Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2001 z dne 28. 9. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2001 z dne 28. 9. 2001

Kazalo

4025. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o ustanovitvi javnega podjetja Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., stran 7940.

Na podlagi 6. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97, 23/99, 119/00 in 30/01), 25. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98) in 439. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/99, 54/99 in 45/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o ustanovitvi javnega podjetja Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.
1. člen
V uredbi o ustanovitvi javnega podjetja Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o, (Uradni list RS, št. 42/95, 108/00 in 55/01) se v 2. členu spremeni firma podjetja tako, da se glasi: “RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.“.
2. člen
V 3. členu se dodata novi alinei:
“- M/80.422 Drugo izobraževanje, d.n.
– O/90.002 Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov.“.
3. člen
V 9. členu se beseda “direktor“ nadomesti z besedo “poslovodstvo“, besedilo “10% osnovnega kapitala podjetja“ pa se nadomesti z besedilom: “80,000.000 SIT“.
4. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
“10. člen
Organi podjetja so: ustanovitelj, nadzorni svet in poslovodstvo.“
5. člen
V zadnji alinei 11. člena se besedilo “direktor in namestnik direktorja“ nadomesti z besedo “poslovodstvo“.
6. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
“12. člen
Podjetje neposredno vodi in zastopa poslovodstvo podjetja, ki ga sestavljata direktor in namestnik direktorja; imenovana sta za dobo 4 let ter sta lahko ponovno imenovana brez omejitve.
Direktorja in namestnika direktorja podjetja imenuje ustanovitelj podjetja na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v enem izmed večjih dnevnih časopisov najmanj tri mesece pred iztekom mandata. Postopek imenovanja določa statut. Kolikor direktor ni izbran med kandidati po izvedenem postopku iz tega člena, se postopek za izbiro ponovi.
Če namestnik direktorja ni imenovan ali ga iz kateregakoli razloga ni, opravlja funkcijo poslovodstva direktor neomejeno v skladu z akti družbe in zakonom.
Če je poslovodstvo odsotno ali zadržano, lahko podeli splošno ali posebno pooblastilo enemu od vodilnih delavcev.“.
7. člen
Za 12. členom se dodajo novi 13.a, 13.b in 13.c člen, ki se glasijo:
“13.a člen
Direktor in namestnik direktorja sta lahko odpoklicana tudi pred iztekom mandata, če
– sama zahtevata,
– huje kršita obveznosti,
– prekoračita pooblastila,
– ne izvajata sklepov ustanovitelja in nadzornega sveta,
– sprejemata odločitve v nasprotju s predpisi,
– če obstajajo drugi utemeljeni razlogi.
13.b člen
Direktor in namestnik direktorja morata poleg izpolnjevanja splošnih in zakonskih zahtev izpolnjevati še naslednje zahteve:
– da imata najmanj univerzitetno izobrazbo,
– da imata najmanj pet let delovnih izkušenj na področju vodenja,
– da obvladata angleški ali nemški jezik.
13.c člen
Poslovodstvo zastopa, predstavlja in vodi podjetje skupno v skladu z namenom podjetja in sprejetimi programi in smernicami. Ne glede na skupno odgovornost poslovodstva sta člana poslovodstva odgovorna za vodenje zaupanega mu področja, vendar morata vodenje področja podrediti skupnim interesom.
Poslovodstvo vodi redne posle, ki izvirajo iz narave dejavnosti podjetja, uresničuje sprejeto poslovno politiko podjetja, zlasti pa:
– organizira in vodi delovni proces,
– odgovarja za zakonitost dela podjetja,
– izdela temelje poslovne politike in jih predloži v mnenje nadzornemu svetu,
– izdela poslovni načrt in ga predloži v soglasje nadzornemu svetu,
– izdela program razvoja, ki mora biti usklajen s smernicami Republike Slovenije za energetsko področje in ga predloži v soglasje ustanovitelju po predhodnem mnenju nadzornega sveta,
– predlaga ustanovitelju v sprejem letno poročilo,
– določa organizacijo in sistemizacijo podjetja,
– imenuje vodilne delavce in sklepa z njimi pogodbe o zaposlitvi,
– izvršuje sklepe ustanovitelja in nadzornega sveta,
– skrbi za redno in pravočasno sestavljanje letnih računovodskih izkazov,
– izdeluje poročila o poslovanju na zahtevo nadzornega sveta,
– skrbi za obveščanje družbenikov,
– sprejema odločitve s področja delovnih razmerij podjetja v skladu s predpisi in akti,
– opravlja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi in akti podjetja.“.
9. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 310-07/2000-8
Ljubljana, dne 27. septembra 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost