Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2001 z dne 25. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2001 z dne 25. 10. 2001

Kazalo

4328. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Žužemberk, stran 8477.

Na podlagi 12. člena zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01), 5. člena pravilnika o načinu vodenja in postopku za vpis ter o posredovanju podatkov iz razvida medijev (Uradni list RS, št. 58/01) ter 17. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) je Občinski svet občine Žužemberk na 21. seji dne 27. 9. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Žužemberk
1. člen
V odloku o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 123/00) se dopolni 6. člen, ki se glasi:
“Občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja imenuje štiričlanski uredniški odbor za izdajanje glasila za mandatno dobo 4 let (v nadaljevanju: odbor). Mandati članov odbora niso vezani na mandate članov občinskega sveta.”
2. člen
Dopolni se 7. člen, ki se glasi:
“Odgovornega urednika glasila imenuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja za mandatno obdobje 4 let.
Za odgovornega urednika je lahko imenovan kandidat, ki poleg zakonskih pogojev izpolnjuje še pogoj, da ima najmanj pet let uredniških izkušenj.
Odgovorni urednik:
– predlaga programsko zasnovo glasila,
– pripravlja in ureja glasilo,
– odgovarja za uresničevanje sprejete programske zasnove,
– vodi in usklajuje delo članov odbora in dopisnikov,
– brezplačno objavi sporočila občanom Občine Žužemberk na zahtevo občinskega sveta ali župana,
– izvaja druge naloge s področja uresničevanja programske zasnove in izdaje glasila.
Odgovorni urednik je lahko razrešen pred potekom mandata po postopku kot je bil imenovan.”
3. člen
Doda se nov 11.a člen, ki se glasi:
“11.a člen
V času volilne kampanje ob razpisu lokalnih volitev, mora glasilo del prostora nameniti za predstavitev kandidatov in kandidatnih list.
Podrobnejša pravila za objave iz prejšnjega odstavka sprejme v skladu z zakonom o volilni kampanji uredniški odbor.
Pravila iz prejšnjega odstavka tega člena morajo biti takšna, da zagotavljajo enakopravnost vseh kandidatov in kandidatnih list.”
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/01-769/29
Žužemberk, dne 27. septembra 2001.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.