Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2001 z dne 5. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2001 z dne 5. 10. 2001

Kazalo

4094. Program priprave za spremembo in dopolnitev ureditvenega načrta Šmarje ob Planinski cesti URN 34, stran 8036.

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/86 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95 in 44/97) in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 – odl. US RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 9/96, 39/96, 44/96) in zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 70/00) ter 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00, 102/00) je Občinski svet občine Sevnica na 26. redni seji dne, 26. 09. 2001, sprejel
P R O G R A M
priprave za spremembo in dopolnitev ureditvenega načrta Šmarje ob Planinski cesti URN 34
1. Predmet in cilj programa priprave
S tem programom priprave se podrobneje določi vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv ter postopkov, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Šmarje ob Planinski cesti URN 34 (v nadaljevanju: UN), za izvajanje katerega velja odlok o ureditvenem načrtu Šmarje ob Planinski cesti (URN) (Uradni list SRS, št. 48/87) ter subjekti, ki sodelujejo pri izdelavi, način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo opraviti ter določijo roki za posamezne faze izdelave.
1.1. Namen
Na območju gradbene parcele stanovanjskega bloka je bila skladno z veljavnim UN ob Planinski cesti predvidena izgradnja parkirišča in, severovzhodno od bloka, igrišče.
Zemljišče se nahaja ob pomembni regionalni cesti in na lokaciji, ki z veljavnim dokumentom ni racionalno izkoriščeno. Po drugi strani pa se v tem delu pojavljajo interesi izgradnje poslovno-stanovanjskih objektov.
Investitor želi na obravnavanem območju zgraditi štiri manjše poslovno-stanovanjske objekte, urediti dovozno cesto do njih in urediti parkirišče za potrebe novih objektov in obstoječega stanovanjskega bloka.
Predmet spremembe in dopolnitve UN je zemljišče s parcelno številko 72/1, k.o. Šmarje, ki je velikosti 2164 m2 in se nahaja v sklopu gradbene parcele obstoječega stanovanjskega bloka.
2. Podatki o naročniku in izdelovalcu
Naročnik sprememb in dopolnitev UN Šmarje ob Planinski cesti je SGP Posavje Sevnica, Sevnica, Trg svobode 9, 8290 Sevnica.
Izdelovalec je SAVAPROJEKT družba za razvoj, projektiranje, konzalting, inženiring d.d., CKŽ 59, 8270 Krško.
3. Priprava in sprejem sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta
Sprememba in dopolnitev UN se pripravi po vsebini, ki je predpisana z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/86 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95 in 44/97 – v nadaljevanju: ZUNDPP) in s podzakonskimi akti ter navodili o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) ter z zakonodajo s posameznih področij.
Priprava UN:
– izdelavo gradiva za pridobitev pogojev
– pridobivanje pogojev
– izdelavo osnutka UN
– javno razgrnitev osnutka UN ter javno obravnavo
– izdelavo dopolnjenega osnutka UN
– pridobivanje soglasij
– izdelavo predloga UN
– sprejem predloga spremembe in dopolnitve odloka o UN na občinskem svetu
– kompletiranje UN
Izdelava gradiva za pridobitev pogojev
Izdela se tekstualni in grafični del:
– obstoječe stanje (namenska raba in infrastruktura)
– predvidene rešitve
– motnje in omejitve
En izvod gradiva za pridobivanje pogojev izdelovalec dostavi na Občino Sevnica, Oddelek za okolje in prostor, ki vodi postopek sprejemanja UN.
Pridobivanje pogojev
Pogoje je potrebno pridobiti od vseh soglasodajalcev določenih v programu priprave.
Izdelava osnutka UN
Osnutek vsebuje:
– planska izhodišča
– ureditveno situacijo
– funkcionalne in oblikovalske rešitve prostora in objektov
– idejne rešitve infrastrukture
– ukrepe za obrambo in zaščito
– načrt gradbenih parcel
– etape izvajanja
– osnutek odloka.
Izdelovalec sprememb in dopolnitev UN tri izvode osnutka dokumenta dostavi na Občino Sevnica, Oddelek za urejanje prostora.
Javna razgrnitev osnutka UN ter javna obravnava
Odbor za urejanje in varstvo okolja Občine Sevnica obravnava osnutek UN, na podlagi sklepa župana se v Uradnem listu RS objavi javna razgrnitev, v času katere se izvede javna obravnava v Krajevni skupnosti Sevnica.
Na javni obravnavi sodeluje pripravljavec dokumenta, ki predstavi osnutek UN.
Izdelava dopolnjenega osnutka UN
Po opravljeni javni obravnavi in razgrnitvi ter zbranimi pripombami občinske strokovne službe skupaj z izdelovalcem dokumenta pripravijo stališča do zbranih pripomb iz javne obravnave.
Na podlagi stališč do pripomb se pripravi dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev UN.
Pridobivanje soglasij
Izdelovalec dopolnjen osnutek pošlje v soglasja soglasodajalcem, ki so definirani v tem programu priprave.
Izdelava predloga UN
Predlog UN poleg navedene vsebine v osnutku vsebuje še:
– tehnične elemente za zakoličenje objektov ter zakoličenje gradbenih parcel
– soglasja in pogoje soglasodajalcev
Izdelovalec kompletira predlog z vsemi pogoji in soglasji. En izvod predloga dostavi na Občino Sevnica, Oddelek za okolje in prostor.
Sprejem predloga spremembe in dopolnitve odloka o UN na občinskem svetu
Izdelovalec pripravi grafični del in predlog odloka za sprejem na občinskem svetu in Odboru za urejanje in varstvo okolja.
Izdelava predloga UN
Po objavi odloka o spremembah in dopolnitvah UN v Uradnem listu RS, izdelovalec kompletira in dostavi na občino 3 izvode dokumenta, ostale pa preda naročniku.
3.1. Soglasodajalci
Organi in organizacije, ki morajo podati pogoje in soglasja na spremembe in dopolnitve UN:
– RS, Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Novo mesto, izpostava Krško, CKŽ 15, Krško
– RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Krško, CKŽ 15, Krško
– Direkcija RS za ceste, Ljubljanska 47, Novo mesto
– Občina Sevnica (soglasje za ceste), Glavni trg 19a, Sevnica
– Elektro Celje, PE Krško, Cesta 4. julija 32, Krško
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 7a, Novo mesto
– Zavod CATV, Prvomajska 8, Sevnica
– Javno podjetje Plinovod, Trg svobode 9, Sevnica
– Komunala Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, Sevnica
– KS Sevnica, Naselje heroja Maroka 24, Sevnica.
Na izdelan dopolnjeni osnutek morajo soglasodajalci v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti soglasje, sicer se šteje, da je soglasje dano.
Pri izdaji soglasja soglasodajalec preverja, kako je izdelovalec upošteval predhodne pogoje.
Zaradi novih in drugačnih zahtev soglasodajalca ni možno zavrniti soglasja.
3.2 Rok priprave
Rok za izdelavo in sprejem sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta, je razviden v terminskem planu.
4. Sprejemanje sprememb in dopolnitev UN
4.1 Pridobitev pogojev od soglasodajalcev
4.2 Javna razgrnitev in obravnava osnutka UN
4.3 Opredelitev do pripomb in dopolnitev osnutka odloka s pripombami iz javne obravnave
4.4 Pridobivanje soglasij
4.5 Sprejem sprememb in dopolnitev odloka na ustreznih organih in občinskem svetu ter objava v Uradnem listu RS
4.6 Kompletiranje končnega izdelka po objavi v Uradnem listu RS
Trije izvodi končnega izdelka se predložijo Občini Sevnica.
5. Terminski plan
Terminski plan je podan v tabeli.
6. Objava
Program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine Sevnica.
Št. 35005–0002/01
Sevnica, dne 26. septembra 2001.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti