Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2001 z dne 19. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2001 z dne 19. 10. 2001

Kazalo

4285. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o označevanju in registraciji govedi, stran 8341.

Na podlagi petega odstavka 16. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) in drugega odstavka 20. člena zakona o ukrepih v živinoreji (Uradni list SRS, št. 17/78 in 29/86) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o spremembah in dopolnitvah odredbe o označevanju in registraciji govedi
1. člen
V odredbi o označevanju in registraciji govedi (Uradni list RS, št. 86/99, 59/00, 111/00 in 118/00) se drugi odstavek 6. člena spremeni tako, da se glasi:
»Pogoje in postopek registracije iz prejšnjega odstavka, način pravilne strokovne vstavitve ušesne znamke, najvišjo ceno označitve živali in delež sofinanciranja s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, način naročanja ušesnih znamk ter poročanja določi minister.«
2. člen
V 7. členu se sedma alinea spremeni tako, da se glasi:
»–identifikacijsko številko očeta, če je le-ta poznan,«.
3. člen
V 8. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Kot ustrezne označitve živali, rojenih pred 1. 1. 2001 se štejejo: zelena veterinarska znamka, rumena selekcijska znamka, medeninasta selekcijska znamka in originalne znamke uvoženih živali. Kot ustrezno nadomestilo za izgubljeno ušesno znamko pred 1. 1. 2001 se šteje tudi ušesna znamka z ročno izpisano številko, ki je bila nadomeščena po sistemu Govedorejske službe Slovenije (v nadaljnjem besedilu: služba), če ima tako označena žival veljavni potni list ter priloženo potrdilo službe o nadomestni označitvi.«
Peti odstavek postane nov šesti odstavek.
4. člen
V drugem odstavku 11. člena se druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»–identifikacijsko številko živali, datum rojstva, spol, pasmo, identifikacijsko številko matere in identifikacijsko številko očeta, če je le-ta poznan;«.
V 11. členu se v drugem odstavku doda nova sedma alinea, ki se glasi:
»–številko veterinarskega spričevala oziroma veterinarske napotnice.«
5. člen
V 15. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Imetnik je ob oddaji živali s svojega gospodarstva dolžan odhod živali vpisati v register govedi na gospodarstvu, v kupon »Odhod« na potnem listu pa med drugim zapiše tudi številko veterinarskega spričevala oziroma veterinarske napotnice. O oddaji živali mora v sedmih dneh obvestiti pooblaščeno veterinarsko organizacijo, ki o tem najkasneje naslednji delovni dan obvesti SIR.«
6. člen
V 22. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Do 1. 11. 2001 se sme uporabljati začasni potni list tudi za govedo starejše od 4 tednov.«
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-170/99-8
Ljubljana, dne 17. oktobra 2001.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost