Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2001 z dne 5. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2001 z dne 5. 10. 2001

Kazalo

4076. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Glazija, stran 8021.

Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99 in 117/00) na seji dne 25. 9. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Glazija
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88 in Uradni list RS, št. 18/91 in 54/94) in s srednjeročnim družbenim planom Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 40/86 in Uradni list RS, št. 48/90) se odlok o zazidalnem načrtu Glazija (Uradni list SRS, št. 31/84, Uradni list RS, št. 27/90, 23/91, 69/93, 49/95 in 45/96) spremeni in dopolni po projektu št. 539/2001, ki ga je izdelal Razvojni center – Planiranje d.o.o. Celje.
2. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se nanašajo na ureditveno območje objektov K1 in K2 ob Ljubljanski cesti v Celju.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Glazija (Uradni list RS, št. 69/93) se spremeni in dopolni tako, da se posamezni členi dopolnijo glede na spremenjeno vsebino zazidalnega načrta v obravnavanem območju.
II. MEJA IN VELIKOST OBRAVNAVANEGA OBMOČJA TER SEZNAM PARCEL
3. člen
Na koncu 4. člena se dodajo novi odstavki, ki glasijo:
“Ureditveno območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta zajema parcele v k.o. Celje: 684, 682/1 in 683/2.
Meja ureditvenega območja poteka na severni strani ob parcelah 684, 683/2 in 682/1, ki mejijo na obstoječe parkirišče blokov Na zelenici; dalje poteka po vzhodnem robu parcele 682/1 ob robu dovozne ceste v sosesko Na zelenici, se nato obrne proti severozahodu tako, da poteka po južnih robovih parcel 682/1, 683/2 in 684, ki mejijo na pločnik ob Ljubljanski cesti; na severozahodnem robu parcele 684 poteka meja v smeri proti severu do izhodiščne točke.
Velikost obravnavanega območja meri ca. 3380 m2.“
III. FUNKCIJA OBMOČJA
“Območje obravnave predstavljata objekta K1 in K2 s pripadajočo zunanjo ureditvijo, ki je del območja severno od Ljubljanske ceste od glavnega uvoza v zdravstveni kompleks do Čopove in ki bo po svoji funkciji stanovanjsko-poslovni. Objekta K1 in K2 bosta po svoji namembnosti stanovanjsko-poslovna (s pretežno stanovanjskim programom): v pritličju bo poslovno-trgovski del z dvema gostinskima lokaloma prilagojenima namembnosti objektov in s pogojem, da sta locirana ob pasaži; prvo in drugo nadstropje (lahko tudi dupleks) ter izkoriščeno podstrešje so namenjena stanovanjem, v območju dupleksov pa so mogoče tudi intelektualne storitve ali ateljeji. V kleti so predvidena garažna mesta ter shrambe in pomožni prostori za potrebe stanovalcev in lastnikov lokalov.“
IV. URBANISTIČNI IN ARHITEKTONSKI POGOJI TER POGOJI ZA ZUNANJO UREDITEV
“Objekta K1 in K2 bosta imela klet, pritličje, eno dupleks etažo ali dve ločeni etaži ter izkoriščeno podstrešje. Oba objekta bosta v pritličju povezana s pokrito pasažo, ki bo namenjena javnemu prehodu, povezana bosta tudi kletna dela obeh objektov v interesu pridobitve čim večjega števila garažnih mest.
Fasadi objekta morata biti sodobno načrtovani in prilagojeni funkciji objekta in okolju ter predstavljata arkadijski tip pozidave. Streha bo usklajena z arhitekturo objekta v obliki metuljčka s sredinsko žloto.
Na dvoriščni severni strani bo prostor urejen za parkirne in manipulacijske površine, del zemljišča pa mora ostati za potrebe zelenih površin. Osrednji dostop s severne strani v smeri pasaže v navezavi s pločnikom ob Ljubljanski cesti mora biti izveden brez arhitektonskih ovir.
Zelenico ob pločniku ob Ljubljanski cesti je potrebno v primeru poškodb ali odstranitve obstoječega drevoreda urediti in nadomestiti z drevoredom lip.“
V. PROMETNA, KOMUNALNA IN ENERGETSKA INFRASTRUKTURA TER VARSTVO OKOLJA
4. člen
K 5. členu se doda novo besedilo, ki glasi:
“Prometne površine:
Parkirne površine so predvidene na severni strani obeh objektov in v kletnem delu. Manjkajoče parkirne površine za potrebe zaposlenih in obiskovalce je možno nadomestiti v garažni hiši Glazija.
Komunalna in energetska infrastruktura:
Vodovod – oskrba obeh objektov z vodo bo mogoča iz javnega vodovoda LŽ Fi 100.
Kanalizacijsko omrežje – fekalne vode bo mogoče speljati v kanal št. 104040 preko jaška št. 3 ali v kanal št. 105018 preko jaška št. 9. Meteorne vode s streh in parkirišč je potrebno preko peskolovov speljati v javno kanalizacijo z enim priključkom.
Električno omrežje – oba visokonapetostna kabla, ki potekata po obravnavanem zemljišču, je potrebno opustiti in nadomestiti z novim, energija za potrebe obeh objektov bo na voljo na NN zbiralnicah TP 10/0,4 kV TSŠ.
Telefonsko omrežje – obstoječi TT kabel, ki poteka preko zelenice, bo potrebno prestaviti, objekta pa priključiti na obstoječe TK omrežje po pogojih soglasjedajalca.
Ogrevanje – plinovod – oba objekta se bosta ogrevala z zemeljskim plinom z navezavo na plinovod JE 200, ki poteka ob južnem robu Ljubljanske ceste.
Zaradi namembnosti objektov, ki sta pretežno stanovanjska, je pričakovati hrup, ki ne bo presegal dopustnih mejnih ravni; vsekakor pa bo potrebno delovni čas v lokalih ter dostavo prilagoditi stanovalcem.
Za predlagano območje se določi III. stopnja varovanja pred hrupom.“
VI. TOLERANCE
Za 5.a členom se doda nov odstavek, ki glasi:
“Pri projektiranju in izvajanju zunanje ureditve, prometnega ter komunalnega in energetskega omrežja so za zagotovitev optimalnih rešitev dopustne utemeljene tolerance v poteku tras in v soglasju z upravljavci posameznih vodov. Tolerance ne veljajo za zasaditev nadomestnega drevoreda lip ob Ljubljanski cesti, ki je obvezen.
Sprememba tlorisnih in višinskih gabaritov oziroma etažnosti je natančno predpisana v tekstualnem delu sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta in je s tolerancami v smislu povečanja gabaritov ni mogoče spreminjati. Tolerance so mogoče le v smislu zmanjšanja tlorisnih in višinskih gabaritov objektov K1 in K2.“
VII. KONČNE DOLOČBE
6. člen
Ob sprejetju navedenega odloka prenehajo veljati določila sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Glazija (projekt Razvojni center – Planiranje št. 123/91-93), ki se nanašajo na območje objektov K1 in K2.
7. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
8. člen
Projekt je na vpogled pri pristojni službi Mestne občine Celje, ki je zadolžena za urejanje prostora.
9. člen
Ta odlok začne veljati peti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-12/2001-8
Celje, dne 25. septembra 2001.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti