Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2001 z dne 28. 9. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2001 z dne 28. 9. 2001

Kazalo

3971. Program priprave ureditvenega načrta za zavarovano območje Kobilarne Lipica, stran 7839.

Na podlagi prvega odstavka 41. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) in 7. člena zakona o Kobilarni Lipica (Uradni list RS, št. 29/96) je Vlada Republike Slovenije sprejela
P R O G R A M
priprave ureditvenega načrta za zavarovano območje Kobilarne Lipica
1. PREDMET UREDITVENEGA NAČRTA
Z ureditvenim načrtom za zavarovano območje Kobilarne Lipica (v nadaljnjem besedilu: ureditveni načrt) se, v skladu z določili zakona o Kobilarni Lipica (Uradni list RS, št. 29/96; v nadaljnjem besedilu: ZKL), podrobneje določijo prostorski pogoji in prostorske ureditve, potrebni za ohranjanje in razvijanje kulturne dediščine in naravnih vrednot zavarovanega območja, ki ima status kulturnega spomenika, izjemnega pomena za Republiko Slovenijo.
Ureditveni načrt obsega območje, ki ga določa ZKL ter druga območja, potrebna za izvedbo ureditev vezanih na zavarovano območje, ki bodo za takšen namen določene v prostorskih sestavinah planskih aktov občine Sežana.
2. PRIPRAVA UREDITVENEGA NAČRTA
V postopku priprave ureditvenega načrta je treba izdelati vse potrebne posebne strokovne podlage v skladu z navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) ter poročilo o vplivih na okolje v skladu z navodilom o metodologiji izdelave poročil o vplivih na okolje (Uradni list RS, št. 70/96).
Ureditveni načrt mora biti izdelan v skladu z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97; v nadaljnjem besedilu: ZUN) in navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov.
Podroben seznam potrebnih strokovnih podlag ter natančno vsebino ureditvenega načrta se, ob upoštevanju določil ZUN ter navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov, določi v podrobnejšem programu priprave ureditvenega načrta.
3. ORGANIZACIJA PRIPRAVE UREDITVENEGA NAČRTA
Postopek priprave ureditvenega načrta vodi Ministrstvo za okolje in prostor – Urad Republike Slovenije za prostorsko planiranje.
Direktor Urada Republike Slovenije za prostorsko planiranje na podlagi tega programa priprave določi podrobnejši program priprave ureditvenega načrta, v katerem določi zlasti:
– roke izdelave ureditvenega načrta,
– natančen seznam potrebnih posebnih strokovnih podlag,
– natančno vsebino ureditvenega načrta.
Naročnik ureditvenega načrta je Javni zavod Kobilarna Lipica.
Investitor ureditve zavarovanega območja je Republika Slovenija, ki jo zastopa Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58, Ljubljana.
4. ORGANI IN ORGANIZACIJE, KI PODAJO POGOJE PRED IZDELAVO OSNUTKA UREDITVENEGA NAČRTA IN SOGLASJA OZIROMA MNENJA K PREDLOGU UREDITVENEGA NAČRTA
– Ministrstvo za informacijsko družbo, Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, skupaj s pristojnimi z Javnega zavoda za varovanje kulturne dediščine,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za civilno obrambo,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje (področje varstva okolja in področje vodnega gospodarstva),
– Medobčinski zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Piran, enota za varstvo narave,
– Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste,
– Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za železnice,
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije,
– Zavod za gozdove Slovenije,
– Elektro Slovenija, d.o.o., javno podjetje za prenos električne energije,
– Telekom Slovenije, d.d.,
– Občina Sežana in njene javne gospodarske službe v delih, kjer so upravljavci komunalne in druge infrastrukture.
Ta program se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 309-00/2001-2
Ljubljana, dne 13. septembra 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost