Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2001 z dne 5. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2001 z dne 5. 10. 2001

Kazalo

4077. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Zgornja Hudinja, stran 8023.

Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93 in 44/97) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99 in 117/00) na seji dne 25. 9. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Zgornja Hudinja
1. člen
V skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88 in Uradni list RS, št. 18/91 ter 54/94) in s srednjeročnim družbenim planom Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 40/86 in Uradni list RS, št. 48/90, 14/98) se odlok o zazidalnem načrtu Zgornja Hudinja (Uradni list SRS, št. 21/75, 22/79, 10/78, 19/85, 23/86, 34/89 in Uradni list RS, št. 39/94, 65/94, 24/96, 20/96 in 75/98) spremeni in dopolni po projektu št. 50/01, ki ga je izdelal Razvojni center-IUP d.o.o. Celje.
2. člen
1. člen odloka se dopolni tako, da se na koncu doda nov odstavek, ki glasi:
“Zazidalni načrt Zgornja Hudinja (projekt št. 149/74 ZNG Celje) s spremembami in dopolnitvami (proj. št. 3/84 RC – TOZD Planiranje) se spremeni in dopolni po projektu, ki ga je pod št. 50/01 izdelal RC – Inštitut za urejanje prostora d.o.o. Celje. Meja ureditvenega območja poteka na jugu in zahodu po severnem robu severne vezne ceste, na vzhodu po zahodnem robu Dobojske ceste in na severu po južnem robu povezovalne ceste IX in vključuje zemljišča s parc. št. 459/1, 459/2, 459/3, 459/4, 459/5 ter del parc. 465/2 in 463/1 vse k.o. Sp. Hudinja ter dovozni priključek z Dobojske ceste v približni velikosti 0,54 ha.“
3. člen
Za 1.a členom se dodajo novi členi, ki glasijo:
“1.b člen
V ureditvenem območju med severno vezno cesto, Dobojsko cesto in povezovalno cesto Dobojska – Nova vas je predvidena gradnja poslovnih objektov, zaradi lokacije ob prometnici izjemoma poslovno-stanovanjskih objektov.
1.c člen
· Urbanistični in arhitekturni pogoji oblikovanja:
Okvirne velikosti objektov so:
– objekt 1: 20 x 10 – 12 m, višine K+P+1
– objekt 2: 20 x 15 m, višine K+P+1
– objekt 3: 24,30 x 12,30 m, višine K+P+2
– objekt 4: 25 x 10 + 17 x 20 m, etažnost delno K+P+2, delno K+P.
Namembnost objektov je poslovna: proizvodna, skladiščna, servisna, veljavna s pogojem, da dejavnost ne bo prekomerno obremenjevala bivalnega okolja s hrupom ali kako drugače povzročila negativne vplive na okolje.
Za določitev pogojev temeljenja vseh predvidenih objektov je obvezna predhodna izdelava geotehničnega poročila. Glede na pogoje temeljenja se lahko spremeni tudi etažnost objektov, gradnja kleti ni obvezna. Dostopi in dovozi do objektov so s severne strani s povezovalne ceste IX. Na severno vezno cesto ni dovoljeno izvesti cestnega priključka za dovoz do objektov. Višinske kote pritličja objektov so podane v grafičnem delu.
Zaradi atraktivne lokacije ob severni vezni cesti in neposredne bližine rekreacijskega centra “Na Golovcu“ morajo biti objekti zasnovani sodobno s poudarkom na oblikovanju južnih fasad. Oblikovanje strehe je odvisno od arhitekture objekta, mora pa se pri oblikovanju uskladiti s sosednjimi že zgrajenimi objekti.
· Funkcionalna zemljišča in zunanja ureditev:
Funkcionalna zemljišča so opredeljena s parcelnimi mejami. Na funkcionalnih zemljiščih je urediti ob objektih dovozne in manipulacijske površine ter zadostno število parkirnih mest za zaposlene in obiskovalce. Okolico objektov je primerno hortikulturno urediti. V sklopu funkcionalnih zemljišč ni dovoljena gradnja samostojnih pomožnih objektov. Možne so postavitve primerno oblikovanih ograj okoli zemljišč, zaželeno v kombinaciji z živico. Zahteva se transparentnost ograj.
· Komunalna ureditev:
Vodovodno omrežje: oskrba predvidenih objektov s pitno in sanitarno vodo bo iz obstoječega vodovoda. Vodovodno omrežje je treba zasnovati krožno. Predvidena je izgradnja hidrantnega omrežja z nadzemnimi hidranti.
Kanalizacija: ločena sta sistema odvoda meteornih in fekalnih vod. Meteorna kanalizacija bo priključena na obstoječ revizijski jašek v križišču severne vezne ceste.
Predvidena fekalna kanalizacija se bo preko črpališča priključila na obstoječ kanal št. 207190.
Plinovodno omrežje: predvideni objekti se bodo oskrbovali z zemeljskim plinom iz obstoječega plinovoda iz PEHD cevi Fi 63 mm, ki poteka na severni strani predvidene zazidave v trasi obstoječe ceste.
Elektro omrežje: predvideni objekti se bodo napajali iz predvidene TP 10/0.4 kV, ki je locirana ob garažah.
TK omrežje: predvideni objekti bodo priključeni na obstoječe TK omrežje v skladu s soglasjem upravljavca.
1.č člen
Tolerance:
Dovoljeno je povečanje višinskih gabaritov do +1 m in tlorisnih gabaritov objektov za 10% ob obveznem upoštevanju z zazidalnim načrtom določenih odmikov od prometnic in parcelnih mej, 5 m od parcelne meje in 10 m od severne vezne ceste ter Dobojske ceste. Zmanjšanje tlorisnih in višinskih gabaritov je mogoč ob upoštevanju podolgovate zasnove objekta.
Kot toleranca v obravnavanem območju velja sprememba mej funkcionalnih zemljišč in združevanja objektov v skladu s potrebami posameznih investitorjev na podlagi predhodne preveritve in pod pogojem, da ne bodo ovirale kasnejših izvajanj in realizacije zazidalnega načrta. Kot toleranca v obravnavanem območju in v območju celotnega zazidalnega načrta velja tudi sprememba zasnove prometne, komunalne in energetske infrastrukture na podlagi ustrezne projektno-tehnične dokumentacije, če le-te pogojujejo primernejše tehnične rešitve in bolj ekonomska investicijska vlaganja.
1.d člen
Križišča na severni vezni cesti bodo urejena kot semaforizirana ali krožna križišča z možnostjo obojestranske postavitve avtobusnih postajališč skladno s prometno preverbo in projektom severne vezne ceste.
1.e člen
Varstvo okolja:
Območje spada v III. stopnjo varstva pred hrupom v naravnem in življenjskem okolju, zato je izvedba stanovanj v objektih možna le na izrecno željo investitorja.
V objekte ni dovoljeno umestiti dejavnosti, ki bi prekomerno obremenjevala okolje s hrupom ali kako drugače negativno vplivala na okolje. V lokacijskem postopku je treba za vse objekte in predvidene dejavnosti, za katere je pričakovati, da bodo negativno vplivali na okolje, izdelati oceno vplivov na okolje.“
4. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled pri pristojni službi Mestne občine Celje.
5. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-16/2000-8
Celje, dne 25. septembra 2001.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti