Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2001 z dne 5. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2001 z dne 5. 10. 2001

Kazalo

4090. Statut Zveze kulturnih društev občin Benedikt, Cerkvenjak, Lenart in Sv. Ana, stran 8032.

Na podlagi 9. in 33. člena zakona o društvih (Uradni list RS, št. 60/95) je skupščina Zveze kulturnih društev občin Benedikt, Cerkvenjak, Lenart in Sv. Ana na seji dne 5. 2. 2001 sprejela
S T A T U T
Zveze kulturnih društev občin Benedikt, Cerkvenjak, Lenart in Sv. Ana
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
Zveza kulturnih društev občin Benedikt, Cerkvenjak, Lenart in Sv. Ana (v nadaljnjem besedilu: zveza) je samostojno, prostovoljno in nepridobitno združenje društev, ki povezuje kulturna društva s področja prostočasnih dejavnosti.
2. člen
Ime zveze kulturnih društev je Zveza kulturnih društev občin Benedikt, Cerkvenjak, Lenart in Sv. Ana, skrajšano ime se glasi ZKD občin Benedikt, Cerkvenjak, Lenart in Sv. Ana (v nadaljnjem besedilu: zveza). Sedež ima na Nikovi ul. 9, 2230 Lenart.
3. člen
Zveza ima svoj pečat, ki ima obliko elipse. Širina elipse je 4 cm, višina pa 2 cm. Ob robu ima napis Zveza kulturnih društev občin Benedikt, Cerkvenjak, Lenart in Sv. Ana, Lenart.
4. člen
Zveza je pravna oseba zasebnega prava. Zastopa jo predsednik.
5. člen
Zveza usklajuje svoj program dela s cilji Zveze kulturnih društev Slovenije. Pri uresničevanju svojih nalog sodeluje tudi s sorodnimi organizacijami v zamejstvu in tujini.
6. člen
Zveza deluje javno, za kar je odgovoren predsednik zveze, ki je hkrati pooblaščen, da daje informacije v zvezi z delom zveze.
Javnost dela zveza zagotavlja:
– s pravico vpogleda članov v zapisnike organov zveze,
– preko glasila zveze,
– preko javnih medijev.
Širšo javnost zveza obvešča o svojem delu tako, da so seje organov zveze javne, da organizira okrogle mize, tiskovne konference ter da na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih ustanov, organizacij in predstavnike javnih medijev.
II. NAMEN IN NALOGE
7. člen
Osnovni namen zveze je bogatitev kulturnega življenja z spodbujanjem kulturne ustvarjalnosti in povezovanjem kulturnih društev, ki delujejo ljubiteljsko na področju prostočasnih kulturnih dejavnosti, s kulturno vzgojo in izobraževanjem ter posredovanjem in varovanjem kulturnih vrednot.
8. člen
Osnovni namen iz 7. člena zveza uresničuje z:
– s spodbujanjem združevanja društev po načelu svobodnega, prostovoljnega in enakopravnega združevanja,
– s spodbujanjem dogovarjanja o vseh, za kulturno dejavnost pomembnih vprašanjih med posameznimi članicami ter se zavzema za strokovno in enakopravno obravnavanje vseh članic zveze,
– strokovno usklajuje in usmerja delo članic ter opravlja neposredne strokovne naloge,
– pospešuje in razvija kulturno dejavnost na območju občin Benedikt, Cerkvenjak, Lenart in Sv. Ana,
– skrbi za množičnost in popularizacijo kulturne dejavnosti med občani, predvsem med mladino ter jih po njihovi prostovoljni odločitvi pritegne v članstvo,
– skrbi za kvaliteto kulturne dejavnosti ter si prizadeva za dvig kvalitet delovanja svojih članic,
– organizira kulturne prireditve,
– nudi strokovno pomoč svojim društvom, vsestransko informira društva in širšo javnost,
– izda brošure ob prireditvah, programske liste in preglede dela za potrebe društev,
– skrbi za strokovno usposabljanje lastnih amaterskih kadrov v društvih,
– spodbuja nove oblike in vsebine kulturnega sodelovanja,
– sodeluje s kulturnimi organizacijami in društvi Slovencev v zamejstvu in po svetu,
– sodeluje s sorodnimi organizacijami doma in v tujini,
– podeljuje priznanja za dosežke na področju kulture,
– obravnava vprašanja in naloge, ki so skupnega pomena za društva in v skladu s pooblastili samostojno sprejema odločitve skupnega pomena.
III. ČLANSTVO V ZVEZI
9. člen
Član zveze je kulturno društvo, katerega najvišji organ sprejme sklep o vključitvi v Zvezo KD, sprejme statut zveze in se zaveže, da se bo ravnalo po njem. Sklep o vključitvi društva zveze sprejme skupščina zveze na svoji prvi seji po prejemu pisne pristopne izjave o pristopu v zvezo društev.
Članstvo v zvezi je prostovoljno.
10. člen
Zveza ima častne člane.
Častni člani so posamezniki ali pravne osebe, ki imajo velike zasluge za razvoj in delovanje zveze. O tem odloči skupščina zveze.
11. člen
Članstvo v zvezi preneha:
– z izstopom,
– s črtanjem,
– z izključitvijo.
Član prostovoljno izstopi iz zveze, kadar poda izvršnemu odboru pismeno izjavo o odstopu.
Član se črta iz zveze, če kljub opominu ne plača članarine v tekočem letu. Član zveze se izključi, če škodi ugledu zveze, če zavrača, ne izpolnjuje ali deluje proti skupnim interesom in v nasprotju s temeljnimi določbami tega statuta oziroma pogodbo o ustanovitvi zveze.
12. člen
Pravice in dolžnosti članov zveze so, da:
– se zavzemajo za uresničevanje sprejetih sklepov organov zveze,
– poročajo o svojem delu v organih zveze,
– volijo svoje predstavnike v organe zveze,
– sooblikujejo in uresničujejo program zveze ter predlagajo v obravnavo posamezna stališča in vprašanja skupnega pomena,
– sodelujejo v organih zveze,
– seznanjajo se s programom in poslovanjem zveze ter njenim finančno materialnim poslovanjem.
Pravice in dolžnosti članov organov zveze so častne. Člani praviloma ne prejemajo plačila. Le za izredne dosežke in požrtvovalnost, ki jo član zveze pokaže pri svojem delu, lahko izvršni odbor takemu članu prizna ustrezno nagrado.
IV. ORGANIZIRANOST ZVEZE
13. člen
Temeljna oblika organiziranosti v zvezi je kulturno društvo.
V. ORGANI ZVEZE
14. člen
Organi zveze so:
– skupščina,
– izvršni odbor,
– nadzorni odbor,
– častno razsodišče.
Skupščina zveze
15. člen
Skupščina je najvišji organ zveze.
Skupščino sestavljajo:
– po en predstavnik kulturnega društva, ki so včlanjena v zvezo,
– predsednik zveze in
– tajnik zveze.
16. člen
Pristojnosti skupščine zveze:
– sprejema poslovnik o delu skupščine,
– odloča o dnevnem redu zasedanja skupščine,
– sprejema statut in druge splošne akte,
– sprejema programske usmeritve in poročila organov skupščine,
– imenuje in razrešuje člane organov zveze,
– imenuje in razrešuje predsednika zveze,
– imenuje in razrešuje tajnika zveze,
– imenuje blagajnika zveze,
– odloča o prodaji in nakupu nepremičnin, ki so v lasti zveze,
– odloča o prenehanju delovanja zveze, sodelovanju in združevanju,
– odloča o pritožbah zoper sklepe izvršnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča,
– sprejema finančni načrt in potrjuje zaključni račun,
– dokončno odloča o izključitvi posameznih članov,
– določa višino članarine.
17. člen
Redna seja skupščine zveze se skliče enkrat letno, pripravi in skliče jo izvršni odbor. Mandat skupščine traja pet let.
Vabilo in gradivo morajo člani skupščine zveze prejeti 8 dni pred sejo skupščine v pisni obliki.
Izredna seja skupščine. Izvršni odbor skupščine zveze lahko skliče izredno sejo skupščine na lastno pobudo, na pobudo organov skupščine 1/3 članic skupščine zveze. Obravnava le problematiko, zaradi katere je seja bila sklicana. Za sklepčnost in veljavnost sklepov veljajo pravila rednega sklica.
18. člen
Sejo skupščine vodi delovno predsedstvo, ki ga na predlog predsednika zveze izvolijo prisotni člani skupščine. Skupščina zveze je sklepčna, če je prisotnih več kot polovica predstavnikov članov skupščine.
Kadar skupščina sklepa o sprejemu, spremembah ali dopolnitvah statuta zveze, morata sodelovati in za sklep glasovati dve tretjini prisotnih predstavnikov članov skupščine, da sklep velja.
Glasovanje na seji je javno, če ta ne odloči drugače. O načinu glasovanja ob volitvah skupščina odloča posebej.
Kadar skupščina ni sklepčna, se pričetek odloži za 30 minut, nakar skupščina veljavno sklepa, če je prisotnih najmanj deset predstavnikov članov zveze.
O seji skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar in dva overovatelja zapisnika.
Izvršni odbor zveze
19. člen
Izvršni odbor je izvršilni organ zveze, ki med sejama skupščine opravlja naloge za uresničitev programa zveze.
Za svoje delo je odgovoren skupščini zveze. Sklicuje in vodi ga predsednik zveze.
Izvršni odbor sestavlja sedem članov:
– pet predstavnikov kulturnih društev in stalnih oblik delovanja zveze,
– predsednik in tajnik.
Mandat članov izvršnega odbora traja pet let z možnostjo ponovitve.
20. člen
Naloge izvršnega odbora:
– izvršuje naloge skupnega pomena za delovanje zveze po sklepih skupščine,
– pripravlja letni program dela in poročilo o delu zveze,
– pripravlja in sestavlja predlog za finančni načrt in zaključni račun zveze,
– pripravlja sklepe skupščine zveze in realizira pogodbe po finančnem načrtu,
– pripravlja potrebna gradiva za skupščino,
– oblikuje predloge za priznanja in nagrade,
– vodi evidenco članov zveze.
21. člen
Izvršni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje komisije. Naloge, število članov in predsednika komisij določi izvršni odbor, člani komisij so lahko le člani zveze oziroma njihovih posameznih članov. Za svoje delo so komisije odgovorne izvršnemu odboru. Izjemoma lahko izvršni odbor povabi k sodelovanju tudi zunanje sodelavce.
22. člen
Izvršni odbor zaseda po potrebi, najmanj dvakrat letno. Sejo skliče predsednik izvršnega odbora. Izvršni odbor je sklepčen, če je navzočih več kot polovica njegovih članov.
23. člen
Izvršni odbor razpiše za vse organe zveze evidentiranje kandidatov 60 dni pred iztekom svojega mandata. Izvršni odbor vodi postopek evidentiranja, kandidiranja in opravlja strokovno delo v zvezi s pripravo kandidatnih list, lahko pa imenuje kandidacijsko komisijo, ki opravi naštete naloge. Izvršni odbor oblikuje kandidatne liste in jih posreduje v sprejem skupščini zveze.
24. člen
Predsednik zveze je zakonit zastopnik zveze in opravlja naslednje naloge:
– predseduje skupščini in izvršnemu odboru zveze,
– predstavlja zvezo v javnosti,
– sklicuje skupščino zveze,
– sklicuje in vodi izvršni odbor zveze,
– je odgovoren za uresničevanje sprejetega programa zveze,
– opravlja druge naloge na osnovi pooblastil skupščine in organov ter statuta zveze,
– za svoje delo je odgovoren skupščini, ki ga voli in razrešuje vsakih pet let, ko je lahko ponovno imenovan,
– v njegovi odsotnosti zvezo zastopa tajnik.
25. člen
Tajnik zveze opravlja vse organizacijske posle in administrativne naloge ter neposredno skrbi za uresničevanje sklepov zveze, zlasti pa:
– koordinira program dela, pripravlja gradivo za sejo skupščine in izvršnega odbora,
– v skladu s svojimi pristojnostmi neposredno izvaja sklepe skupščine in izvršnega odbora,
– opravlja druge naloge, ki mu jih določita izvršni odbor in skupščina.
Delovno mesto tajnika se določi v aktu o sistemizaciji del in nalog ali pa se za opravljanje navedenih nalog sklene ustrezna pogodba v skladu z veljavno zakonodajo.
Nadzorni odbor zveze
26. člen
Nadzorni odbor zveze je njen kontrolni organ. Nadzorni odbor spremlja izvajanje programa skupščine in delo organov zveze ter zakonitost finančnega in materialnega poslovanja. O svojem delu poroča skupščini vsaj enkrat letno. Izvoli ga skupščina zveze za dobo pet let, predsednika izvoli odbor izmed svojih članov. Nadzorni odbor šteje tri člane. Seje so sklepčne, če so prisotni vsi trije člani in sklepi veljavni, če za sklep glasujeta dva člana.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati tudi člani drugih organov zveze.
Častno razsodišče
27. člen
Člane častnega razsodišča voli skupščina zveze za dobo pet let. Sestavlja ga pet članov. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Sestaja se po potrebi in na podlagi pisnih zahtev članov ali organov zveze.
Častno razsodišče vodi disciplinski postopek in izreka kazni po disciplinskem pravilniku.
28. člen
Kršitve, ki jih obravnava častno razsodišče so naslednje:
– kršitve določb statuta,
– nevestno in lahkomisleno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v zvezi,
– neizvrševanje sklepov zveze,
– dejanja, ki kakorkoli škodijo ugledu zveze.
29. člen
Ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu s pravilnikom izreče častno razsodišče so:
– opomin,
– javni opomin,
– izključitev.
Kolikor se član ne strinja s sklepom častnega razsodišča, se lahko pritoži na skupščino zveze kot drugostopenjski organ.
VI. FINANČNA IN MATERIALNA SREDSTVA ZVEZE
30. člen
Dohodki zveze so:
– članarina,
– prispevki sponzorjev,
– javna sredstva,
– darila, volila in prispevki posameznikov, organizacij in donatorjev,
– dohodki iz dejavnosti zveze in materialnih pravic,
– drugi viri.
31. člen
Zveza razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in finančnim načrtom, ki ga sprejema skupščina, vodi in izvaja pa izvršni odbor. Skupščina vsako leto obravnava in sprejeme zaključni račun. Predsednik in tajnik sta odgovorna za finančno poslovanje zveze.
32. člen
Če zveza pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bila ustanovljena.
33. člen
Finančno in materialno poslovanje zveze vodi blagajnik in mora biti v skladu z veljavnimi predpisi, ki veljajo za društva. Poslovanje zveze je javno. Finančno poslovanje mora biti vodeno v skladu s pravilnikom, v katerem zveza določi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančno materialnem poslovanju, ki mora biti vodeno v skladu z računovodskimi standardi za društva.
34. člen
Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in tajnik zveze. Zveza ima svoj žiro račun pri poslovni banki.
35. člen
Premoženje zveze sestavlja vse premično in nepremično premoženje, ki je kot last zveze vpisano v inventarno knjigo. Premičnine se lahko kupijo ali odtujijo tretjim osebam le na podlagi sklepa izvršnega odbora. O nakupu in odtujitvi nepremičnin zveze odloča skupščina.
VII. PRIZNANJA IN NAGRADE ZVEZE
36. člen
Zveza podeljuje priznanja, vrsto priznanj in način podeljevanja določa poseben pravilnik zveze.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
37. člen
Zveza preneha obstajati:
– po sklepu skupščine zveze o prenehanju dela zveza,
– po samem zakonu.
V primeru prenehanja zveze mora skupščina sprejeti sklep, s katerim določi društva, na katera se prenese premoženje zveze. Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.
38. člen
Vsi akti zveze morajo biti usklajeni s spremembami statuta zveze ali sprejeti v roku šestih mesecev od sprejema statuta zveze.
39. člen
Statut zveze je sprejela skupščina na svoji seji dne 5. 2. 2001 in začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Lenart, dne 5. februarja 2001.
Predsednica
Zveze kulturnih društev
Marija Šauperl l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti