Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2001 z dne 5. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2001 z dne 5. 10. 2001

Kazalo

4089. Odlok o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Krško, stran 8031.

Na podlagi 56. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS in 70/00) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Krško na 26. seji dne 27. 9. 2001 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Krško
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanovi proračunski stanovanjski sklad Občine Krško ter določa njegov namen, čas za katerega je ustanovljen, upravljanje proračunskega sklada in vire financiranja.
2. člen
Proračunski stanovanjski sklad je evidenčni račun v okviru računa proračuna Občine Krško in se vzpostavlja zaradi ločenega vodenja prejemkov in izdatkov na stanovanjskem področju in zaradi uresničevanja namena, za katerega je proračunski sklad ustanovljen.
3. člen
Namen proračunskega stanovanjskega sklada je financiranje občinskega stanovanjskega programa in v okviru programa zlasti zagotavljanje materialne podlage za:
– gospodarjenje in upravljanje s stanovanji v lasti občine,
– pridobivanje, prenovo, graditev in vzdrževanje stanovanj,
– ukrepe občine, ki spodbujajo ostalo graditev in prenovo stanovanj v občini,
– specifične stanovanjske programe v občini,
– opravljanje drugih nalog v skladu s stanovanjskim zakonom, statutom občine in drugimi predpisi.
4. člen
Proračunski stanovanjski sklad se ustanovi za nedoločen čas z namenom izvajanja nalog na področju stanovanjskega gospodarstva.
II. VIRI FINANCIRANJA SKLADA
5. člen
Proračunski stanovanjski sklad se financira iz:
– sredstev občinskega proračuna, zagotovljenih v proračunu za tekoče leto,
– namenskih prejemkov proračuna, ki so določeni kot namenski prejemki proračuna stanovanjskega sklada (najemnine in kupnine za stanovanja, namenske dotacije pravnih in fizičnih oseb, vračila stanovanjskih kreditov,…),
– sredstev kreditov Stanovanjskega sklada Republike Slovenije,
– iz prejemkov od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi proračunskega stanovanjskega sklada.
Obveznosti proračunskega stanovanjskega sklada se pokrivajo iz sredstev sklada.
III. UPRAVITELJ SKLADA IN RAZPOLAGANJE S SREDSTVI
6. člen
Upravitelj proračunskega stanovanjskega sklada je župan.
Župan je odredbodajalec za sredstva sklada, lahko pa izvrševanje s pooblastilom prenese na drugo osebo.
Administrativna in druga opravila za sklad opravlja občinska uprava.
V primerih porabe sredstev, ki presegajo višino določeno z odlokom o proračunu, odloča občinski svet.
7. člen
Izplačila v breme proračunskega sklada se lahko izvajajo do višine razpoložljivih sredstev proračunskega sklada, obveznosti pa se lahko prevzemajo v okviru utemeljeno pričakovanih prejemkov proračunskega sklada.
8. člen
Sredstva proračunskega sklada so namenska in se smejo uporabljati le za namene, dogovorjene s tem odlokom.
9. člen
Neporabljena sredstva na računu proračunskega sklada na koncu leta se prenesejo v naslednje leto.
10. člen
V okvir stanovanjskega sklada lahko občina dodeli tudi program gospodarjenja s poslovnimi stavbami in prostori, ki obsega:
– gospodarjenje in upravljanje s poslovnimi prostori v lasti občine,
– pridobivanje, prenovo in vzdrževanje poslovnih prostorov,
– izgradnjo kombiniranih objektov s stanovanjskimi in poslovnimi enotami.
11. člen
Za dodeljeno gospodarjenje s poslovnimi prostori zagotovi občina skladu tudi ustrezna namenska sredstva.
IV. PRENEHANJE SKLADA
12. člen
Proračunski stanovanjski sklad preneha:
– če proračunski stanovanjski sklad ne izpolnjuje namena, za katerega je ustanovljen,
– če sredstva proračunskega stanovanjskega sklada ne zadostujejo več za izpolnjevanje njegovega namena.
Župan občine v 30 dneh po nastopu pogojev za prenehanje proračunskega stanovanjskega sklada predlaga občinskemu svetu spremembo tega odloka o ustanovitvi sklada.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
13. člen
Občina odpre evidenčni račun v okviru računa proračuna v roku 15 dni po veljavnosti odloka.
Z dnem odprtja evidenčnega računa se zapre račun št. 51600-630-8013042, sredstva pa se prenesejo iz računa št. 51600-630-8013042 na evidenčni račun po tem odloku.
14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 360-01-7/01-O404
Krško, dne 27. septembra 2001.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti