dela, pooblaščenih za atestiranje kabelskih razdelilnih in skupinskih antenskih sistemov (Uradni list SFRJ, št. 2/89);
41. pravilnik o uporabi predpisov s področja telekomunikacij (Uradni list RS, št. 66/94).
3. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2680-25/2001
Ljubljana, dne 24. oktobra 2001.
dr. Pavel Gantar l. r.
Minister
za informacijsko družbo

AAA Zlata odličnost