Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2001 z dne 19. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2001 z dne 19. 10. 2001

Kazalo

4215. Pravilnik o kakovosti univerzalnih storitev, stran 8239.

Na podlagi četrtega odstavka 79. člena zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01) izdaja minister za informacijsko družbo
P R A V I L N I K
o kakovosti univerzalnih storitev
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(namen pravilnika)
Ta pravilnik določa zahteve glede kakovosti univerzalnih storitev.
2. člen
(pojmi)
(1) V tem pravilniku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
1. Agencija Republike Slovenije za telekomunikacije in radiodifuzijo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) je neodvisna organizacija, ustanovljena na podlagi zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01; v nadaljnjem besedilu: zakon) z namenom, da primarno v interesu uporabnikov zagotavlja pregledno in nepristransko delovanje trga telekomunikacij.
2. Čas vzpostavljanja zveze je čas, merjen v sekundah na eno decimalko natančno, ki preteče od trenutka, ko je telekomunikacijsko omrežje prejelo vse potrebne informacije za vzpostavitev zveze, pa do trenutka, ko kličoči prejme znak za zasedeno ali za zvonjenje ali signal javljanja.
3. Delež delujočih javnih govorilnic je odstotek delujočih javnih govorilnic glede na celotno število vseh javnih govorilnic.
4. Delež ugovorov zaradi nepravilnosti v telefonskem računu je delež telefonskih računov, na katere so se naročniki pritožili.
5. Delež neuspelih klicev je razmerje v odstotkih med neuspelimi klici in vsemi poizkusi vzpostavitve zvez v določenem časovnem obdobju.
6. Dostopovni vod je povezava od omrežne priključne točke pri naročniku do vstopne točke krajevne centrale ali oddaljenega koncentratorja, pri čemer se upošteva tistega, ki je bližji naročniku.
7. ITU je mednarodna telekomunikacijska zveza.
8. Javna govorilnica je javnosti dostopni telefonski aparat, ki se ga aktivira ali s kovanci ali s telefonsko kartico ali z bančno kartico.
9. Neuspeli klic je klic na veljavno številko, ki je bila pravilno zavrtena ali odtipkana po znaku za izbiranje, kjer se po 30 sekundah od trenutka, ko omrežje prejme vse potrebne informacije za vzpostavitev zveze, na dostopovnem vodu kličočega ne pojavi znak za zasedeno ali za zvonjenje ali signal javljanja.
10. Pogostost okvar na dostopovni vod je razmerje med veljavnimi prijavami okvarami v določenem obdobju in povprečnim številom dostopovnih vodov v danem omrežju v istem obdobju.
11. Reakcijski čas posredovalca za vzpostavljanje zvez je čas, ki preteče od trenutka, ko telekomunikacijsko omrežje prejme vse potrebne informacije za vzpostavitev zveze, do trenutka, ko telefonist-posredovalec odgovori na klic.
12. Reakcijski čas službe informacij o naročnikih je čas, ki preteče od trenutka, ko telekomunikacijsko omrežje prejme vse potrebne informacije za vzpostavitev zveze, do trenutka, ko se oglasi telefonist iz službe informacij o naročnikih ali enakovreden, z glasom aktivirani sistem.
13. Rok odprave okvar je čas, merjen v urah, ki preteče od sprejetja veljavne prijave okvare, pri za to namenjeni operaterjevi službi, do odstranitve okvare in povrnitve v prejšnje stanje.
14. Rok za izvedbo začetne priključitve je čas, ki preteče od tedaj, ko operater prejme uporabnikovo zahtevo za zagotovitev določene telekomunikacijske storitve, pa do trenutka, ko je priključitev uspešno izvedena in uporabnik lahko to storitev uporablja. Zahteva je lahko dana ali ustno ali pisno ali v drugi dogovorjeni obliki.
15. Veljavna prijava okvar je prijava prekinitve ali poslabšanja kakovosti storitve zaradi okvare v operaterjevem telekomunikacijskem omrežju ali kateremkoli od medomrežno povezanih javnih telekomunikacijskih omrežij. Pri tem se ne upošteva okvar kakršnekoli opreme na uporabniški strani omrežne priključne točke.
16. Zakasnitev znaka za izbiranje je čas, ki preteče od takrat, ko uporabnik dvigne telefonsko slušalko in s tem zaseže dostopovni vod, do takrat, ko zasliši znak za izbiranje.
(2) Ostali pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kot je določen v zakonu.
II. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI UNIVERZALNIH STORITEV
3. člen
(merjenje kakovosti)
(1) Kakovost univerzalnih storitev meri operater univerzalnih storitev v skladu z definicijami, metodami merjenja in zahtevami za predstavitev rezultatov iz tega pravilnika ter dokumentom ETSI EG 201 769-1.
(2) Rezultate meritev, pridobljene v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena, operater univerzalnih storitev posreduje agenciji skladno z določbami zakona in tega pravilnika.
4. člen
(poročanje agenciji)
(1) Operater univerzalnih storitev mora do 1. aprila v tekočem letu agenciji pisno in v elektronski obliki dostaviti podatke za preteklo leto v zvezi z/s:
1. rokom za izvedbo začetne priključitve,
2. pogostostjo okvar na dostopovni vod,
3. zakasnitev znaka za izbiranje,
4. rokom odprave okvar,
5. deležem neuspelih klicev,
6. časom vzpostavljanja zveze,
7. reakcijskim časom posredovalca za vzpostavljanje zvez,
8. reakcijskim časom službe informacij o naročnikih,
9. številom javnih govorilnic,
10. deležem delujočih javnih govorilnic,
11. deležem utemeljenih ugovorov zaradi nepravilnosti v telefonskem računu.
(2) Podatki o deležu neuspelih klicev in o času vzpostavljanja zvez morajo biti prikazani ločeno za klice znotraj Republike Slovenije in v tujino.
(3) Podatki iz prvega odstavka tega člena morajo biti prikazani tudi posebej za vsako geografsko regijo s svojo področno kodo.
(4) Operater univerzalnih storitev mora podatke iz prvega odstavka tega člena agenciji dostaviti tudi na njeno zahtevo v roku 30 dni od postavitve zahteve.
(5) Agencija je upravičena, da preveri točnost in resničnost dostavljenih podatkov ter lahko v ta namen zahteva, da ji operater predloži poročila o opravljenih meritvah in drugo dokumentacijo.
5. člen
(odprava pomanjkljivosti)
(1) Agencija opozori operaterja univerzalnih storitev, če ne dosega predpisane kakovosti univerzalnih storitev ali če ne izvaja univerzalnih storitev v skladu s tem pravilnikom.
(2) Operater univerzalnih storitev mora v roku enega meseca od opozorila iz prejšnjega odstavka tega člena agencijo obvestiti o ukrepih, ki jih namerava sprejeti za odpravo pomanjkljivosti, in jih, razen v izjemnih primerih, ki jih mora za vsak primer posebej obrazložiti in poslati agenciji v soglasje, začeti izvajati najkasneje tri mesece po posredovanju obvestila.
III. ZAGOTAVLJANJE UNIVERZALNIH STORITEV
6. člen
(čas zagotavljanja storitev)
(1) Univerzalne storitve v fiksnem javnem telefonskem omrežju morajo biti na voljo nepretrgoma štiriindvajset ur na dan in sedem dni v tednu.
(2) Operater univerzalnih storitev mora organizirati službo za pomoč pri vzpostavljanju zvez in službo informacij o naročnikih, ki morata delovati nepretrgoma štiriindvajset ur na dan in sedem dni v tednu.
7. člen
(prenos faksimilnih sporočil in podatkov)
Fiksno javno telefonsko omrežje, s katerim upravlja operater univerzalnih storitev, mora poleg govora zagotavljati vsaj prenos faksimilnih sporočil skupine III v skladu s priporočili ITU –T serije T in prenos podatkov s pomočjo modema s prenosno hitrostjo, ki omogoča funkcionalni dostop do interneta.
8. člen
(prijava in odprava okvar)
(1) Operater univerzalnih storitev mora organizirati službo, namenjeno prijavi okvar, ki deluje nepretrgoma štiriindvajset ur na dan in sedem dni v tednu.
(2) Prijave okvar morajo biti zabeležene s pomočjo računalniško podprtega sistema obdelave podatkov.
(3) Operater univerzalnih storitev mora organizirati tudi službo, ki skrbi za odpravo okvar.
9. člen
(klici na številki 112 in 113)
(1) Dostop do številk 112 in 113 mora biti neomejen in brezplačen.
(2) Operater univerzalnih storitev mora poskrbeti za izsledljivost klicev na številki 112 in 113.
(3) Operater mora prevzemniku klicev na številkah 112 in 113 ob klicu posredovati telefonsko številko kličočega.
10. člen
(storitve javnih govorilnic)
(1) Javne govorilnice morajo zagotavljati vsaj:
1. brezplačen in neoviran dostop do številk 112 in 113 tudi brez sredstev za njihovo aktiviranje z identifikacijo kraja javne govorilnice,
2. dostop do storitev službe informacij o naročnikih,
3. prikaz tekočega plačila,
4. neoviran dostop do vseh nekomercialnih telefonskih številk,
5. tonsko izbiranje.
(2) V javnih govorilnicah morajo biti na voljo vsaj naslednji podatki:
1. o veljavnih pogojih uporabe javnih govorilnic, cenah pogovorov in številkah 112 in 113,
2. o lastniku (operaterju) javne govorilnice,
3. o javnih govorilnicah, ki se nahajajo v bližini in so v lasti istega operaterja,
4. navodilo, kako ravnati v primeru okvar.
(3) Operater univerzalnih storitev mora sproti poskrbeti za posodobitev podatkov, ki so se spremenili.
11. člen
(število javnih govorilnic)
Operater univerzalnih storitev mora, upoštevaje potrebe uporabnikov, zagotoviti vsaj tolikšno število javnih govorilnic, kot jih je bilo v Republiki Sloveniji 1. januarja 2001.
IV. KAKOVOST UNIVERZALNIH STORITEV
12. člen
(rok za izvedbo začetne priključitve)
(1) Kadar rok za izvedbo začetne priključitve ni vnaprej dogovorjen, ne sme biti čas, v katerem je bilo v enem letu uspešno izvedenih 95% priključitev, daljši od 7 koledarskih dni.
(2) Kadar je rok za izvedbo začetne priključitve vnaprej dogovorjen, mora biti v enem letu v dogovorjenem roku izvedenih vsej 97% začetnih priključitev.
13. člen
(pogostost okvar na dostopovni vod)
Pogostost okvar na dostopovni vod v enem letu ne sme preseči 15%.
14. člen
(zakasnitev znaka za izbiranje)
Zakasnitev znaka za izbiranje ne sme biti daljša od dveh sekund.
15. člen
(rok odprave okvar)
(1) Pri določanju roka odprave okvar se upošteva vse odpravljene okvare v obdobju enega leta v skladu z dokumentom ETSI EG 201 769-1.
(2) Do odprave 80% okvar na dostopovnih vodih, ne sme preteči več kot 24 ur.
(3) Okvare pri klicih na številke 112 in 113 morajo biti prednostno odpravljene štiriindvajset ur na dan in sedem dni v tednu.
16. člen
(delež neuspelih klicev)
(1) Delež neuspelih klicev se določi na osnovi realnih prometnih podatkov v skladu z dokumentom ETSI EG 201 769-1.
(2) Delež neuspelih klicev v Republiki Sloveniji v enem letu ne sme preseči 5%.
17. člen
(čas vzpostavljanja zveze)
(1) Čas vzpostavljanja zveze se določi na osnovi realnih prometnih podatkov v skladu z dokumentom ETSI EG 201 769-1.
(2) Povprečni čas vzpostavljanja zveze v Republiki Sloveniji v enem letu ne sme biti daljši od treh sekund.
(3) Čas vzpostavljanja zveze, v katerem je vzpostavljenih 80% zvez, v enem letu ne sme biti daljši od petih sekund.
18. člen
(reakcijski čas posredovalca za vzpostavljanje zvez)
(1) Povprečni reakcijski čas posredovalca za vzpostavljanje zvez v enem letu ne sme preseči petnajst sekund.
(2) Odstotek klicev, na katere odgovorijo posredovalci za vzpostavljanje zvez v dvajsetih sekundah, ne sme biti manjši od 80%.
19. člen
(reakcijski čas službe informacij o naročnikih)
(1) Povprečni reakcijski čas službe informacij o naročnikih v enem letu ne sme preseči petnajst sekund.
(2) Odstotek klicev, na katere odgovori služba informacij o naročnikih v dvajsetih sekundah, v enem letu ne sme biti manjši od 80%.
20. člen
(delež delujočih javnih govorilnic)
Delež delujočih javnih govorilnic v enem letu ne sme pasti pod 98% vseh javnih govorilnic.
21. člen
(delež ugovorov zaradi nepravilnosti v telefonskem računu)
Delež utemeljenih ugovorov zaradi nepravilnosti v telefonskem računu v enem letu ne sme biti večji od 0,5%.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
22. člen
(prehodna določba)
Tuji dokumenti, navedeni v tem pravilniku, se začnejo uporabljati z dnem uveljavitve v Republiki Sloveniji.
23. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2680-13/2001
Ljubljana, dne 15. oktobra 2001.
dr. Pavel Gantar l. r.
Minister
za informacijsko družbo

AAA Zlata odličnost