Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2001 z dne 5. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2001 z dne 5. 10. 2001

Kazalo

4096. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2001, stran 8038.

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in 45. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95 in 72/99) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 25. redni seji dne 24. 9. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2001
1. člen
V odloku o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2001 (Uradni list RS, št. 15/01) se spremeni 2. člen in glasi:
»Predvideni prihodki in odhodki proračuna, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja za leto 2001 znašajo:
-----------------------------------------------------------------------------------------
Post. Vrsta sredstev               Proračun       KS  Konsolidirano
-----------------------------------------------------------------------------------------
A)   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.   Skupaj prihodki            2.724,499.000  416,875.781  2.895,653.537
II.  Skupaj odhodki            2.969,216.000  454,795.262  3.178,290.018
III.  Proračunski presežek/primanjkljaj
    (I.–II.)                –244,717.000  –37,919.481  –282,636.481
B)   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.  Prejeta vračila danih posojil in
    prodaja kapitalskih deležev            0       0        0
V.   Dana posojila in povečanje
    kapitalskih deležev                0       0        0
VI.  Prejeta minus Dana posojila in
    spremembe kapitalskih deležev
    (IV.–V.)                     0       0        0
C)   RAČUN FINANCIRANJA
VII.  Zadolževanje              156,200.000       0   156,200.000
VIII. Odplačila dolga             37,000.000       0   37,000.000
IX.  Neto zadolževanje (VII.–VIII.)     119,200.000       0   119,200.000
X.   Povečanje(zmanjšanje) sredstev
    na računih (I. + V.+VII.)–
    (II.+VI.+VII.)             –125,517.000  –37,919.481  –163,436.481
XI.  Stanje sredstev na računih konec
    preteklega leta             130,559.000  140,560.770   271,119.770
XII.  Ostanek sredstev             5,042.000  102,641.289   107,683.289
-----------------------------------------------------------------------------------------
Podrobnejši pregled prihodkov proračuna in njihova razporeditev po ekonomskih odhodkih je izkazan v splošnem delu rebalansa proračuna za leto 2001, ki je sestavni del tega odloka.
Podrobnejša obrazložitev rebalansa proračuna po funkcionalnih namenih je podana v posebnem delu rebalansa proračuna, ki je prav tako sestavni del tega odloka«.
2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 10/032-01/25-6/2001
Slovenska Bistrica, dne 24. septembra 2001.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti