Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2001 z dne 21. 9. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2001 z dne 21. 9. 2001

Kazalo

3953. Program pripravništva in strokovnega izpita za poklic zobozdravnik-zobozdravnica, stran 7663.

Na podlagi 13. člena zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 98/99) minister za zdravje v sodelovanju z Zdravniško zbornico Slovenije predpisuje
P R O G R A M
pripravništva in strokovnega izpita za poklic zobozdravnik-zobozdravnica
1
Program pripravništva za poklic zobozdravnik/zobozdravnica (v nadaljnjem besedilu: zobozdravnik) določa obseg strokovnih znanj in veščin, ki jih mora pripravnik usvojiti za pristop k strokovnemu izpitu.
2
Zdravstveni zavod oziroma zasebna ordinacija organizira usposabljanje pripravnika po programu pripravništva tako, da lahko le-ta usvoji predpisana znanja in veščine iz tega programa.
3
Pripravništvo traja 12 mesecev. Pripravnik opravlja naslednje naloge:
– seznanja se z dejavnostjo upravljanja, organiziranja dela, s poslovanjem javne zdravstvene službe ter varstvom pri delu – 1 teden,
– seznanja se s teoretičnimi in praktičnimi vidiki socialne medicine, epidemiologije in higiene – 3 tedne in
– praktično se usposablja na strokovnih področjih zobozdravstvene dejavnosti – 45 tednov, in sicer na področju:
– otroškega in preventivnega zobozdravstva       7 tednov,
– čeljustne in zobne ortopedije             3 tedne,
– parodontologije                   8 tednov,
– zobnih bolezni in endodontije            7 tednov,
– stomatološke fiksne protetike            8 tednov,
– stomatološke snemne protetike            5 tednov,
– oralne kirurgije                   7 tednov.
I. UPRAVLJANJE, ORGANIZIRANJE DELA IN POSLOVANJE JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE TER VARSTVO PRI DELU
4
Iz vsebin upravljanja, organiziranja dela in poslovanja javne zdravstvene službe ter varstva pri delu pripravnik:
– spoznava dejavnost, organiziranost in delovanje javnih zdravstvenih zavodov in zasebnih ordinacij,
– se seznanja z načeli poklicne etike in ravna skladno z njimi v odnosu do bolnikov, sebe in kolegov,
– se seznanja z racionalno izrabo delovnega časa, planiranjem in gospodarnim ravnanjem z opremo, materialnimi in finančnimi sredstvi,
– spoznava dejanske in možne škodljivosti in nevarnosti, ki lahko nastopajo v delovnem procesu,
– se seznanja z zakonodajo na področjih zdravstvenega varstva, zdravstvene dejavnosti, zdravstvenega zavarovanja, delovnih razmerij in varstva pri delu,
– se vključuje v sistem komuniciranja in informiranja,
– spoznava način in vrste financiranja v zdravstveni dejavnosti zlasti v zobozdravstvu,
– se spoznava s strokovno literaturo in
– se postopoma usposablja za strokovni izpit ter za samostojno delo.
II. SOCIALNA MEDICINA, HIGIENA IN EPIDEMIOLOGIJA
5
Splošni del
Za pripravnike zobozdravnike se splošni del pripravništva izvaja z enotedenskim seminarjem iz socialne medicine, higiene, epidemiologije in zdravstvene ekonomike. Vsebina seminarja vključuje naslednja področja:
– spremljanje zdravja in obolevnost prebivalcev Slovenije,
– demografska statistika,
– spremljanje nalezljivih in nenalezljivih bolezni in cepljenje,
– preventivni zdravstveni programi: obvladovanje izbranih dejavnikov zdravstvenih tveganj in bolezenskih stanj,
– izbira zdravega načina življenja,
– zdravstvena tveganja v naravnem, ekonomskem in družbenem okolju,
– zdravstveno varstvo posebnih skupin prebivalstva: otroci, ženske v zvezi z reproduktivnim zdravjem, delavci, starostniki,
– dispanzerske metode dela v zdravstvenem varstvu,
– organiziranost, delovanje in financiranje sistema zdravstvenega varstva.
Praktični del
Praktični del obsega dvotedensko praktično delo z delovnih področij zavodov za zdravstveno varstvo ter Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije.
III. STROKOVNA PODROČJA ZOBOZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI
6
1. Otroško in preventivno zobozdravstvo
Splošni del
Splošni del obsega:
– načela in praktične možnosti preprečevanja zobne gnilobe (kariesa) in drugih bolezni v ustni votlini na osnovi etiopatogeneze,
– zobno gnilobo pri otrocih in mladostnikih ter posledice v splošnem razvoju in v razvoju maksilofacialne regije,
– sodobne metode preventive, obolenj zob in ustne sluznice, diagnostika in terapija bolezni ustne sluznice in zob otrok in mladostnikov.
Praktični del
Praktični del obsega:
– zdravljenje kariesa mlečnih zob predšolskih otrok s poudarkom na mlečnih kočnikih,
– zdravljenje kariesa pri šolskih otrocih s poudarkom na prvem stalnem kočniku,
– zdravljenje kariesa in zlomov zobovja v menjalnem obdobju,
– protetično oskrbo v otroškem in mladinskem zobozdravstvu,
– postopke: fluoriranje, odstranjevanje oblog, zalivanje fisur, zdravljenje bolezni pulpe in zalivke,
– zdravstveno prosvetno in zdravstveno vzgojno delo z otroki in mladostniki in
– evidenco in dokumentacijo dela.
Evidenca opravljenega dela
Pripravnik dokumentirano opravi določeno število preventivnih storitev, zdravljenj mlečnih zob, zalivk na mlečnih in stalnih zobeh ter druge storitve in izdelke v okviru zobozdravstvenega varstva otrok in mladostnikov.
7
2. Čeljustna in zobna ortopedija
Splošni del
Splošni del obsega:
– utrjevanje znanja o normalnem razvoju orofacialnega sistema ter o razvojnih nepravilnostih,
– oblike, vzroke in razvoj zobnih in čeljustnih nepravilnosti in metode zdravljenja v različnih življenjskih obdobjih,
– ortodontsko zdravljenje v ambulantah splošnega in mladinskega zobozdravnika ter pri specialistu ortodontu,
– odločanje za snemno oziroma fiksno ortodontsko zdravljenje.
Praktični del
Praktični del obsega:
– diagnozo in terapijo lažjih primerov zobnih anomalij: interceptivni ukrepi, miofunkcijske vaje,
– odtiskovanje in okluzijsko diagnostiko s standardnimi biometričnimi analizami zobnih lokov in načrtovanje zdravljenja,
– analizo rentgenograma in obraznega profila,
– zdravljenje tipičnih primerov tesnega stanja,
– uporabo lopatice, namestitev bradne opornice z ortodontsko kapo, usklajevalno in razbremenilno brušenje mlečnih in stalnih zob,
– sodelovanje s specialistom ortodontom, z drugimi specialisti v zobozdravstvu ter s specialisti drugih medicinskih strok,
– vstavitev ortodontskega aparata, spremljanje in nadzorovanje ortodontskega zdravljenja,
– evidenco in dokumentacijo dela.
Evidenca opravljenega dela
Pripravnik dokumentirano opravi določeno število odtisov, načrtov ortodontskega zdravljenja, aparatov in drugih storitev s področja ortodontije.
8
3. Parodontologija
Splošni del
Splošni del obsega:
– utrjevanje znanja o najpogostnejših ustnih boleznih in boleznih obzobnih tkiv ter njihovo pojavljanje v Republiki Sloveniji,
– druge sistemske bolezni in bolezenske znake v ustih,
– normalen razvoj in fiziološke spremembe obzobnih tkiv v različnih življenjskih obdobjih,
– individualno skrb za ustno zdravje in vloga zobozdravnika.
Praktični del
Praktični del obsega:
– primarne preventivne ukrepe: ustna higiena, preprečevanje iatrogenih poškodb pri zobozdravstveni oskrbi,
– diagnostiko različnih ustnih bolezni in parodontopatij: rentgenska diagnostika, biološki in biokemični testi,
– diagnostiko bolezenskih znakov drugih sistemskih bolezni na ustni sluznici in obzobnih tkivih,
– načrtovanje parodontološkega zdravljenja,
– najpogostejše postopke zdravljenja bolezni ustne sluznice in obzobnih tkiv: medikamentozno (konzervativno), kirurško: asistenca pri operacijah, samostojni posegi (gingivotomia simplex),
– evidentiranje stanja, preventivnih in terapevtskih posegov ter dokumentacijo dela.
Evidenca opravljenega dela
Pripravnik dokumentirano opravi določeno število razgovorov o ustni higieni, zdravljenj obzobnih tkiv, asistenc pri operacijah, samostojnih operacij ter drugih storitev s področja parodontologije.
9
4. Zobne bolezni in endodontija
Splošni del
Splošni del obsega:
– utrjevanje znanja o vzrokih in poteku zobnih bolezni ter o njihovem preprečevanju, diagnosticiranju in zdravljenju,
– razširjenost zobnih bolezni v svetu in pri nas.
Praktični del
Praktični del obsega:
– pregled zobovja in postavitev diagnoze zobnih bolezni,
– oceno uspešnosti in smiselnosti zdravljenja obolelega zoba,
– preparacijo zoba za zalivko, tehnike jedkanja, uporabo dentinskih adhezivov, podlaganje,
– polnjenje kavitet s klasičnimi materiali in sodobnimi kompozitnimi materiali,
– modeliranje zalivk, poliranje, preverjanje okluzijskih stikov,
– diagnostiko in zdravljenje obolenj pulpe in pulpogenih parodontopatij: sodobni endodontski posegi,
– evidenco in dokumentacijo dela.
Evidenca opravljenega dela
Pripravnik dokumentirano opravi določeno število zalivk različnih razredov, zdravljenj zobne pulpe, zdravljenj pulpogenih parodontopatij in drugih storitev s področja zobnih bolezni in endodontije.
10
5. Stomatološka fiksna protetika z gnatologijo
Splošni del
Splošni del obsega:
– utrjevanje teoretičnega poznavanja fiksne protetike,
– metode fiksnoprotetičnega zdravljenja in gnatologije iz dodiplomskega študijskega programa.
Praktični del
Praktični del obsega:
– načrtovanje in pripravljalne postopke za fiksnoprotetično zdravljenje: zdravljenje zob in priprava nosilcev, odstranitev zob, zdravljenje ustne sluznice in obzobnih tkiv,
– preparacijo zob za polna in delna sidra, odtiskovanje, registracijo medčeljustnih in medzobnih odnosov, zaščito obrušenih zob, začasno fiksnoprotetično oskrbo,
– aktivno sodelovanje pri delu v zobotehničnem laboratoriju,
– preverjanje posameznih sider in fiksnih konstrukcij, cementiranje,
– gnatološko oskrbo kraniomandibularnih motenj: gnatološke tehnike,
– prvo pomoč in demontažo posameznih sider in konstrukcij,
– evidenco in dokumentacijo dela.
Evidenca opravljenega dela
Pripravnik dokumentirano opravi določeno število fiksnoprotetičnih sider ter drugih storitev s področja fiksne protetike in gnatologije.
11
6. Stomatološka snemna protetika
Splošni del
Splošni del obsega:
– utrjevanje teoretičnega znanja iz snemne protetike v dodiplomskem študiju,
– anatomijo in fiziologijo stomatognatega sistema, okluzijo in okluzijske motnje,
– oblike snemnoprotetičnega zdravljenja, načrtovanje parcialne in totalne proteze.
Praktični del
Praktični del obsega:
– pregled brezzobe čeljusti,
– odtiskovanje: metode, materiali,
– faze izdelave totalne proteze, preizkus in vstavitev,
– načrtovanje parcialne proteze: gingivalne in parodontalne obremenitve,
– fiksnoprotetične priprave nosilcev zapon in drugih elementov,
– ulite baze za parcialno protezo,
– aktivno sodelovanje pri zobotehničnem delu,
– kontrolni pregled: odpravljanje težav, brušenje, podlaganje in druge reparature,
– evidenco in dokumentacijo dela.
Evidenca opravljenega dela
Pripravnik dokumentirano opravi določeno število fiksnih in snemnih protez, reparatur ter drugih storitev s področja stomatološke snemne protetike.
12
7. Oralna kirurgija
Splošni del
Splošni del obsega:
– utrjevanje znanja o anatomiji ustne votline, zlasti čeljusti in obnosnih delov,
– etiologijo in patogenezo obolenj ustne votline, zob in obzobnega tkiva, ki potrebujejo kirurško oskrbo.
Praktični del
Praktični del obsega:
– prvo pomoč (nujna zobozdravstvena pomoč): trepanacija, incizija, ekstrakcija zoba (trepanacija in ekstrakcija zoba, incizija mehkih tkiv),
– ambulantne posege s področja oralne kirurgije: apikotomia, cistektomija,
– napotitev bolnika iz splošne zobozdravstvene ambulante k oralnemu ali maksilofacialnemu kirurgu,
– evidenco in dokumentacijo dela.
Evidenca opravljenega dela
Pripravnik dokumentirano opravi določeno število trepanacij in ekstrakcij zob, incizij in drugih storitev s področja oralne kirurgije.
IV. PROGRAM STROKOVNEGA IZPITA
13
Program strokovnega izpita obsega preverjanje naslednjih znanj:
– strokovne vsebine iz poklicnega področja: diagnostika, zdravljenje in preventiva na področju otroškega zobozdravstva, čeljustne in zobne ortopedije, parodontologije, zobnih bolezni in endodontije, stomatološke fiksne protetike z gnatologijo, stomatološke snemne protetike in oralne kirurgije;
– prva pomoč: organizacija in nudenje prve pomoči v rednih in izrednih razmerah;
– socialna medicina;
– osnove pravne ureditve s področja zdravstvenega varstva, zdravstvene dejavnosti in zdravstvenega zavarovanja.
14
Strokovne vsebine
Pripravnik mora pokazati teoretično in praktično poznavanje strokovnih področij zobozdravstvene dejavnosti ter organiziranosti dela, kot je navedeno v programu pripravništva.
Zlasti mora pripravnik poznati:
– epidemiologijo bolezni in okvar čeljusti in zobovja ter mehkih ustnih tkiv,
– diagnostične in terapevtske metode dela,
– materiale, ki se uporabljajo v zobozdravstvu,
– celovito kakovost zobozdravstvene oskrbe bolnikov,
– organiziranje delovnih procesov v ambulanti in v zobnoprotetičnem laboratoriju,
– sodelovanje z drugimi zdravstvenimi delavci in sodelavci,
– napake pri delu, njihovo reševanje ter nevarnosti za bolnika in zobozdravnika,
– evidentiranje opravljenega dela in poročanje.
15
Prva pomoč – organiziranje in nudenje pomoči v rednih in izrednih razmerah
Pripravnik mora poznati temelje prve pomoči bolnim in poškodovanim ter ustrezne ukrepe. Poznati mora vsebino in metode nujne zobozdravstvene pomoči, ki jih lahko sam opravi. Poznati mora tudi možne komplikacije pri nudenju nujne zobozdravstvene pomoči na sistemski in lokalni ravni ter napotitve na ustrezno višjo raven zobozdravstvene ali druge zdravstvene dejavnosti.
16
Socialna medicina
Pripravnik pokaže celosten odnos do zdravja in bolezni posameznika, družine in socialne skupnosti.
Vsebina:
– temeljna načela: razvoj, opredelitev in dejavnost socialne medicine,
– socialno-medicinska diagnostika: zdravstveno stanje prebivalstva in posebno ogroženih skupin prebivalstva,
– socialno-medicinska etiologija: vplivi dejavnikov naravnega okolja na zdravje in bolezni ter vplivi socialnih dejavnikov,
– socialno-medicinska terapija in profilaksa: naravni potek in faze razvoja bolezni, ukrepi primarne, sekundarne in terciarne prevencije, nalezljive bolezni, razširjenost, vzročnost in značilnost kroničnih množičnih nalezljivih bolezni in preprečevanje negativnih posledic socialno-patoloških pojavov ter etična odgovornost zdravstvenih delavcev pred lastno vestjo, bolnikom in družino,
– uporaba statističnih metod, pomen statističnih metod in statističnih indikatorjev,
– demografska statistika: pojem in razčlenitev,
– zdravstvena statistika, namen, predmet in področje zdravstvene statistike ter viri podatkov,
– organizacija zdravstveno-statistične službe: poročevalska služba, statistični obrazci,
– osnove informatike v zdravstvu: obdelava informacij,
– sistem zdravstvenega varstva: osnovna načela,
– zdravstveno zavarovanje: obvezno (pravice in viri sredstev) in prostovoljno zavarovanje,
– specifičnost ekonomike, vodenja in upravljanja v zdravstvu, medicinska dokumentacija in evidence v zdravstvenem sistemu,
– vloga normativov in standardov,
– socialno-medicinska in higienska vodila pri načrtovanju zdravstvenega varstva,
– indikatorji smotrnosti, uspešnosti in učinkovitosti zdravstvene dejavnosti,
– mednarodno sodelovanje.
17
Osnove pravne ureditve s področja zdravstvenega varstva, zdravstvene dejavnosti in zdravstvenega zavarovanja
Pripravnik pokaže poznavanje organizacije zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in zdravstvene dejavnosti.
Vsebina:
– pravna podlaga za organizacijo zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in zdravstvene dejavnosti,
– organizacija, sistem in financiranje javnih zavodov na področju zdravstvene dejavnosti,
– temeljne določbe ustave o državni ureditvi kot podlagi organiziranosti zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in zdravstvene dejavnosti,
– družbena skrb za zdravje in izvajanje programov,
– organizacija zdravstvenega zavarovanja in izhajajoča pravica,
– pravice in dolžnosti v zvezi z opravljanjem zdravstvene dejavnosti,
– javna in zasebna zdravstvena dejavnost,
– pravice in obveznosti zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev iz delovnega razmerja.
18
Ta program začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 5812-1/98
Ljubljana, dne 30. julija 2001.
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje
Program pripravništva in strokovnega izpita za poklic zobozdravnik/zobozdravnica je pripravljen v sodelovanju z Zdravniško zbornico Slovenije.
Št. 182/01
Ljubljana, dne 23. avgusta 2001.
Predsednik
Zdravniške zbornice Slovenije
mag. Marko Bitenc, dr. med. l. r.