Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2001 z dne 5. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2001 z dne 5. 10. 2001

Kazalo

4095. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2000, stran 8037.

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in 45. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95 in 72/99) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 25. redni seji dne 24. 9. 2001 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2000
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2000, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja ter zaključnih sredstev stalne proračunske rezerve.
2. člen
Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki proračuna za leto 2000 so realizirani v naslednjih zneskih:
----------------------------------------------------------------------------------------
Post. Opis                    Proračun    Krajevne    Konsolid.
                                skupnosti     bilanca
----------------------------------------------------------------------------------------
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.  Prihodki               2.838,864.251  418,369.434  3.056,404.087
II.  Odhodki                2.690,001.775  390,510.906  2.879,683.084
III. Presežek/primanjkljaj (I.–II.)     +148,862.476  +27,858.528  +176,721.004
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.  Prejeta vračila danih posojil in
   prod. kap. deležev            8,680.000       0    8,680.000
V.  Dana posojila in povečanje
   kapitalskih deležev                0       0        0
VI.  Prejeta minus dana posojila in
   sprem. kap. deležev           +8,680.000       0   +8,680.000
C)  RAČUN FINANCIRANJA
VII. Zadolževanje                   0       0        0
VIII. Odplačilo dolga             37,000.000       0   37,000.000
IX.  Neto zadolžitev             –37,000.000       0   –37,000.000
X.  Zmanjšanje denarnih sredstev na
   računih                 120,542.476   27,858.528   148,401.004
XI.  Ostanek denarnih sredstev na računih
   iz leta 1999               10,016.962  122,928.172   132,945.134
XII. Ostanek denarnih sredstev na računih  130,559.438  150,786.700   281,346.138
----------------------------------------------------------------------------------------
Podrobnejši pregled prihodkov in njihova razporeditev po ekonomskih funkcionalnih namenih je izkazana v splošnem delu zaključnega računa proračuna za leto 2000, ki je sestavni del tega odloka.
Sestavni del je tudi splošni del zaključnega računa proračuna z obrazložitvami prihodkov in odhodkov po funkcionalnih namenih in zaključni računi poslovanja krajevnih skupnosti.
3. člen
Ostanek denarnih sredstev na računu proračuna občine v znesku 130,559.438 SIT se prenese na račun proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2001.
Ostanek denarnih sredstev na računih krajevnih skupnosti v znesku 150,786.700 SIT se prenese na račune krajevnih skupnosti v višini ostanka denarnih sredstev posamezne krajevne skupnosti.
4. člen
Sprejme se zaključni račun sredstev stalne proračunske rezerve, ki je dosežen v naslednjih zneskih:
1. Prihodki            18,061.155
2. Odhodki             11,460.000
3. Ostanek sredstev na računu    6,601.155
Ostanek denarnih sredstev po zaključnem računu sredstev stalne proračunske rezerve v znesku 6,601.155 SIT se prenese na račun sredstev stalne proračunske rezerve za leto 2001.
5. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 10/032-01/25-8/2001
Slovenska Bistrica, dne 24. septembra 2001.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti