Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2001 z dne 5. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2001 z dne 5. 10. 2001

Kazalo

4081. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ravne na Koroškem za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega leta 1990 in srednjeročnega družbenega plana Občine Ravne na Koroškem za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Črna na Koroškem za posamezna poselitvena območja (razširitve ureditvenih območij in nova ureditvena območja), stran 8025.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), je Občinski svet občine Črna na Koroškem na podlagi 16. člena statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 62/99, 40/01) je na 24. redni seji dne 25. 9. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ravne na Koroškem za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega leta 1990 in srednjeročnega družbenega plana Občine Ravne na Koroškem za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Črna na Koroškem za posamezna poselitvena območja (razširitve ureditvenih območij in nova ureditvena območja)
1. člen
(uvodne določbe)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega razvojnega načrta Občine Ravne na Koroškem za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjen 1989 (objavljen v Medobčinskem uradnem vestniku št. 18/1990, na straneh od 325 do 331) – v nadaljnjem besedilu dolgoročni plan – in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Ravne na Koroškem za obdobje od leta 1986 do leta 1990, usklajen 1989 (objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 51/1992, na straneh od 2959 do 2966) – v nadaljnjem besedilu srednjeročni plan, ki se nanašajo na
a) razširitev nekaterih obstoječih in oblikovanje novih ureditvenih območij naselij
(glej kartografsko dokumentacijo)
b) sprememba načinov urejanja za obravnavana območja (glej kartografski del)
c) dopolnitev tematike rekreacija v naravnem okolju (glej kartografski del).
2. člen
(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)
Besedilo poglavja 4., Način uresničevanja plana se spremeni in dopolni tako, da se v poglavju 4.2., Uresničevanje s planskimi akti v petem odstavku spremeni in dopolni zadnja alinea tako, da se glasi:
“ – Črna (naselje in industrijska cona), Mušenik, Pristava, Črna-gozdna uprava, Žerjav, Jazbina, Podpeca–Šmelc.
Besedilo poglavja 4., Način uresničevanja plana se spremeni in dopolni tako, da se v poglavju 4.2., Uresničevanje s planskimi akti v šestem odstavku na koncu dodata dve alinei, ki se glasita:
– rudnik Žerjav / industrijska cona – odlagališče metalurških odpadkov,
– območje individualne in blokovne poselitve ter manjša industrija
Poglavju v točki 4.2., Zasnova kakovosti voda in regulacij, sanacije onesnaženega zraka in odlagališča odpadkov se doda odstavek:
“Preverijo se možnosti gospodarskih dejavnosti (polnilnica vode) na lokaciji Podpeca-Šmelc, ob hkratni ureditvi vodnega režima reke Meže“
Besedilo poglavja 4., Način uresničevanja plana se spremeni in dopolni tako, da se v poglavju 4.3., Prostorske sestavine dolgoročnega razvojnega načrta Občine Ravne na Koroškem od leta 1986 do leta 2000, pod naslovom zasnova rekreacije v naravnem okolju na koncu doda alinea, ki se glasi:
“- ureditev gorskih kolesarskih poti (Gamsov, Jelenov, Risov, Jazbecov, Petelinov in Ježev krog ter Javorje) in kolesarskega poligona.”
Kartografski del in kartografska dokumentacija dolgoročnega plana se dopolnita. Dopolnjena vsebina je naslednja:
Kartografska dokumentacija
– preglednica obravnavanih območij sprememb, M 1: 50000, list 1
– legenda, list 2
– PKN Ravne na Koroškem, M 1:5000, list 3
Kartografski del
– načini urejanja, M 1: 50000, list 4
– načini urejanja stara in nova zasnova, M 1: 25000, list 5
– rekreacija v naravnem okolju, M 1: 50000, list 6
– namenska raba območja predvidenega UN Šmelc, M 1: 5000, list 7.
3. člen
(spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana)
Vsebine srednjeročnega plana se spremenijo skladno s spremembami dolgoročnega plana.
4. člen
(pričetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-03-01/01
Črna na Koroškem, dne 25. septembra 2001.
Župan
Občine Črna na Koroškem
Franc Stakne l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti