Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2001 z dne 5. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2001 z dne 5. 10. 2001

Kazalo

4057. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o računih ter načinu vplačevanja in razporejanja javnofinančnih prihodkov, stran 7985.

Na podlagi drugega odstavka 17. člena zakona o Agenciji Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 48/94, odl. US 18/95, 58/95, sklep US 73/95), 5. člena zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94, 47/97) ter v zvezi z zakonom o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 30/92, odločbo US 52/92, 7/93) in z zakonom o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) izdaja minister za finance
O D R E D B O
o spremembah in dopolnitvah odredbe o računih ter načinu vplačevanja in razporejanja javnofinančnih prihodkov
1. člen
V odredbi o računih ter načinu vplačevanja in razporejanja javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 81/94, 48/99, 74/99, 110/99, 37/00, 100/00 in 125/00; v nadaljevanju: odredba) se spremenita tretji in četrti odstavek 4. člena tako, da se glasita:
“Davek na dodano vrednost se vplačuje:
1. na račun št. 840-83055, davek na dodano vrednost po obračunu.
Zavezanci morajo pri vplačilu davka na dodano vrednost, ko je obveznost plačila davka na dodano vrednost nastala na podlagi obračuna predloženega Davčni upravi Republike Slovenije, in ko plačujejo s plačilnim nalogom, na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanje na številko odobritve:
1. model: 19
2. P1: davčna številka zavezanca (7 + k);
3. P2: šifra obveznosti (4 + k), ki je:
– za davek na dodano vrednost po obračunu 05967
4. P3: zavezanec ga izpolni samo v primeru, če ga določi Davčna uprava Republike Slovenije s posebnim upravnim aktom (odločba, sklep), sicer ga ne izpolni.”
2. člen
V 4. členu te odredbe se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
“Zavezanci lahko pri vplačilu davka na dodano vrednost, ko je obveznost plačila davka na dodano vrednost nastala na podlagi obračuna predloženega Davčni upravi Republike Slovenije, uporabijo posebno položnico, ki so jo prejeli od Davčne uprave Republike Slovenije. Na posebni položnici so podatki iz četrtega odstavka tega člena, uporabljeni tako, da je v polju sklicevanja na številko odobritve, podatek P1: davčna številka (7 + k) prvih osem mest, podatek P2: šifra obveznosti je vpisana na naslednjih štirih mestih, torej brez kontrolne številke: 0596, na koncu teh dvanajstih številk je na trinajstem mestu kontrolna številka, izračunana po modulu 11. Zavezanec mora v primeru, če ne uporabi posebne položnice in podatke z nje prepisuje, v plačilni nalog vpisati podatek P2, kot je določen v četrtem odstavku tega člena, pri tem pa izpusti kontrolno številko na trinajstem mestu vpisano na posebni položnici.”
Dosedanji peti, šesti in sedmi odstavek 4. člena odredbe postanejo šesti, sedmi in osmi odstavek.
3. člen
V 7. in 25. členu se beseda “carinarnica”, povsod tam, kjer se nahaja, nadomesti z besedama “carinski urad” v vseh ustreznih sklonih.
V 8. točki drugega odstavka 7. člena se besedilo spremeni tako, da se glasi:
“8) carinske takse zaračunane s carinsko deklaracijo;”
V drugi alinei četrtega odstavka 7. člena se besedilo spremeni tako, da se glasi:
“- z računov št. 845 carinskih uradov na vplačilne račune 840 po občinah, kjer je sedež carinskega urada, razen za carinske takse zaračunane na carinski deklaraciji, trošarine, davek na dodano vrednost od uvoženega blaga in storitev ter zamudne obresti od teh dajatev, ki jih carinski uradi razporejajo na vplačilne račune skupine 840-061, odprte na ravni države pri agenciji – podružnici Ljubljana.”
4. člen
V desetem odstavku 8. člena se besedilo dopolni tako, da se glasi:
“Takse se vplačujejo na ustrezne vplačilne račune, ki so odprti po tej odredbi pri organizacijskih enotah Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, razen carinskih taks in taks s področja trošarin, ki se vplačujejo na vplačilni račun 840-061, odprt na ravni države pri agenciji – podružnici Ljubljana.”
5. člen
Črta se 14. točka 9. člena odredbe.
6. člen
Črta se 2. točka sedemnajstega odstavka 13. člena odredbe.
Osemnajsti odstavek 13. člena odredbe se spremeni tako, da se za besedama “po občinah” namesto vejice postavi pika in črta nadaljnje besedilo.
7. člen
V 20. členu odredbe se besedilo dopolni tako, da se dodajo novi odstavki, ki se glasijo:
“Zavezanci morajo vpisati podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve, ko vplačujejo davke, carine, prispevke ter druge prihodke, za katere je to določeno s to odredbo.
Določba o vpisu podatkov v predpolje in polje sklicevanje na številko odobritve ne velja, če zavezanci plačajo davke, carine, prispevke ter druge prihodke s posebno položnico, izdano v skladu z navodilom o obliki, vsebini in uporabi posebne položnice in posebne nakaznice ter o načinu poravnavanja obveznosti pri matični banki s trajnim nalogom, direktno obremenitvijo in direktno odobritvijo (Uradni list RS, št. 22/97, 32/97, 88/99), razen za primer iz petega odstavka 4. člena te odredbe.
Določbe drugega in tretjega odstavka tega člena se bodo začele izvajati v enem letu po uveljavitvi te odredbe. V prehodnem obdobju enega leta bodo izvajalci plačilnega prometa zavezance le opozarjali na pravilno izpolnjevanje sklica na številko odobritve, razen za plačilo obveznosti za davek na dodano vrednost po četrtem in petem odstavku 4. člena te odredbe, ko bodo nepravilno izpolnjene plačilne naloge zavračali po preteku tridesetih dni od uveljavitve te odredbe.”
8. člen
V četrtem odstavku 24. člena se besedilo dopolni tako, da se doda stavek, ki se glasi:
“Preveč ali napačno vplačani prihodki na prehodne račune, se vrnejo v breme prehodnih računov, v dobro katerih so bili vplačani, pri tem pa se sredstva na prehodnih računih zagotovijo iz vplačilnih računov na katere so bili preveč ali napačno vplačani prihodki razporejeni.”
9. člen
Ta odredba začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402-17/01
Ljubljana, dne 27. septembra 2001.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti