Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2001 z dne 26. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2001 z dne 26. 10. 2001

Kazalo

4331. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s klavničnimi odpadki in kužnim materialom živalskega porekla, stran 8481.

Na podlagi 3., 7. in 32. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), drugega odstavka 25. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99 – ZON, 22/00 – ZJS) in 133. člena zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s klavničnimi odpadki in kužnim materialom živalskega porekla
1. člen
V 2. členu uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s klavničnimi odpadki in kužnim materialom živalskega porekla (Uradni list RS, št. 13/98 in 31/00) se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
“2. Klavnični odpadki in kužni material živalskega porekla so:
– živalski odpadki, ki se jih razvršča po predpisih na področju veterinarstva v kateregorijo živalskih odpadkov z visokim tveganjem in nastajajo pri izvajanju veterinarske higienske službe,
– živalski odpadki, ki se jih razvršča po predpisih na področju veterinarstva v kategorijo živalskih odpadkov s specifičnim tveganjem, in
– živalski odpadki, ki se jih razvršča po predpisih na področju veterinarstva v kateregorijo živalskih odpadkov z nizkim tveganjem in nastajajo kot odpadki živalskega izvora v klavnicah in v objektih za proizvodnjo, predelavo in konzerviranje mesa, vključno z naravnimi izločki živali, in niso odpadki iz prejšnje alinee.
Za klavnične odpadke in kužni material živalskega porekla (v nadaljnjem besedilu: živalski odpadki) se štejejo tudi živila živalskega izvora, za katera je bilo ugotovljeno, da niso higiensko ustrezna za prehrano ljudi. Blato in urin niso živalski odpadki po tej uredbi.“.
5. točka se spremeni tako, da se glasi:
“5. Zbiralnica je vsak objekt, ki je po predpisih na področju veterinarstva namenjen zbiranju živalskih odpadkov, in vsak objekt, v katerem zaradi klanja živali, proizvodnje, predelave ali konzerviranja mesa nastajajo živalski odpadki, v njem pa so nameščeni zabojniki za začasno hranjenje živalskih odpadkov pred njihovo oddajo izvajalcu javne službe po tej uredbi.“.
2. člen
V 30. členu se v prvem odstavku 3. točka spremeni tako, da se glasi:
“3. sredstva državnega proračuna za storitve javne službe, za živalske odpadke, ki nastajajo pri izvajanju veterinarske higienske službe.“.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01/2000-3
Ljubljana, dne 18. oktobra 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost