Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2001 z dne 5. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2001 z dne 5. 10. 2001

Kazalo

4075. Odlok o razglasitvi hiše Alme M. Karlin za kulturni spomenik lokalnega pomena na območju Mestne občine Celje, stran 8020.

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni Iist RS, št. 7 /99), 9. in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00) ter na predlog Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine v Celju, je Mestni svet mestne občine Celje, dne 25. 9. 2001 sprejel
O D L O K
o razglasitvi hiše Alme M. Karlin za kulturni spomenik lokalnega pomena na območju Mestne občine Celje
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi enota dediščine: Pečovnik – Hiša Alme M. Karlin, Pečovnik 44, št. predloga ZRD: 02-99-ZRD-02-470.
Enota ima zaradi kulturnih, etnoloških, zgodovinskih, arhitekturnih in naselbinskih lastnosti poseben pomen za Mestno občino Celje, zato jo razglašamo za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi zgodovinsko-etnološkega spomenika.
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Hiša naj bi po gradbeni zasnovi sodeč nastala v sredini ali konec 19. stoletja. Prvotno je bila zgrajena kot zidanica. Pritlična, delno podkletena hiša je s krajšo stranjo potisnjena v breg. Zidana je iz kamna, ter delno iz opeke. V zatrepnem delu (na severni strani) pa je zidana iz vitičja in blata. Streha je somerno dvokapna, krita z bobrovcem. Manjši prizidek na vzhodni strani hiše, ki je bil namenjen kot drvarnica, je zgrajen iz lesa.
Nekaj metrov stran od nekdanje stanovanjske hiše se nahaja lesen, pravokoten, pritličen objekt, ki je bil namenjen kot hiška za prenočevanje gostov.
Oba objekta tvorita nedeljivo celoto in nam ustvarjata pričevalnost tistega časa.
3. člen
Hiša in hiška za goste imata izredni pomen kot dom znamenite umetnice, pisateljice, popotnice in svetovljanke Alme M. Karlin, ki je v njej preživela zadnja leta svojega življenja. Še danes nam notranja oprema hiše (notranja poslikava), ki sta jo skupaj ustvarili Alma M. Karlin in Thea Gamelin, izpričuje bogat duhovno-umetniški svet, ki ga premore redko kateri posameznik. Stavbi nam pomagata razumevati način življenja in dela umetnic.
Zaradi gradbeno razvojnega, likovnega in tipološkega kriterija ima hiša vrednost kulturnega spomenika. Posebej pa je pri hiši izpostavljen njen zgodovinsko pričevalen vidik, saj je hiša predstavljala dom Alme M. Karlin.
4. člen
Spomenik zajema parcelno številko 1077/2 k.o. Zagrad. Meje spomenika so vrisane na zemljiško katastrskem načrtu v merilu 1:2880 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000. Izvirnika načrtov sta sestavni del tega odloka in jih hrani Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje in Mestna občina Celje.
5. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, etnoloških in arhitekturnih ter naselbinskih vrednosti v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti,
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objekt in ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti,
– podrejanje vseh posegov znotraj spomenika varovanim lastnostim kulturnega spomenika,
– omogočanje prestavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje hiše in v 2. členu odloka imenovanih posameznih elementov te enote.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohranijo kulturne, etnološke, zgodovinske in arhitekturne naselbinske vrednote spomenika,
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika,
– predstavi kulturne vrednosti spomenika in situ, v tisku in drugih medijih,
– spodbudi učno-predstavitveno in znanstveno – raziskovalno delo povezano z Almo M. Karlin.
6. člen
Pristojni organ mora v dveh mesecih po uveljavitvi tega odloka izdati lastniku spomenika odločbo o varstvu na podlagi 13. člena zakona o varstvu naravne in kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99).
7. člen
Za vsako morebitno spremembo funkcije kulturnega spomenika ali njegovega dela in za vsak poseg v spomenik in njegove sestavne dele ali odprt prostor so potrebni predhodni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje.
8. člen
Kršitev tega odloka se kaznuje po zakonu o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99).
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 66000-00008/2001-05
Celje, dne 25. septembra 2001.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti