Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2001 z dne 5. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2001 z dne 5. 10. 2001

Kazalo

4085. Program priprave izdelave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 - dopolnjen 2001 - Krajinska zasnova Snežnik, stran 8027.

Na podlagi zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/85), 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90 in 85/00), 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 16. člena statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorske novice št. 18/95, 18/97 in 30/98 ter Uradni list RS, št. 31/99) je Občinski svet občine Ilirska Bistrica na 1. nadaljevanju 24. seje dne 25. 9. 2001 sprejel
P R O G R A M
priprave izdelave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 – dopolnjen 2001 – Krajinska zasnova Snežnik
1. Predmet in cilj sprememb in dopolnitev
1. člen
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in obseg strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je potrebno pripraviti v postopku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradne objave PN, št. 30/87 in 36/90) in družbenega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradne objave PN, št. 30/87) (Uradni list RS, št. 7/99) – Krajinska zasnova Snežnik, (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve planskega akta), subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev planskega akta, način njihovega sodelovanja, oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti, določijo roki za posamezne faze priprave ter finančna sredstva, potrebna za njegovo izvedbo.
Ta program določa nosilca strokovnih aktivnosti priprave sprememb in dopolnitev planskega akta ter prostorske sestavine, ki se spreminjajo oziroma dopolnjujejo.
2. Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev
2. člen
Spremembe in dopolnitve planskega akta se nanašajo na izdelavo sprememb in dopolnitev Krajinske zasnove Snežnik. Te so bile izdelane 1990 leta za manjše območje, ki sega od Snežnika do Sviščakov in zajema bližnjo okolico. Zaradi ustanavljanja regijskega parka se območje, ki se ureja s krajinsko zasnovo razširi na celotno področje, katero bo vključeno v regijski park. Območje zajema severovzhodni del Občine Ilirska Bistrica.
V spremembah in dopolnitvah planskega akta je potrebno rešiti oziroma uskladiti rabo prostora pri vseh njegovih sestavinah na celotnem obravnavanem območju. To pomeni uskladitev kmetijskih zemljišč, gozdnih zemljišč, določitev ureditvenih območij turističnih naselij Gomanci, Mašun in Sviščaki ter naselij Bač, Knežak, Koritnice in Šembije, uskladitev infrastrukturnih omrežij itd.
3. Strokovne podlage
3. člen
Pri pripravi osnutka sprememb in dopolnitev planskega akta se morajo upoštevati že izdelane strokovne podlage in pridobljeni podatki, podatki o naravnih lastnostih prostora, strokovne podlage za varstvo naravne in kulturne dediščine, navodilo o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85), strokovno priporočilo o izvrševanju odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana RS (Uradni list RS, št. 11/99).
Poleg strokovnih podlag, ki jih je izdelal PROJEKT d.d., Nova Gorica bo potrebno izdelati še druge potrebne strokovne podlage, katere se določijo v sodelovanju z izbranim izdelovalcem sprememb in dopolnitev planskega akta in morebitnih zahtev soglasodajalcev ali sodelujočih organov in organizacij.
4. Organizacija priprave sprememb in dopolnitev planskih aktov
4. člen
Koordinator postopka sprememb in dopolnitev planskega akta bo župan Občine Ilirska Bistrica ter strokovna služba občine in odbor za okolje in prostor.
Izdelovalca sprememb in dopolnitev planskega akta se izbere na podlagi zakona o javnih naročilih.
5. Sodelujoči pri pripravi sprememb in dopolnitev planskega akta
5. člen
Subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev planskega akta ter dajejo pogoje in soglasja so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje – za področje poselitve,
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – za področje varovanja okolja,
3. Ministrstvo za kulturo, Uprava za kulturno dediščino – za področje kulturne dediščine,
4. Ministrstvo za okolje in prostor – za področje rudarstva in energetike,
5. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – za področje kmetijstva,
6. Ministrstvo za obrambo, Sektor za civilno obrambo – za področje obrambe, zaščite in reševanja,
7. Ministrstvo za promet – za področje prometa,
8. Zavod za gozdove RS, Območna enota Sežana,
9. Zavod za gozdove RS, Območna enota Postojna,
10. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, OE Koper, izpostava Postojna,
11. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Postojna,
12. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, izpostava Koper,
13. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine – Gorica,
14. Komunalno stanovanjsko podjetje Ilirska Bistrica,
15. Elektro Primorske, PE Sežana,
16. Telekom Slovenije d.d., PE Koper.
Po načelu sodelovanja javnosti sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev planskega akta tudi krajevne skupnosti: KS Ilirska Bistrica, KS Jasen, KS Knežak, KS Kuteževo, KS Šembije, KS Vrbovo in KS Zabiče. K sodelovanju so vabljeni tudi Planinsko društvo Snežnik, Smučarski klub Snežnik, Lovska družina Trnovo in Lovska družina Bistrica.
V primeru, da se v postopku izdelave sprememb in dopolnitev planskega akta ugotovi, da morajo sodelovati tudi drugi subjekti, ki niso navedeni v prvem in drugem odstavku tega člena, se jih naknadno vključi v postopek.
Prej navedeni subjekti sodelujejo pri pripravi in sprejemanju planskega akta s svojimi strokovnimi podlagami, ki jih posredujejo najkasneje hkrati s predhodnimi pogoji in usmeritvami, ki jih morajo v skladu s 35. členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor podati v fazi izdelave strokovnih podlag. Kolikor pogojev subjektov ni mogoče izpolniti, so se le-ti dolžni uskladiti še v fazi priprave osnutka. Upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev morajo subjekti potrditi s soglasjem, ki ga izdajo na dopolnjen osnutek planskega akta.
Pogoje, usmeritve in zaprošena soglasja morajo subjekti podati v 30 dneh od prejema zahteve, sicer se smatra, da pogojev nimajo oziroma, da soglašajo s spremembami in dopolnitvami planskega akta.
6. Terminski plan priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev planskega akta
6. člen
1. sprejem programa priprave in objava v Uradnem listu RS – september 2001;
2. razpis za izbor izdelovalca sprememb in dopolnitev planskega akta – september, oktober, november 2001;
3. pridobivanje predhodnih mnenj, pogojev in usmeritev – oktober, november 2001;
4. izdelava morebitnih dodatnih strokovnih podlag – december 2001, januar 2002;
5. izdelava osnutka sprememb in dopolnitev planskega akta – januar, februar, marec 2002;
6. sprejem osnutka sprememb in dopolnitev planskega akta ter sklepa o javni razgrnitvi na občinskem svetu – april 2002;
7. javna razgrnitev osnutka na sedežu občine in v krajevnih skupnostih Knežak in Šembije – maj, junij 2002;
8. Javna obravnava osnutka se izvede na sedežih krajevnih skupnosti v času razgrnitve;
9. občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani lahko podajo svoje pripombe v času trajanja javne razgrnitve pisno v knjigo pripomb ali po pošti na Občino Ilirska Bistrica;
10. obravnava pripomb ter priprava stališča – julij 2002;
11. občinski svet zavzame na podlagi predloga župana stališča do pripomb in predlogov podanih v času trajanja javne razgrnitve – julij 2002;
12. po sprejemu stališč do pripomb in predlogov se izdela dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev planskega akta ter se ga posreduje v soglasje subjektom iz 5. člena tega programa priprave – avgust, september 2002;
13. pridobivanje soglasij subjektov iz 5. člena tega programa priprave – 30 dni, oktober, november 2002;
14. po prejetju soglasij župan dopolnjen osnutek pošlje na Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje s predlogom ugotovitve njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana – december 2002;
15. Vlada RS sprejme sklep o usklajenosti sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plankega akta z obveznimi izhodišči republiškega plana – januar 2003;
16. župan posreduje usklajeni predlog sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskega akta s sklepom Vlade RS v sprejem na občinski svet – februar 2003;
17. objava odloka v Uradnem listu RS – februar 2003.
7. Sredstva
7. člen
Sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev planskega akta, pripravo strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv, za organizacijo in druga potrebna sredstva zagotovi Občina Ilirska Bistrica.
8. Končna določba
8. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine Ilirska Bistrica.
Št. 35003-4/01-231
Ilirska Bistrica, dne 26. septembra 2001.
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Franc Lipolt, univ. dipl. inž. kem. tehnol. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti