Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2001 z dne 5. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2001 z dne 5. 10. 2001

Kazalo

4087. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2001, stran 8029.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 12/99, 59/99, 70/00 in 100/00 – odl. US), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00) in 16. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99 in št. 40/01) je Občinski svet občine Kamnik na 22. seji dne 26. 9. 2001 na predlog župana sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2001
1. člen
V odloku o proračunu Občine Kamnik za leto 2001 (Uradni list RS, št. 15/01) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
Proračun Občine Kamnik za leto 2001 se določa v naslednjih zneskih (v SIT):
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov
I.   skupaj prihodki             2.734,994.241
II.  skupaj odhodki              3.045,717.526
III.  proračunski primanjkljaj (I.-II.)     -310,723.285
B)   Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  prejeta vračila danih posojil in
    prodaja kapitalskih deležev         60,782.721
V.   dana posojila in povečanje
    kapitalskih deležev                 0
VI.  prejeta minus dana posojila in
    spremembe kap. deležev (IV.-V.)       60,782.721
C)   Račun financiranja
VII.  zadolževanje proračuna                0
VIII. odplačilo dolga               31,062.503
IX.  neto zadolževanje (VII.-VIII.)      – 31,062.503
X.   zmanjšanje sredstev na računih
    (III.+VI.+IX.)              -281,003.067
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov splošnega in posebnega dela proračuna, ki sta sestavni del proračuna Občine Kamnik za leto 2001. Sestavni del proračuna Občine Kamnik za leto 2001 so tudi: račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja in finančni načrt krajevnih skupnosti.
2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2001 dalje.
Št. 40201-2/00
Kamnik, dne 26. septembra 2001.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti